Search result for

ทรัพย์สมบัติ

(47 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัพย์สมบัติ-, *ทรัพย์สมบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรัพย์สมบัติน. ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้.
พิภพทรัพย์สมบัติ เช่น ผ่านพิภพ คือ ครองสมบัติ. (ดู วิภว-).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedimentทรัพย์สมบัติทั้งปวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น Chuck in Real Life (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
These are my treasures!นี่เป็นทรัพย์สมบัติของฉัน! Episode #1.5 (2008)
Treasures!ทรัพย์สมบัติEpisode #1.5 (2008)
# The fame and the fortune and moreชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และอย่างอื่น High School Musical 3: Senior Year (2008)
# The fame and the fortune and moreการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และอื่นๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
When I was a little girl, I had a tea tin for my treasures.ตอนฉันยังเด็ก ฉันมีกระป๋องชา เอาไว้ใส่ทรัพย์สมบัติ The Reader (2008)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
Sigan couldn't bear the thought that his wealth and power would die with him, so he became obsessed with finding a way to defeat death itself.ซิแกนทนไม่ได้กับความคิดที่ว่า ทรัพย์สมบัติและพลังอันมากมาย จะต้องตายไปกับเค้าด้วย เพราะงั้นเค้าถึงได้หมกมุ่นอยู่กับการ หาวิธีเอาชนะความตาย... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
There's a big alpha chi treasure close by.เรามีทรัพย์สมบัติ อัลฟาไคร์ซ่อนอยู่ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
And we don't care about the treasure.และเราไม่สนใจแล้ว ถึงทรัพย์สมบัติ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
Our families are our greatest treasure.ครอบครัวของเรา คือทรัพย์สมบัติล้ำค่า A Bright New Day (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chattel[N] ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
fortune[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย
mammon[N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ
means[N] เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
money[N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, Syn. funds, capital, property
pelf[N] เงิน, See also: ทรัพย์สมบัติ, สิ่งที่ปล้นมา, Syn. money, dollars, coin, bank notes
possession[N] สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possessions[N] ทรัพย์สมบัติ
property[N] ทรัพย์สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน
wealth[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
mammom(แมม'มัน) n. ทรัพย์สมบัติ
pelf(เพลฟฺ) n. เงิน,ทรัพย์สมบัติ,เงินทอง,ของที่ปล้นสะดมมา, Syn. wealth
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gold(n) ทอง,ทองคำ,เหรียญทอง,ทรัพย์สมบัติ
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
property(n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top