ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความต่างศักย์

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความต่างศักย์-, *ความต่างศักย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่างศักย์[N] voltage, Example: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต่างศักย์แตกต่างกันออกไป, Thai definition: ความแตกต่างของพลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diastolic Potentials, Maximumความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Electrodes, Activeความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า [การแพทย์]
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์, ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electric potential differenceความต่างศักย์ไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดในสนามไฟฟ้าหรือในวงจรไฟฟ้า เป็นงานที่ทำในการเคลื่อนประจุบวก 1 หน่วยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Membrane Potentials, Restingความต่างศักย์ของผนังเซลล์ขณะพัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The streaming nuclei suggests voltage.Streaming nuclei คือ ความต่างศักย์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng sak) EN: potential difference   FR: différence de potentiel [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watt(วอท) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นเมตร-กิโลกรัม-วินาท'มีค่าเท่ากับหนึ่ง joule ต่อวินาทีและเท่ากับกำลังไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ที่ไหลผ่านความต่างศักย์หนึ่งโวลท์

German-Thai: Longdo Dictionary
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top