Search result for

mole

(139 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mole-, *mole*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mole[N] ไฝ
mole[N] ตัวตุ่น
mole[N] น้ำหนักโมเลกุลของสสาร, See also: กรัมโมเลกุล
mole[N] เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรูของชาติ, See also: คนขายชาติ
mole[N] กำแพงหินที่สร้างในทะเล, See also: กำแพงหินกั้นน้ำ, หลักหรือท่าเรือที่ก่อเป็นกำแพงหิน, Syn. breakwater, groin, groyne, bulwark, seawall, jetty
molest[VT] รบกวน, See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่, Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest[VT] ปลุกปล้ำ, See also: ลวนลาม, ย่ำยี, Syn. harm, abuse, victimize
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย
moleskin[N] หนังตัวตุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
mole cricketแมงกระชอน
molecular(โมเลค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับโมเลกุล
molecule(มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, Syn. smallest particle
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
amole(อะโม' เล) n. รากต้นไม้ (โดยเฉพาะ agaves) (a substute for soap)

English-Thai: Nontri Dictionary
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ
molecule(n) โมเลกุล,อณู
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mole๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ naevus; nevus ๑]๒. ครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole, hydatid; mole, hydatidiform] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole, hydatid; mole, hydatidiformครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mole, hydatidiform; mole, hydatidครรภ์ไข่ปลาอุก [มีความหมายเหมือนกับ mole ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molecular sieveตัวกรองระดับโมเลกุล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molemole, เขื่อนกันคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
molemole, ทางระบายน้ำแบบรูตุ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
moleโมล, ปริมาณของสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 x 1023 (เลขอาโวกาโดร) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mole Fractionน้ำหนัก, เศษส่วนโมล, เศษส่วนของโมล, โมลแฟรกชัน [การแพทย์]
Mole Percentโมลเปอร์เซ็นต์ [การแพทย์]
Molecular Activityความว่องไวโมเลกุล [การแพทย์]
Molecular Associationอณูอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Molecular biologyชีวโมเลกุล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Molecular biologyชีวโมเลกุล [TU Subject Heading]
Molecular Biologyชีวโมเลกุล, ชีววิทยาระดับโมเลกุล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Helicopter? Magic Mole Machine? What?เฮลิคอปเตอร์ เครื่องเจาะอุโองค์วิเศษ อะไร Episode #1.5 (2008)
We share a flame. Thousands of tiny molecules are heating up right now.เราแบ่งไฟกัน โมเลกุลเล็กๆนับพันกำลังลุกโชนอยู่ New York, I Love You (2008)
I believe that's a mole, ma, am.นั่นไฝผมครับ Pineapple Express (2008)
Molecules.โมเลกุล Pilot (2008)
Molecules change their bonds.อะตอมที่ทำให้เกิดโมเลกุลของสารของพวกมัน Pilot (2008)
Moles need to eat all the time just to stay alive.ตัวตุ่นต้องกินตลอดเวลาเพื่อให้มีชิวิตอยู่ต่อไปได้ City of Ember (2008)
Plant life fed off the sun's energy, which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.พืชได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์, มันสามารถแยกโมเลกุลของน้ำ ดึงออกซิเจนออกมา Home (2009)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you. I Love You, Beth Cooper (2009)
We've got the warheads. Prep the Mole Pods for evac.เราได้หัวรบมาแล้ว เตรียมยานอุโมงค์ให้พร้อม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
"An Explorer is a friend to all, be it plants or fish or tiny mole.""นักสำรวจคือมิตรของทุกคน ไม่ว่าพืชหรือสัตว์" Up (2009)
But you really ought to have that mole checked.ผมว่าคุณต้องเล็งให้ตรงโถนะ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moleShe is probably just making a mountain out of a molehill again.
moleTo make a mountain of a mole hill.
moleA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
moleA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
moleBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
moleThe dead body was identified by a mole on the cheek.
moleWhen converting 1 mole of ice into water, and 1 mole of water into steam, which requires more energy?
moleHe makes a mountain out of a molehill.
moleI'm troubled by this mole.
moleHe makes mountains out of mole-hills.
moleThat person has a mole at the side of his eye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสืบ[N] spy, See also: mole, nark, Syn. สายลับ, สปาย, จารชน, สาย, Example: ตำรวจบุกผับดังย่านปทุมธานี เพราะสายสืบรายงานว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ยาอีขึ้น, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลของรัฐที่รัฐว่าจ้างให้ไปหาข่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
ไฝ[N] mole, Example: เขามีไฝเม็ดใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดต่อมที่มีสีดำๆ ขึ้นอยู่ตามร่างกาย
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม[V] molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
ตัวตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, Talpa micrura, Syn. ตุ่น, ติ่ง, Example: ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
ตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, mole rat, genus Rhizomys, Syn. ตัวตุ่น, ติ่ง, Example: ตีนหน้าของตุ่นนี้ดูๆ คล้ายๆ กับครีบข้างตัวของปลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
กระตุ่น[N] mole, See also: bamboo rat, Syn. ตัวตุ่น, ตุ่น, Example: หลายคนไม่รู้จักตัวกระตุ่น เพราะมันอาศัยอยู่ในรู และไม่ได้พบเห็นทั่วไป, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช
กินเศษกินเลย[V] molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai definition: ล่วงเกินทางเพศ
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
แมงกิชอน[n. exp.] (maēng kichøn) EN: Mole Cricket   
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng krachøn) EN: Mole Cricket   
โมล[n.] (mōl) EN: mole   FR: mole [f]
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule   FR: molécule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLE    M OW1 L
MOLEN    M OW1 L AH0 N
MOLEX    M OW1 L AH0 K S
MOLER    M OW1 L ER0
MOLES    M OW1 L Z
MOLEST    M AH0 L EH1 S T
MOLESKY    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESKI    M AH0 L EH1 S K IY0
MOLESTS    M AH0 L EH1 S T S
MOLENDA    M OW0 L EH1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mole    (n) (m ou1 l)
moles    (n) (m ou1 l z)
molest    (v) (m @1 l e1 s t)
molests    (v) (m @1 l e1 s t s)
molecule    (n) (m o1 l i k y uu l)
molehill    (n) (m ou1 l h i l)
moleskin    (n) (m ou1 l s k i n)
molested    (v) (m @1 l e1 s t i d)
molecular    (j) (m @1 l e1 k y u l @ r)
molecules    (n) (m o1 l i k y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction, #2,206 [Add to Longdo]
分子量[fēn zǐ liàng, ㄈㄣ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] molecular mass, #25,137 [Add to Longdo]
分子生物学[fēn zǐ shēng wù xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular biology, #26,391 [Add to Longdo]
鼹鼠[yǎn shǔ, ㄧㄢˇ ㄕㄨˇ, / ] mole, #52,749 [Add to Longdo]
黑痣[hēi zhì, ㄏㄟ ㄓˋ, ] mole, #63,839 [Add to Longdo]
分子式[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, ] molecular formula, #73,032 [Add to Longdo]
分子筛[fēn zǐ shāi, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕㄞ, / ] molecular sieve, #84,216 [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest), #136,710 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] mole, #147,862 [Add to Longdo]
分子医学[fēn zǐ yī xué, ㄈㄣ ㄗˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] molecular medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mole {f}; Pier {f}jetty; pier [Add to Longdo]
Molekül {n}molecule [Add to Longdo]
Molekülgröße {f}molecular size [Add to Longdo]
Molekularsieb {n}molecular sieve [Add to Longdo]
molekular {adj}molecular [Add to Longdo]
molekular {adv}molecularly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology) [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre [Add to Longdo]
モールスキン[, mo-rusukin] (n) moleskin [Add to Longdo]
モグラ叩き[モグラたたき, mogura tataki] (n) whack-a-mole (game) [Add to Longdo]
モル[, moru] (n,adj-no) mole [Add to Longdo]
モレキュラー[, morekyura-] (adj-f) molecular [Add to Longdo]
モレキュラーシーブ[, morekyura-shi-bu] (n) molecular sieve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mole \Mole\, n. [AS. m[=a]l; akin to OHG. meil, Goth. mail Cf.
   {Mail} a spot.]
   1. A spot; a stain; a mark which discolors or disfigures.
    [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. A spot, mark, or small permanent protuberance on the human
    body; esp., a spot which is dark-colored, from which
    commonly issue one or more hairs.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mole \Mole\, n. [L. mola.]
   A mass of fleshy or other more or less solid matter generated
   in the uterus.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mole \Mole\, n. [F. m[^o]le, L. moles. Cf. {Demolish},
   {Emolument}, {Molest}.]
   A mound or massive work formed of masonry or large stones,
   etc., laid in the sea, often extended either in a right line
   or an arc of a circle before a port which it serves to defend
   from the violence of the waves, thus protecting ships in a
   harbor; also, sometimes, the harbor itself. --Brande & C.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mole \Mole\, n. [OE. molle, either shortened fr. moldwerp, or
   from the root of E. mold soil: cf. D. mol, OD. molworp. See
   {Moldwarp}.]
   1. (Zool.) Any insectivore of the family {Talpidae}. They
    have minute eyes and ears, soft fur, and very large and
    strong fore feet.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European mole, or moldwarp ({Talpa
      Europaea}), is noted for its extensive burrows. The
      common American mole, or shrew mole ({Scalops
      aquaticus}), and star-nosed mole ({Condylura cristata})
      have similar habits.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the Scriptures, the name is applied to two
      unindentified animals, perhaps the chameleon and mole
      rat.
      [1913 Webster]
 
   2. A plow of peculiar construction, for forming underground
    drains. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   3. (fig.)A spy who lives for years an apparently normal life
    (to establish a cover) before beginning his spying
    activities.
    [PJC]
 
   {Duck mole}. See under {Duck}.
 
   {Golden mole}. See {Chrysochlore}.
 
   {Mole cricket} (Zool.), an orthopterous insect of the genus
    {Gryllotalpa}, which excavates subterranean galleries, and
    throws up mounds of earth resembling those of the mole. It
    is said to do damage by injuring the roots of plants. The
    common European species ({Gryllotalpa vulgaris}), and the
    American ({Gryllotalpa borealis}), are the best known.
 
   {Mole rat} (Zool.), any one of several species of Old World
    rodents of the genera {Spalax}, {Georychus}, and several
    allied genera. They are molelike in appearance and habits,
    and their eyes are small or rudimentary.
 
   {Mole shrew} (Zool.), any one of several species of
    short-tailed American shrews of the genus {Blarina}, esp.
    {Blarina brevicauda}.
 
   {Water mole}, the duck mole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mole \mole\ n.
   A quantity of a substance equal to the molecular weight of a
   substance expressed in grams; a gram molecule; the basic unit
   of amount of substance adopted under the System International
   d'Unites; as, he added two moles of sodium chloride to the
   medium.
 
   Syn: gram molecule, mol.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mole \Mole\, v. t. [imp. & p. p. {Moled}; p. pr. & vb. n.
   {Moling}.]
   1. To form holes in, as a mole; to burrow; to excavate; as,
    to mole the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. To clear of molehills. [Prov. Eng.] --Pegge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mole
   n 1: the molecular weight of a substance expressed in grams; the
      basic unit of amount of substance adopted under the Systeme
      International d'Unites [syn: {gram molecule}, {mole},
      {mol}]
   2: a spy who works against enemy espionage [syn: {counterspy},
     {mole}]
   3: spicy sauce often containing chocolate
   4: a small congenital pigmented spot on the skin
   5: a protective structure of stone or concrete; extends from
     shore into the water to prevent a beach from washing away
     [syn: {breakwater}, {groin}, {groyne}, {mole}, {bulwark},
     {seawall}, {jetty}]
   6: small velvety-furred burrowing mammal having small eyes and
     fossorial forefeet

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 mole
  soft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top