ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molehill

M OW1 L HH IH2 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molehill-, *molehill*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Small Needle Big Molehill. 'เข็มเล็กเนินดินใหญ่ My Tutor Friend (2003)
My goodness, this molehill is becoming a mountain.แม่เจ้า จอมปลวกกลายเป็นภูเขาซะแล้ว พวกเธอหาทางออกกันไป Introduction to Finality (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
molehillHe makes a mountain out of a molehill.
molehillShe is probably just making a mountain out of a molehill again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เป็นเรื่อง[v. exp.] (thamhai pen reūang) EN: make a big to do about/over sth. ; make a mountain out of a molehill   FR: faire une montagne de qqch. ; faire toute une histoire (de) ; exagérer l'importance de

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLEHILL    M OW1 L HH IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molehill    (n) mˈoulhɪl (m ou1 l h i l)
molehills    (n) mˈoulhɪlz (m ou1 l h i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maulwurfshügel {m} | Maulwurfshügel {pl}molehill | molehills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
針ほどのことを棒ほどに言う[はりほどのことをぼうほどにいう, harihodonokotowobouhodoniiu] (exp) (id) (See 針小棒大) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
針小棒大[しんしょうぼうだい, shinshouboudai] (adj-na,n) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molehill \Mole"hill`\, n.
   A little hillock of earth thrown up by moles working under
   ground; hence, a very small hill, or an insignificant
   obstacle or difficulty; as, to make a mountain out of a
   molehill.
   [1913 Webster]
 
      Having leapt over such mountains, lie down before a
      molehill.                --South.
   [1913 Webster] mMolendinaceous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molehill
   n 1: a mound of earth made by moles while burrowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top