ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โมเลกุล

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โมเลกุล-, *โมเลกุล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โมเลกุลน. ส่วนที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพัง และทั้งยังคงรักษาสมบัติต่าง ๆ ของสารนั้นไว้ได้ด้วย โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุ, เดิมเรียกว่า อณู.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biomoleculeโมเลกุลชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bimolecular Leafletโมเลกุลของไขมันเรียงตัวเป็น2แถว [การแพทย์]
productผลิตภัณฑ์, โมเลกุลหรือไอออนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารตั้งต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polar moleculeโมเลกุลมีขั้ว, โมเลกุลที่แสดงอำนาจไฟฟ้าบวกด้านหนึ่ง และอำนาจไฟฟ้าลบอีกด้านหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
non-polar moleculeโมเลกุลไม่มีขั้ว, โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่แสดงอำนาจไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
macromoleculeโมเลกุลใหญ่, โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารที่มีมวลโมเลกุลเกินกว่า 10,000 ขึ้นไป เช่น โมเลกุลของโปรตีน โมเลกุลของพอลิเมอร์บางชนิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diatomic moleculeโมเลกุลอะตอมคู่, โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม เช่น Cl2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monatomic moleculesโมเลกุลอะตอมเดี่ยว, โมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงหนึ่งอะตอม เช่น He, Ne เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ligand Moleculesโมเลกุลไลแกนด์ [การแพทย์]
Macromoleculesโมเลกุลใหญ่, นิวเคลียสขนาดใหญ่, โมเลกุลขนาดใหญ่, สารที่มีโมเลกุลใหญ่, มะโครโมเลกุล, มหโมเลกุล, สารที่มีโมเลกุลใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
Molecular breakdown?การสลายโมเลกุล2010: The Year We Make Contact (1984)
The atomic number of zinc is 30.โมเลกุลของตะกั่วเท่ากับ 30 The Bodyguard (1992)
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม The Corporation (2003)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
He taught biomolecular kinetics and cellular dynamics, and he used to sort of scare the underclassmen with this story about how the world would eventually be eviscerated by technology.เขาสอนไบโอโมเลกุล และ เซลลูลาร์ ไดนามิค จัดอยู่ในกลุ่มวิชาไม่น่าเรียน เกี่ยวกับการที่โลกสร้าง มนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน Mission: Impossible III (2006)
Five years ago, a team of molecular biologists broke the code for human invisibility.5 ปีที่แล้ว หน่วยงานของชีววิทยาโมเลกุล ได้ทำลายรหัสพันธุกรรม ที่ทำให้มนุษย์ลองหน Hollow Man II (2006)
Structure of the insulin molecule.โครงสร้างของโมเลกุลอินซูลิน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Initiating demoleculisation.เริ่มการแยกโมเลกุล Spider-Man 3 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule   FR: molécule [f]
โมเลกุลน้ำ[n. exp.] (mōlēkun nām) EN: H2O   FR: molécule d'eau [f] ; H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant (Avogadro number)
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
cohesive(โคฮี'ซิฟว) adj. ซึ่งยึดติด,ซึ่งติดเกาะ,ซึ่งเกาะกัน,เกี่ยวกับโมเลกุลที่ยึดเกาะของสาร.
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
hydrate(ไฮ'เดรท) n. สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย. vt.,vi.รวมกับน้ำ., See also: hydration,hydrator n.
mol(โมล) n. น้ำหนักโมเลกุลเป็นกรัมของสาร,กรัม-โมเลกุล., Syn. mole
molal(โม'ลัล) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักโมเลกุลเป็นกรัม
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
molecule(n) โมเลกุล,อณู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] Thai: โมเลกุล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top