ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

victimize

V IH1 K T AH0 M AY0 Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victimize-, *victimize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victimize[VT] ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. cheat, swindle, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many don't even know they've been victimized until it's too late.หลายคนไม่ได้รู้ว่าพวกเขาได้รับการตกเป็นเหยื่อจนกว่าจะสายเกินไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
See, if you don't betray Chris, you victimize Dominick.ถ้าคุณไม่ทรยศคริส โดมินิคต้องตกเป็นเหยื่อ Heat (1995)
Try to help my clients, two young women like yourself who may have been victimized by the same person you dealt with.ผมพยายามช่วยลูกความผม ผู้หญิงสองคนที่เหมือนๆกับคุณ... ...ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อโดยคนที่คุณเคยรู้จัก Brokedown Palace (1999)
How many of you have ever felt personally victimized by Regina George?มีใครบ้างมั้ย? ที่ตกเป็นเหยื่อของเรจิน่่า จอร์จ? Mean Girls (2004)
In September 19th of 2002, in two suicide terror attacks where 7 civilians were victimized...สองผู้ก่อการร้ายโจมตีในวันที่ 19 กันยายน ปี 2002 มีเหยื่อ 7 คนในอิสราเอล... Heavenly Forest (2006)
First, I was victimized by a grizzly. And now you.ฉันไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะแย่กว่ากัน คุณเวอร์ทธิงตัน ฉันอธิบายได้ค่ะ Grin and Bear It (2007)
Who does he victimize the most?ใครที่เขาทำให้เป็นเหยื่อมากที่สุด American Duos (2007)
As a voyeur, you've kept photos of those you have victimized.คูณเก็บรูปพวกนี้ไว้ คุณมีวิธีเลือกเหยื่อ Saw IV (2007)
If you feel victimized by my misunderstanding, why don't you try to justify yourself?ถ้าชั้นกำลังเข้าใจผิด ไหนลองแก้ตัวมาซิ Episode #1.19 (2009)
- I knew you were gonna victimize me, man.- แกกำลังมองหาแพะรับบาปสินะ, เพื่อน Watchmen (2009)
Even here in paradise, we're victimized by technology.อุตส่าห์หนีมาอยู่ในสวรรค์แท้ ๆ กลับยังตกเป็นทาสของเทคโนฯอีก Vs. (2011)
He feels alienated, victimized by the world.เขารู้สึกกีดกั้น เป็นเหยื่อของโลกนี้ Kill Shot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTIMIZE    V IH1 K T AH0 M AY0 Z
VICTIMIZED    V IH1 K T AH0 M AY0 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
victimize    (v) vˈɪktɪmaɪz (v i1 k t i m ai z)
victimized    (v) vˈɪktɪmaɪzd (v i1 k t i m ai z d)
victimizes    (v) vˈɪktɪmaɪzɪz (v i1 k t i m ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
被害者意識[ひがいしゃいしき, higaishaishiki] (n) sense of being victimized [Add to Longdo]
厄負け[やくまけ, yakumake] (n,vs) victimized by the unlucky year; victimised by the unlucky year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victimize \Vic"tim*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Victimized}; p.
   pr. & vb. n. {Victimizing}.]
   To make a victim of, esp. by deception; to dupe; to cheat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victimize
   v 1: make a victim of; "I was victimized by this con-man" [syn:
      {victimize}, {victimise}]
   2: punish unjustly [syn: {victimize}, {victimise}]
   3: deprive of by deceit; "He swindled me out of my inheritance";
     "She defrauded the customers who trusted her"; "the cashier
     gypped me when he gave me too little change" [syn:
     {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick}, {nobble},
     {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct}, {gyp}, {gip},
     {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top