Search result for

ล่วงเกิน

(29 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่วงเกิน-, *ล่วงเกิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ล่วงเกิน[V] offend, See also: insult, Example: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่วงเกินก. แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่นโดยล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เป็นต้น เช่น ไม่ควรล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry if I offended anybody.ผมขอโทษด้วยถ้าหากผมล่วงเกินใคร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- That'd be sacrilege!- นั่นเป็นการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโว้ย Bit by a Dead Bee (2009)
Were they sexually assaulted?มีการล่วงเกินทางเพศมั้ย? ไม่เชิงนะ Cold Comfort (2009)
Like to keep that kind of thing quiet.ฆาตกรแต่งตัวให้เหยื่อ แ้ละล่วงเกินพวกเค้า Cold Comfort (2009)
They were both sexually assaulted prior to death.ทั้งสองคนถูกล่วงเกินทางเพศก่อนตาย Conflicted (2009)
Stay back. Put the knife down. Stand back or I'll kill him.มันจับอดัมแต่งตัว มันทำร้ายเขา มันล่วงเกินเขา Conflicted (2009)
Liberal'Victims' and Their Assault on America" by Ann Coulter?ความผิดเกี่ยวกับ "เหยื่อ" และการล่วงเกินในอเมริกา Remains of the J (2009)
I'm really not normally this aggressive with women.ปกติผมไม่ใช่ผู้ชาย ที่จะล่วงเกินผู้หญิง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Such sacred food, how many times must I say it?เป็นอาหารที่ล่วงเกินไม่ได้ \ ต้องให้ฉันพูดอีกกี่ครั้ง ? Episode #1.7 (2009)
He was touching Hank, caressing him.- มันเหลวไหลทั้งเพ - เขาลูบไล้แฮ้งค์ ล่วงเกินเขา Pilot (2009)
I think I might of had my way... with him a little bit, kinda against his will, maybe?ฉันคิดว่าตัวเองคงจะ... กับเค้าไปนิดน่ะ แบบว่าล่วงเกินเค้าล่ะมั้ง? Release Me (2009)
- Pardon you? - What are you doing? - I'm certified.คุณไม่ตระหนักเหรอว่าการล่วงเกินเชอร์ลีของคุณไม่เหมาะสม? Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult   FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude

English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
sacrilegious(adj) ซึ่งล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
trespass(vi) บุกรุก,ล่วงล้ำ,ล่วงเกิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top