ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高分子

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高分子-, *高分子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高分子[gāo fēn zǐ, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ, ] macromolecule; polymer, #26,525 [Add to Longdo]
高分子化学[gāo fēn zǐ huà xué, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] polymer chemistry, #133,439 [Add to Longdo]
生物高分子[shēng wù gāo fēn zǐ, ㄕㄥ ㄨˋ ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ, ] biopolymers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高分子[こうぶんし, koubunshi] (n) macromolecule; high polymer [Add to Longdo]
高分子化学[こうぶんしかがく, koubunshikagaku] (n) high polymer chemistry [Add to Longdo]
高分子化合物[こうぶんしかごうぶつ, koubunshikagoubutsu] (n) high molecular compound [Add to Longdo]
高分子吸収体[こうぶんしきゅうしゅうたい, koubunshikyuushuutai] (n) high polymer absorbent [Add to Longdo]
高分子材料[こうぶんしざいりょう, koubunshizairyou] (n) polymeric material; polymer [Add to Longdo]
高分子電解質[こうぶんしでんかいしつ, koubunshidenkaishitsu] (n) polyelectrolyte [Add to Longdo]
高分子物質[こうぶんしぶっしつ, koubunshibusshitsu] (n) (high) polymer; macromolecular substance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's got reflex sights, micro-polymer grip, a customized trigger.[CN] 它有反射式瞄准镜 高分子握把 定制扳机 Machete Kills (2013)
Polymers that can make copies of someone's face, body parts regenerated from source DNA, and now, Amanda is working with them.[CN] 高分子聚合物可以复制出人脸 DNA可以分化出身体各器官 再加上Amanda的一点技术 Dead or Alive (2013)
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.[CN] 高精尖产品 高分子聚合物架构 还用玻璃纤维加强 Harry Brown (2009)
Polyalloy requires programming to take permanent form.[CN] 高分子合金要求程序运行中保持持续的形态 Polyalloy requires programming to take permanent form. Terminator Genisys (2015)
All right, the new cape is made from a structured polymer composite.[JA] 大丈夫だ。 新しいマントは 構造化した高分子複合材料で作った。 Pilot (2015)
- It's bizarre, the extra macromolecules.[CN] 真奇怪 这些额外的高分子 It's bizarre, the extra macromolecules. One of Us (2015)
We'll do what you want![CN] 隔离舱用的是高分子适应性材料 是神盾局最复杂的化合物 Ghost Rider: The Good Samaritan (2016)
Slip it under your tongue, it's a high-concentrate polymer they put in Oreo cookies.[JA] クッキーに入ってる高分子ポリマーだ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Tiny cameras project the image they see... onto a light-emitting polymer skin on the opposite side.[CN] 小小相机反映出看到的影像 到另一边的发光高分子表皮 Die Another Day (2002)
Or the polymers for your weaponry?[CN] 还有你那高分子材料制成的武器? 0-8-4 (2013)
The potential applications for polyalloy are countless.[CN] 高分子合金的潜在应用是无价的 The potential applications for polyalloy are countless. Terminator Genisys (2015)
Extra macromolecules just like in Raina's blood but... different ones.[CN] 跟瑞娜的血一样 富含高分子 Extra macromolecules just like in Raina's blood 但... 不是同一份 这是谁的DNA? Who You Really Are (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top