ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laborious

L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laborious-, *laborious*, laboriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laborious[ADJ] ที่ใช้แรงงานมาก, See also: ที่ใช้ความอุตสาหะ, Syn. difficult, burdensome, Ant. easy, simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome,difficult

English-Thai: Nontri Dictionary
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel.ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
It's laborious. The results, unpredictable.มันเป็นงานยาก ผลก็คาดเดาไม่ได้ Resident Evil: Extinction (2007)
My grandson has done so many laborious things.หลานปู่คนนี้ต้องทำงานหนักมากมาย Episode #1.8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously   FR: durement ; laborieusement
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORIOUS    L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S
LABORIOUSLY    L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laborious    (j) lˈəbˈɔːrɪəʴs (l @1 b oo1 r i@ s)
laboriously    (a) lˈəbˈɔːrɪəʴsliː (l @1 b oo1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ, #14,563 [Add to Longdo]
辛劳[xīn láo, ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ, / ] laborious, #29,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
苦吟[くぎん, kugin] (n,vs) laborious composition; struggling to compose a poem [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
根気仕事[こんきしごと, konkishigoto] (n) laborious task [Add to Longdo]
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner) [Add to Longdo]
大儀[たいぎ, taigi] (n) (1) state ceremony; (adj-na) (2) laborious; troublesome; irksome; arduous [Add to Longdo]
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work [Add to Longdo]
労作[ろうさく, rousaku] (n,vs) toil; labor; labour; laborious task; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laborious \La*bo"ri*ous\, a. [L. laboriosus, fr. labor labor:
   cf. F. laborieux.]
   1. Requiring labor, perseverance, or sacrifices; toilsome;
    tiresome.
    [1913 Webster]
 
       Dost thou love watchings, abstinence, or toil,
       Laborious virtues all? Learn these from Cato.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Devoted to labor; diligent; industrious; as, a laborious
    mechanic.
    [1913 Webster] -- {La*bo"ri*ous*ly}, adv. --
    {La*bo"ri*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laborious
   adj 1: characterized by effort to the point of exhaustion;
       especially physical effort; "worked their arduous way up
       the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor";
       "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours
       on the project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
       {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
       {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top