Search result for

laboratory

(79 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laboratory-, *laboratory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laboratory[N] ห้องปฏิบัติการ, See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย, Syn. lab, research lab, science lab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย

English-Thai: Nontri Dictionary
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laboratory Administratorsผู้บริหารห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Aidsผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Analysisวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory and/or Demonstrationการฝึกปฏิบัติและการสาธิต [การแพทย์]
Laboratory animalsสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Laboratory Assessmentการประเมินโดยใช้ห้องปฎิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Evaluationการประเมินผลการตรวจวัด [การแพทย์]
Laboratory Examinationการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Guidancesห้องปฏิบัติการมีการแนะนำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a civilian laboratory!ที่นี่มันเป็นห้องแล็ปของเอกชนนะ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I was worried, so I went over there and I let myself in and I found your laboratory.พ่อกับแม่มีกุญเเจสำรองงั้นเหรอ Down (2009)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)
The next day, I was in the Bimini jail for trying to free a dolphin at the Lerner Marine Laboratory.นั่นละคือที่ผมต้องใช้คำว่า เป็นการฆ่าตัวตาย เธอฆ่าตัวตาย The Cove (2009)
He has a laboratory set up.พ่อคงมาแอบสร้างแล็ปที่นี่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Yes, kill me now and spare these old bones the blue shadow's dire embrace, because once the first droid breaks out of that laboratory, all Naboo is doomedใช่ ฆ่าฉันซะตอนนี้ แล้วปล่อยให้กระดูกเก่าๆ พวกนี้ อยู่ในอ้อมกอดที่ชั่วร้ายของไวรัสบลูชาโดว์ เพราะว่าทันทีที่ดรอยด์ตัวแรก Mystery of a Thousand Moons (2009)
Did you know that I once shared a laboratoryลูกรู้หรือเปล่าว่าครั้งหนึ่งฉันเคยใช้ห้องแลบ Of Human Action (2009)
I worked for the Umbrella Corporation, in a secret laboratory developing experimental viral weaponaryฉันทำงานในห้องทดลองลับ ให้กับ อัมเบลล่า คอร์เปอเรชั่น การทดลองพัฒนาอาวุธชีวภาพ Resident Evil: Afterlife (2010)
A wedding is the perfect laboratory.งานแต่งงานเป็นห้องทดลองที่สมบูรณ์แบบ The Bishop Revival (2010)
Aye. Slam the door on your way out. A government bill to crack down on laboratory experiments on animals isก็ได้ ประตูทางออกโบสถ์ผลักออกแรงๆนะ ฮัลโหล Turas (2010)
(Einstein's Laboratory)(ห้องทดลองของไอสไตน์) Confessions (2010)
(Einstein's Laboratory)(ห้องทดลองของไอสไตน์) Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laboratoryA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
laboratoryExperiments are carried out in a laboratory.
laboratoryHe is addressed as "Doctor" in his laboratory.
laboratoryHe is carrying out experiments in his laboratory.
laboratoryHe works in the laboratory.
laboratoryI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
laboratoryIn those days, or at any rate in Cambridge, laboratory life was rather informal.
laboratoryI wish to work in the laboratory some day.
laboratoryPreserved in his laboratory were more than a thousand notebooks.
laboratoryThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
laboratoryThe laboratory has the most up-to-date equipment.
laboratoryThe new drug will be tested in Vaxgen's laboratory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัย[N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
ห้องทดลอง[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ[N] laboratory, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count unit: ห้อง
ห้องปฏิบัติการ[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง [n.] (hǿng thotløng) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū witthayāsāt) EN: laboratory instruments   FR: appareil scientifique [m]
แล็บ[n.] (laep) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORATORY    L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0
LABORATORY'S    L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laboratory    (n) (l @1 b o1 r @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit [Add to Longdo]
Laborant {m}; Laborantin {f}laboratory assistant [Add to Longdo]
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus [Add to Longdo]
Laboringenieur {m}laboratory engineer [Add to Longdo]
Labortisch {m}laboratory bench [Add to Longdo]
Laborübung {f}laboratory tutorial [Add to Longdo]
Laborwecker {m}laboratory timer [Add to Longdo]
Versuchsstadium {n}laboratory stage [Add to Longdo]
Versuchstier {n}laboratory animal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
スカイラブ[, sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
ホットラボ[, hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory [Add to Longdo]
ホットラボラトリー[, hottoraboratori-] (n) hot laboratory [Add to Longdo]
メディアラボ[, medeiarabo] (n) {comp} Media Laboratory [Add to Longdo]
ラット[, ratto] (n) (laboratory or pet) rat [Add to Longdo]
ラブ(P);ラヴ(P)[, rabu (P); ravu (P)] (n,vs) (1) love; (n) (2) (ラブ only) (abbr) lab; laboratory; (P) [Add to Longdo]
ラボ[, rabo] (n) (1) (abbr) laboratory; (2) language laboratory; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test [Add to Longdo]
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory [Add to Longdo]
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] laboratory infection [Add to Longdo]
烧瓶[shāo píng, ㄕㄠ ㄆㄧㄥˊ, / ] laboratory flask [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laboratory \Lab"o*ra*to*ry\, n.; pl. {Laboratories}. [Shortened
   fr. elaboratory; cf. OF. elaboratoire, F. laboratoire. See
   {Elaborate}, {Labor.}] [Formerly written also {elaboratory}.]
   1. The workroom of a chemist; also, a place devoted to
    experiments in any branch of natural science; as, a
    chemical, physical, or biological laboratory. Hence, by
    extension, a place where something is prepared, or some
    operation is performed; as, the liver is the laboratory of
    the bile.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any place, activity or situation suggestive of a
    scientific laboratory[1], especially in being conducive to
    learning new facts by experimentation or by systematic
    observation; as, the states serve as laboratories where
    different new policies may be tested prior to adoption
    throughout the country.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laboratory
   n 1: a workplace for the conduct of scientific research [syn:
      {lab}, {laboratory}, {research lab}, {research laboratory},
      {science lab}, {science laboratory}]
   2: a region resembling a laboratory inasmuch as it offers
     opportunities for observation and practice and
     experimentation; "the new nation is a testing ground for
     socioeconomic theories"; "Pakistan is a laboratory for
     studying the use of American troops to combat terrorism"
     [syn: {testing ground}, {laboratory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top