ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lag

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lag-, *lag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.
green flag(n, slang) มักใช้กับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์เสียสุขภาพจิต หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ปลอดภัย หรื ใช้ ในการอธิบายบุคคลว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lag(vi) ค่อยๆ อ่อนล้าลง, See also: ค่อยๆ อ่อนแรง, Syn. flag
lag(vi) ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
lager(n) เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
lagoon(n) ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า), See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. laguna
laggard(n) คนที่ชักช้า, See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง, Syn. loiterer, slowcoach
laggard(adj) เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lagging(n) การหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อน
lag with(phrv) หุ้มหรือห่อด้วย
lag behind(phrv) ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lag(แลก) { lagged, lagging, lags } vi. ล้าหลัง, อยู่หลัง, ล้า, เดินช้า, สูญเสียกำลัง, อ่อนลง. n. ความล้าหลัง, คนที่ล้าหลัง, สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger, delay, tarry
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง, ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง, เชื่องช้า, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม, บึง, บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง, บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม, บึง, บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง, บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน, กลุ่มสิ่งของ, การรวบรวม, ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) { camouflaged, camouflaging, camouflages } n. เครื่องลวงตา, สิ่งลวงตา, การอำพราง vt. อำพราง, ซ่อน, ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
lag(n) ความล้าหลัง, ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง, ล่าช้า, ล้าสมัย, เดินช้า
laggard(n) คนล้าหลัง, คนเถลไถล, สิ่งที่ล้าหลัง
lagoon(n) หนองน้ำ, บึง, ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ, บึง, ทะเลสาบ
archipelago(n) หมู่เกาะ
assemblage(n) การชุมนุม, การมั่วสุม, ฝูงชน
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
camouflage(n) การลวงตา, การปลอมตัว, การพรางตา, การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน, ลวงตา, ปลอมตัว, พรางตา, อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lagช่วงล่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagan; liganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lag Periodช่วงรอ, เริ่มมีการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Lag Phaseช่วงแล็ก, Example: ช่วงต้นของ growth succession ที่จุลินทรีย์ยังต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lag Phaseระยะที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
lag timelag time, ระยะแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lag, Auditoryความล่าช้าของระบบประสาทที่จะแปลผลของสิ่งที่ได้ [การแพทย์]
Lagoonทะเลสาบน้ำเค็ม, Example: เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Lagoonสระ, Example: สระดินสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Lagophthalmosขอบตาบวมรุนแรง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
lag(v) hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc., Syn. dawdle, fall behind, fall back
lag(v) throw or pitch at a mark, as with coins
lag(v) cover with lagging to prevent heat loss
lagan(n) goods (or wreckage) on the sea bed that is attached to a buoy so that it can be recovered, Syn. lagend, ligan
Lagarostrobus(n) genus of dioecious evergreen trees of New Zealand and Tasmania; similar to genus Dacrydium, Syn. genus Lagarostrobus
Lagenaria(n) bottle gourds, Syn. genus Lagenaria
Lagenophera(n) small genus of herbs of Australia and South America having small solitary white or purple flowers similar to true daisies of genus Bellis, Syn. genus Lagenophera
lager(n) a general term for beer made with bottom fermenting yeast (usually by decoction mashing); originally it was brewed in March or April and matured until September, Syn. lager beer
lagerphone(n) an Australian percussion instrument used for playing bush music; a long stick with bottle caps nailed loosely to it; played by hitting it with a stick or banging it on the ground
Lagerstroemia(n) shrubs or small trees of tropical Asia and Africa usually with showy white, pink, or purplish flowers, Syn. genus Lagerstroemia

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lag

v. t. To transport for crime. [ Slang, Eng. ] [ 1913 Webster ]

She lags us if we poach. De Quincey. [ 1913 Webster ]

Lag

a. [ Of Celtic origin: cf. Gael. & Ir. lagweak, feeble, faint, W. llag, llac, slack, loose, remiss, sluggish; prob. akin to E. lax, languid. ] 1. Coming tardily after or behind; slow; tardy. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Came too lag to see him buried. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Last; long-delayed; -- obsolete, except in the phrase lag end. “The lag end of my life.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. Last made; hence, made of refuse; inferior. [ Obs. ] “Lag souls.” Dryden. [ 1913 Webster ]

Lag

v. t. 1. To cause to lag; to slacken. [ Obs. ] “To lag his flight.” Heywood. [ 1913 Webster ]

2. (Mach.) To cover, as the cylinder of a steam engine, with lags. See Lag, n., 4. [ 1913 Webster ]

Lag

n. 1. One who lags; that which comes in last. [ Obs. ] “The lag of all the flock.” Pope. [ 1913 Webster ]

2. The fag-end; the rump; hence, the lowest class. [ 1913 Webster ]

The common lag of people. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The amount of retardation of anything, as of a valve in a steam engine, in opening or closing. [ 1913 Webster ]

4. A stave of a cask, drum, etc.; especially: (Mach.), one of the narrow boards or staves forming the covering of a cylindrical object, as a boiler, or the cylinder of a carding machine or a steam engine. [ 1913 Webster ]

5. (Zool.) See Graylag. [ 1913 Webster ]

6. The failing behind or retardation of one phenomenon with respect to another to which it is closely related; as, the lag of magnetization compared with the magnetizing force (hysteresis); the lag of the current in an alternating circuit behind the impressed electro-motive force which produced it. [ Webster 1913 Suppl. ]


Lag of the tide, the interval by which the time of high water falls behind the mean time, in the first and third quarters of the moon; -- opposed to priming of the tide, or the acceleration of the time of high water, in the second and fourth quarters; depending on the relative positions of the sun and moon. --
Lag screw, an iron bolt with a square head, a sharp-edged thread, and a sharp point, adapted for screwing into wood; a screw for fastening lags.
[ 1913 Webster ]

Lag

v. i. [ imp. & p. p. Lagged p. pr. & vb. n. Lagging ] To walk or more slowly; to stay or fall behind; to linger or loiter. “I shall not lag behind.” Milton.

Syn. -- To loiter; linger; saunter; delay; be tardy. [ 1913 Webster ]

Lag

n. One transported for a crime. [ Slang, Eng. ] [ 1913 Webster ]

Lagan

n. & v. See Ligan. [ 1913 Webster ]

Lagarto

n. [ See Alligator. ] An alligator. [ Obs. ] Sir W. Raleigh. [ 1913 Webster ]

Lagena

‖n.; pl. L. Lagenæ E. Lagenas [ L., a flask; cf. Gr. &unr_;, &unr_;. ] (Anat.) The terminal part of the cochlea in birds and most reptiles; an appendage of the sacculus, corresponding to the cochlea, in fishes and amphibians. [ 1913 Webster ]

Variants: Lagenae
Lagenian

a. [ See Lagena. ] (Zool.) Like, or pertaining to, Lagena, a genus of Foraminifera having a straight, chambered shell. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ Pulp Fiction (1994)
Sorry. I didn't know jet lag could be like this. I've never had my hair hurt before.ขอโทษนะ ผมไม่รู้ว่าอาการเมาเครื่องเป็นงี้ หัวผมไม่เคยกระเซิงขนาดนี้เลย Hope Springs (2003)
The lag between Noboru and I will be a whole year!มันจะทำให้การส่งข้อความ หาโนโบรุกินเวลาอีกหลายปี Hoshi no koe (2002)
He's jet-lagged. He's nervous.เขาทั้งเพลีย ทั้งตื่นเต้น Goal! The Dream Begins (2005)
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์ Initial D (2005)
No one is going to my house and intimidating naistani - lag to it.ไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราและ มีแต่แฟนห่วยๆของผม Paranormal Activity (2007)
Chuck, I'm tired, I'm jet-lagged, and ...ชัค พ่อเหนื่อยมาก และ The Serena Also Rises (2008)
Won't that imply our country is lagging?นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราอ่อนแอลงหรือ? Episode #1.5 (2008)
There's a lag from when the powerมันจะมีช่วงว่างระหว่างที่ไฟฟ้าหลัก Under & Out (2008)
Well, how long a lag are we talking about here?โอเค แล้วเรามีเวลาเท่าไร Under & Out (2008)
There's a lag from when the power cuts out to when the generator kicks back in.มันมีช่วงเวลาก่อนที่มันจะทำงาน Hell or High Water (2008)
How long a lag we talking about?นานแค่ไหน Hell or High Water (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lagEmployment continued to lag.
lagHe, being slow of foot, was already lagging two meters.
lagI'm still suffering from jet lag.
lagIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
lagI've got a bad case of jet lag.
lagJet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.
lagWe should read the newspaper so as not to lag behind the times.
lagWhenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง(v) lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai Definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
เบียร์สด(n) lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai Definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: leaf ; foliage  FR: feuille [ f ] ; feuillage [ m ]
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บาง[bāng] (n) EN: village  FR: village [ m ]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
โบย[bōi] (v) EN: flog ; whip ; lash ; thrash  FR: fouetter ; flageller
โบกธง[bōk thong] (v, exp) EN: wave a flag  FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lag
lage
lago
lags
lagan
lager
lagle
lagos
lagow
lague

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lag
lags
Lagos
lager
lagers
lagged
lagoon
laggard
lagging
lagoons

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉各斯[Lā gè sī, ㄌㄚ ㄍㄜˋ ㄙ,   ] Lagos (Nigerian city) #48,794 [Add to Longdo]
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ,    ] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist #153,086 [Add to Longdo]
泻湖[xiè hú, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨˊ,   /  ] lagoon [Add to Longdo]
礁湖星云[Jiāo hú xīng yún, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ,     /    ] Lagoon Nebula M8 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., Syn. aufbewahren
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ, See also: die Heizung
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, Syn. der Rat
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerhaltung { f }stock-keeping [Add to Longdo]
Lager { n }camp [Add to Longdo]
Lager { n } | Lager { pl }encampment | encampments [Add to Longdo]
Lage { f } | Lagen { pl }site | sites [Add to Longdo]
Lage { f }; Anordnung { f }posture [Add to Longdo]
Lage { f }; Schicht { f }; Windung { f } [ techn. ]ply [Add to Longdo]
Lage { f }; Situation { f } | Lagen { pl }; Situationen { pl } | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lage { f }; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden { adj }quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]
Lagebericht { m }update [Add to Longdo]
Lagebesprechung { f } | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]
Lagedarstellung { f }situation report [Add to Longdo]
Lagemessung { f }position measurement [Add to Longdo]
Lagenschwimmen { n } [ sport ](individual) medley [Add to Longdo]
Lageplan { m } | Lagepläne { pl }site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Lageplan { m }position plan [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า, See also: maquiller, maquiller v

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (n) village; (P) #124 [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n, n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr, suf) (3) counter for companies, shrines, etc. #189 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n, suf) section of village; (P) #676 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) #1,152 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
旗(P);幡;旌[はた, hata] (n) (1) flag; (2) (幡 only) { Buddh } (See 幡・ばん) pataka (banner); (P) #1,748 [Add to Longdo]
大字[だいじ, daiji] (n) larger section (of village) #1,779 [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) #1,918 [Add to Longdo]
諸島[しょとう, shotou] (n) archipelago; group of islands #2,307 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
[はた, hata] flag [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
標識[ひょうしき, hyoushiki] flag [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top