Search result for

laden

(60 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laden-, *laden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laden[ADJ] มีภาระหนัก, Syn. burdened, afflicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก,แบกภาระ
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
laden(vt) pp ของ lade

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That looks like Osama bin Laden's beard.- อย่างกับหนวดโอซามา บิน ลาเดนเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I never knew my dad. He died in Iraq when we were fighting Osama bin Laden the first time.ผมไม่เคยรู้จักพ่อ ท่านตายในอิรัก ตอนมีสงครามครั้งแรกกับ บินลาเด็น Pilot (2009)
Bin Laden in Prada?บิน ลาเดน ในชุดปราด้า? Black Swan (2009)
Following that logic, Osama bin Laden is human therefore all humans need to be wiped out of existence.พูดกันตามเหตุผล โอซามะ บินลาเดน เป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้อง ถูกกำจัดไปซะ Evil Is Going On (2010)
Well, so is bin laden.ก็เหมือนบินลาเดน Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Bin Laden!บินลาดิน Love in Disguise (2010)
Since we caught Bin Laden, you can stroll on the plane anytime you want.พวกเธอจะเดินเล่นบนเครื่องบินยังไงก็ได้ Secrets That I Never Want to Know (2011)
Bin Laden's dead... and America thinks, or wants to think, that this war is drawing to an end.บิน ลาดินก็ได้ถูกสังหารไปแล้ว และชาวอเมริกันก็คิด หรือ ต้องการที่จะคิดว่า สงครามการก่อการร้ายได้สิ้นสุดลงแล้ว Grace (2011)
Osama bin Laden came from a loving home. Means zero.บินลาเดนก็มาจากครอบครัวอบอุ่นสินะ เป็นไปไม่ได้หรอก All Out of Blood (2012)
In two weeks time a ship will dock here, its hold laden with fighting men captured by the Romans.ในเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือจะเทียบท่าที่นี่ ภาระไว้กับคนต่อสู้ จับโดยชาวโรมัน Chosen Path (2012)
He has become the poster boy for the anti-mainstream movement, their Osama bin Laden.เขากลายเป็นตัวแทน ของการเคลื่อนไหว ต่อต้านกระแสหลัก กลายเป็นโอซาม่า บิน ลาเดนของพวกนั้น Whatever I Am, You Made Me (2012)
Whacking Bin Laden wasn't this complicated.ตามล่าตัวบินลาดิน ไม่เห็นมันจะซับซ้อนแบบนี้เลย Gliding Over All (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ladenThe bedroom was laden with beautiful ornaments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
อุซามะห์ บิน ลาดิน [n. prop.] (Usāma Bin Lādin) EN: Osama Bin Laden   
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā Daēng) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection   

CMU English Pronouncing Dictionary
LADEN    L EY1 D AH0 N
LADENBURG    L EY1 D AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laden    (v) (l ei1 d n)

German-Thai: Longdo Dictionary
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน , See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laden {m}; Bude {f}joint [Add to Longdo]
Laden {n}; Herunterladen {n}; Download {m} [comp.]downloading [Add to Longdo]
Laden {n} | Laden {n} der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Laden {m}; Vorrat {m}; Lager {n}; Warenhaus {n}store [Add to Longdo]
Ladendieb {m} | Ladendiebe {pl}shoplifter | shoplifters [Add to Longdo]
Ladendiebstahl {m}shoplifting [Add to Longdo]
Ladenfassade {f}shop front [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Ladenkette {f}chain of shops; chain of stores [Add to Longdo]
Ladenpreis {m}retail price [Add to Longdo]
Ladenpreis {m}selling price [Add to Longdo]
Ladenschild {n} | Ladenschilder {pl}shop sign | shop signs [Add to Longdo]
Ladentisch {m}; Verkaufstisch {m} | unterm Ladentischcounter; store counter | under the counter [Add to Longdo]
Ladenverkäufer {m}salesclerk [Add to Longdo]
Ladenverkäuferin {f}saleslady [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ベンジルアデニン[, benjiruadenin] (n) benzyladenine [Add to Longdo]
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country [Add to Longdo]
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect [Add to Longdo]
雪雲[ゆきぐも, yukigumo] (n) snow-laden clouds [Add to Longdo]
雪空[ゆきぞら, yukizora] (n) snow-laden sky [Add to Longdo]
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lade \Lade\ (l[=a]d), v. t. [imp. {Laded}; p. p. {Laded},
   {Laden} (l[=a]d'n); p. pr. & vb. n. {Lading}.] [AS. hladan to
   heap, load, draw (water); akin to D. & G. laden to load, OHG.
   hladan, ladan, Icel. hla[eth]a, Sw. ladda, Dan. lade, Goth.
   afhla[thorn]an. Cf. {Load}, {Ladle}, {Lathe} for turning,
   {Last} a load.]
   1. To load; to put a burden or freight on or in; -- generally
    followed by that which receives the load, as the direct
    object.
    [1913 Webster]
 
       And they laded their asses with the corn. --Gen.
                          xlii. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw in or out, with a ladle or dipper; to dip; as, to
    lade water out of a tub, or into a cistern.
    [1913 Webster]
 
       And chides the sea that sunders him from thence,
       Saying, he'll lade it dry to have his way. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Plate Glass Manuf.) To transfer (the molten glass) from
    the pot to the forming table.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laden \Lad"en\, p. & a.
   Loaded; freighted; burdened; as, a laden vessel; a laden
   heart.
   [1913 Webster]
 
      Ah sinful nation, a people laden with iniquity. --Is.
                          i. 4.
   [1913 Webster]
 
      A ship laden with gold.         --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laden
   adj 1: filled with a great quantity; "a tray loaded with
       dishes"; "table laden with food"; "`ladened' is not
       current usage" [syn: {laden}, {loaded}, {ladened}]
   2: burdened psychologically or mentally; "laden with grief";
     "oppressed by a sense of failure" [syn: {laden}, {oppressed}]
   v 1: remove with or as if with a ladle; "ladle the water out of
      the bowl" [syn: {ladle}, {lade}, {laden}]
   2: fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with
     hay" [syn: {load}, {lade}, {laden}, {load up}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 laden [ladən]
   charge; load
   burden; load
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 labdanum , ladanum
 
 1. laden, (bot.) Cistus
 2. laden zamkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rockrose
 
 1. laden
 2. keçisakalı, (bot.) Cistus creticus.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 laden [laːdən]
   loading; to bootstrap; to charge; to download; to load
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Laden [laːdən] (n) , s.(n )
   downloading; joint; loading; shop; store
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top