ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imposed

IH2 M P OW1 Z D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imposed-, *imposed*, impos, impose
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-imposedadj. กระทำต่อตัวเอง,ให้แก่ตัวเอง,บังคับตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we have imposed long enough.แล้วเราก็รบกวนมานานแล้วด้วย Hello, Little Girl (2008)
We've imposed enough.เรารบกวนคุณมากแล้ว เอสเปอแรนซ่ากลับเถอะ Henry Poole Is Here (2008)
That phone you're using has those limits imposed on it too.มือถือที่คุณใช้อยู่จำกัดหมายเลขการโทรเอาไว้ Eiga: Kurosagi (2008)
Well, I think I've imposed enough.ผมรบกวนแค่นี้ล่ะ Can You Hear Me Now? (2010)
I've imposed on your domain long enough already.ผมทำตามข้อตกลงของคุณ มานานพอแล้ว The Big Sleep No More (2011)
I'm sorry I imposed my own determinations that they were bad and dangerous, and that I tried to stop you.ฉันขอโทษที่ใช้ความคิดเห็นของฉัน ซึ่งไม่ดีและอันตราย และพยายามหยุดยั้งคุณ Midas (2011)
I've just imposed on Diana for too long, and I want to sleep in my own bed.ฉันพึ่งพาไดอาน่า มานานเกินไปแล้ว และฉันอยากหลับบนเตียงของตัวเอง Return (2012)
The corporate rights act won't be imposed for fifty years.องค์กรจะยังไม่ทำริดรอนสิทธิเสรีภาพ ใน 50 ปีนี้ Fast Times (2012)
Let today be the day we promise never to give up, never to give in until we have made a new Panem, where leaders are elected, not imposed upon us.วันนี้ เราจึงร่วมสัญญาว่า จะไม่ยอมแพ้ จะไม่ท้อถอย จนกว่าเราจะมีพาเนมใหม่ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
How have I managed to keep my country so well-nourished despite the harsh and unjust economic sanctions imposed on North Korea by the United States?ผมมีวิธีจัดการอย่างไรในการทำให้ประเทศอยู่ดีกินดี ถึงแม้จะถูกกระทำอย่างรุนแรง และการละเมิดทางเศรษฐกิจที่อยุติธรรม ต่อเกาหลีเหนือ โดยสหรัฐอเมริกา The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imposedA curfew was imposed on the city.
imposedA heavy tax was imposed on whiskey.
imposedAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
imposedA new tax has been imposed on cigarettes.
imposedA new tax was imposed on wine.
imposedA special tax is imposed on very high incomes.
imposedA special tax was imposed on imported cars.
imposedI am sorry I have imposed so much on you.
imposedLocalities imposed bans on development.
imposedMy son's friend imposed himself on us for two weeks.
imposedNew indirect taxes were imposed on spirits.
imposedShe imposed the work on him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSED IH2 M P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imposed (v) ˈɪmpˈouzd (i1 m p ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円記号[えんきごう, enkigou] (n) yen symbol ("Y" with "=" superimposed) [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax [Add to Longdo]
雑徭[ぞうよう;ざつよう, zouyou ; zatsuyou] (n) forced labour (labor) imposed upon commoners (ritsuryo period) [Add to Longdo]
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P) [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impose \Im*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Imposed}; p. pr. & vb.
   n. {Imposing}.] [F. imposer; pref. im- in + poser to place.
   See {Pose}, v. t.]
   1. To lay on; to set or place; to put; to deposit.
    [1913 Webster]
 
       Cakes of salt and barley [she] did impose
       Within a wicker basket.        --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay as a charge, burden, tax, duty, obligation,
    command, penalty, etc.; to enjoin; to levy; to inflict;
    as, to impose a toll or tribute.
    [1913 Webster]
 
       What fates impose, that men must needs abide.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death is the penalty imposed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou on the deep imposest nobler laws. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) To lay on, as the hands, in the religious rites of
    confirmation and ordination.
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) To arrange in proper order on a table of stone or
    metal and lock up in a chase for printing; -- said of
    columns or pages of type, forms, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 imposed \imposed\ adj.
   p. p. of {impose}; as, rules imposed by society.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imposed
   adj 1: set forth authoritatively as obligatory; "the imposed
       taxation"; "rules imposed by society"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top