ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lasagna

L AA0 S AA1 N Y AH0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lasagna-, *lasagna*
English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, as long as he doesn't try to make that vegetarian lasagna again.ตราบใดที่พ่อไม่ พยายามทำลาซานย่าผักนั่นอีก Cat's Cradle (2013)
She makes a mean lasagna and runs an inn, so I'm sure we can set you up with a room till you find a place.นางทำลาซานญ่าและมีกิจการโรงแรม ดังนั้นข้ามั่นใจว่าเราสามารถหาห้องให้เจ้าได้ กระทั่งเจ้าเจอสถานที่ของเจ้า Tiny (2013)
I made that lasagna for your father on our first anniversary.แม่ทำลาซานญ่าให้ พ่อหนูตอนครบรอบปีแรกของเรา Misery Loves Company (2013)
Nobody would believe it if you told them my lasagna was frozen.ไม่มีใครเชื่อหรอกถ้าเจ้าบอก พวกเขาว่าลาซานญ่าของเราถูกแช่แข็ง Child of the Moon (2012)
Best lasagna I ever had.ลาซานญ่าที่ดีที่สุดเท่าทีเคยกินมา The Stranger (2012)
I'm making vegetable lasagna with vegetables I picked this morning from the garden.ฉันจะทำลาซานย่า ด้วยผักที่ฉันเก็บมาจากสวน The Smile (2012)
The bank loan came through. In a lasagna box?เงินกู้ธนาคารอยู่ในกล่องลาซานย่า? A Kiss Before Lying (2012)
In a lasagna box?ในกล่องลาซานญ่าเนี่ยนะคะ? Know Your Frenemies (2011)
The bank loan came through. In a lasagna box?ในกล่องลาซานญา? Salt Meets Wound (2011)
- This lasagna is tasty. May I have...?ลาซานย่าอร่อยนะ พ่อขออีกจา.. The Prom (2011)
Yeah. This has to be the best lasagna in the world,ใช่ มันเป็นลาซานย่า ที่อร่อยที่สุดในโลก The Ballad of Booth (2010)
Uh, what kind of lasagna does Carlos like?คาลอสชอบลาซานญ่าแบบไหนหละ? The Ballad of Booth (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
LASAGNA    L AA0 S AA1 N Y AH0
LASAGNA    L AH0 Z AA1 N Y AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千层面[qiān céng miàn, ㄑㄧㄢ ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] lasagna [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラザニア;ラザーニャ;ラザニエ;ラザーニェ;ラサニヤ[, razania ; raza-nya ; razanie ; raza-nie ; rasaniya] (n) lasagna (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lasagna \lasagna\, lasagne \lasagne\(l[.a]*z[.a]n"y[u^]), n.
   1. A baked dish of layers of lasagna[2] pasta with sauce and
    cheese and meat or vegetables; -- a popular dish of
    Italian cuisine.
    [WordNet 1.5]
 
   2. large flat rectangular strips of pasta.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lasagna
   n 1: baked dish of layers of lasagna pasta with sauce and cheese
      and meat or vegetables [syn: {lasagna}, {lasagne}]
   2: very wide flat strips of pasta [syn: {lasagna}, {lasagne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top