Search result for

ฉกาจ

(5 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉกาจ-, *ฉกาจ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกาจ    [ADJ] intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ    [ADV] intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
ฉกาจฉกรรจ์    [ADJ] serious, See also: severe, violent, Syn. รุนแรง, หนักหน่วง, สาหัส, Example: เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้
ฉกาจฉกรรจ์    [ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉกาจ, ฉกาจฉกรรจ์(ฉะกาด, ฉะกาดฉะกัน) ว. เก่งกาจ, ดุร้าย, กล้าแข็ง.

Are you satisfied with the result?

Go to Top