Search result for

-intelligent-

(45 entries)
(1.3388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intelligent, *intelligent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligent    [ADJ] ซึ่งมีไหวพริบ, See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา, Syn. bright, clever, sharp, smart, Ant. dull, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
More intelligent than you, it would seem. Go home.มีสติปัญญาณมากกว่าเจ้าน่ะรึ ข้าเข้าใจละ กลับบ้านซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Fine, intelligent eye.สายตาเฉียบแหลบมาก Inkheart (2008)
Gosh, you are really intelligent.ไออิกู, เธอนี่มันฉลาดจริงๆ Episode #1.8 (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
You're intelligent and decent.คุณเป็นคนฉลาด รู้ว่าอะไรควรไม่ควร Death Note: L Change the World (2008)
We all know how hard he works, how intelligent he is, how much this hotel means to him.โรงแรมนี้มีความหมายกับเขามาก คุณแคนเดล ดันแคน Bedtime Stories (2008)
I've worked with a lot of intelligent people in this business, Michael, But you...ฉันทำงานกับพวกหัวกะทิมามากนะ ไมเคิล แต่นายรู้มั้ย The Art of the Deal (2008)
I always thought that prawns were intelligent. Let's do it.ผมมักคิดเสมอว่า พวกนาย เป็นอัจฉริยะ ทำเลย จัดการมันเลย District 9 (2009)
You appear to be an intelligent, attractive woman. Why are you dating a child?คุณพูดกับฉันได้ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Kind, intelligent, honest, charitable members of the Lake Monroe community.ใจดี, ฉลาด, ซื้อสัตย์, เป็นสมาชิกการกุศล ของชุมชน เลก มอนโร Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligentAll human beings are much more intelligent than animals.
intelligentApes are intelligent.
intelligentAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
intelligentBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
intelligentCan there be a computer intelligent enough to tell a joke?
intelligentCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
intelligentCompared with his brother, he is not so intelligent.
intelligentDr. Patterson: Not at all! Koko has taught us that gorillas are intelligent enough to learn sign language.
intelligentEven an intelligent child cannot understand.
intelligentHe hit the jack pot with his date. She was lovely and intelligent.
intelligentHe is an intelligent boy.
intelligentHe is as intelligent as any student in the class.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทูร    [ADJ] intelligent, See also: wise, Syn. ฉลาด, ชำนาญ, Thai definition: ที่คงแก่เรียน, ที่รอบรู้เรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)
แสนรู้ [ADJ] intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai definition: มีปัญญาช่างรู้
ฉกาจ    [ADJ] intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLIGENT    IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligent    (j) (i1 n t e1 l i jh @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent [Add to Longdo]
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently [Add to Longdo]
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb [Add to Longdo]
intelligent sein; Köpfchen habento have brains [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] intelligent [Add to Longdo]
智能[zhì néng, ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] intelligent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
知的[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligent \In*tel"li*gent\, a. [L. intelligens, intellegens,
   -entis, p. pr. of intelligere, intellegere, to perceive;
   inter between + legere to gather, collect, choose: cf. F.
   intelligent. See {Legend}.]
   [1913 Webster]
   1. Endowed with the faculty of understanding or reason; as,
    man is an intelligent being.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessed of a high level of intelligence, education, or
    judgment; knowing; sensible; skilled; exhibiting high
    intelligence; as, an intelligent young man; an intelligent
    architect; an intelligent answer.
    [1913 Webster]
 
   3. Cognizant; aware; communicative. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Intelligent of seasons.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Which are to France the spies and speculations
       Intelligent of our state.       --Shak.
 
   Syn: Sensible; understanding. See {Sensible}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligent
   adj 1: having the capacity for thought and reason especially to
       a high degree; "is there intelligent life in the
       universe?"; "an intelligent question" [ant: {stupid},
       {unintelligent}]
   2: possessing sound knowledge; "well-informed readers" [syn:
     {intelligent}, {well-informed}]
   3: exercising or showing good judgment; "healthy scepticism"; "a
     healthy fear of rattlesnakes"; "the healthy attitude of
     French laws"; "healthy relations between labor and
     management"; "an intelligent solution"; "a sound approach to
     the problem"; "sound advice"; "no sound explanation for his
     decision" [syn: {healthy}, {intelligent}, {levelheaded},
     {level-headed}, {sound}]
   4: endowed with the capacity to reason [syn: {intelligent},
     {reasoning(a)}, {thinking(a)}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 intelligent
   intelligent; sagacious
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intelligent [ɛ̃tɛliʒ]
   intelligent; sagacious
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 intelligent [intəliɤ°ɛnt]
   intelligent; sagacious
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 intelligent [intɛliːgɛnt]
   bright; intelligent; intelligently
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top