ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สติปัญญา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สติปัญญา-, *สติปัญญา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สติปัญญา(n) intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
สติปัญญา(n) intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai Definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
สติปัญญา(n) intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai Definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สติปัญญาน. ปัญญารอบคอบ, ปัญญารู้คิด, เช่น เขาเป็นคนมีสติปัญญาดี.
กึ๋นสติปัญญาที่แหลมคม, นิยมใช้กับคำว่า มี หรือ ไม่มี เช่น หัวหน้าคนนี้มีกึ๋น เด็กคนนี้ไม่มีกึ๋นเอาเลย.
ความคิดสติปัญญาที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร เช่น คนทำลายของสาธารณะเป็นพวกไม่มีความคิด.
อินทรีย-, อินทรีย์สติปัญญา เช่น อินทรีย์แก่กล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moral Intelligence/Quotientสติปัญญาทางศีลธรรม, Example: ความสามารถในการดึงจริยธรรมของตัวเอง มาใช้การควบคุมตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คงความซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ โดยความสามารถนี้จำเป็นที่จะต้องการมีการศึกษาวิจัยให้ชั [สุขภาพจิต]
สติปัญญาสติปัญญา, การใช้ศักยภาพแห่งความฉลาดที่จะรู้ คิด รอบคอบ สำหรับวางแผนแก้ไขให้บรรลุตามความต้องการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นภาพใหญ่กว่าความฉลาดที่คิดอย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไข ซึ่งเรียกว่า เชาวน์ปัญญา นั่นเอง เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมและหนังสือที่เกี่ยวข [สุขภาพจิต]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]
Intelligence, Generalสติปัญญาและความเฉียวฉลาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก Rebecca (1940)
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม" Rebecca (1940)
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
He has only limited intelligence.เขามีสติปัญญาจํากัด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต The Little Prince (1974)
"I choose my friends for looks, my enemies for intelligence.""ฉันเลือกคบเพื่อนจากลักษณะภายนอก, คบศัตรูเพื่อสติปัญญา." Cinema Paradiso (1988)
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I am in desperate need of your wisdom.ข้ากำลังเข้าตาจน และต้องการสติปัญญาของเจ้า Aladdin (1992)
Very well. We must outwit them.เยี่ยมมาก, พวกเราจะเอาชนะมันด้วยสติปัญญา. Hocus Pocus (1993)
We wouldn't want police intelligence files... leaked to the IRA now, would we?เราไม่ต้องการ ไฟล์สติปัญญาตำรวจ ... รั่วไหลไปยังบ้านมือสองตอนนี้เราจะ? In the Name of the Father (1993)
My intellect couldn't even touch this. No.สติปัญญาของฉันไม่ สามารถแม้แต่จะสัมผัสนี้ Contact (1997)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สติปัญญา[satipanyā] (n) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge  FR: intelligence [ f ] ; savoir [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain(n) สติปัญญา
esprit(n) สติปัญญา, See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Syn. intelligence, wit
faculty(n) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
intellect(n) สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
mind(n) สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity
mother wit(n) สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
wisdom(n) ปัญญา, See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. sagacity, sageness, sapience, Ant. stupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain(เบรน) { brained, braining, brains } n. สมอง, มันสมอง, สติปัญญา, หัวคิด, คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ, มีฝีมือ, มีสติปัญญา, มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ, ความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฎิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่, รับเต็มที่, Syn. size, power, position
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา, ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา, ภาวะสติเลอะเลือน, ความหลงรักอย่างโง่ ๆ , การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค, ทุนทรัพย์ที่บริจาค, สมรรถภาพ, ความสามารถ, สติปัญญา.
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ, อำนาจ., Syn. aptitude
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา, ความสามารถ, พรสวรรค์, ความฉลาด, ความหลักแหลม, Syn. talent

English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง, มันสมอง, สติปัญญา, หัวคิด, คนฉลาด
esprit(n) จิตใจ, สติปัญญา, ปฏิภาณ, ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ, คณะครู, ความสามารถ, สติปัญญา, ปฏิภาณ
head(n) ศีรษะ, หัว, ยอด, หัวหน้า, ประมุข, สมอง, สติปัญญา, ความคิด, หัวข้อ
intelligence(n) เชาวน์, สติปัญญา, ความรู้, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, ข่าว
mind(n) จิตใจ, เชาวน์, ความตั้งใจ, ความคิด, สติปัญญา, ความทรงจำ
sense(n) ความรู้สึก, ไหวพริบ, ความเข้าใจ, ประสาทสัมผัส, สติปัญญา, เหตุผล
titan(n) ยักษ์, ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง, ผู้มีอิทธิพล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] TH: สติปัญญา  EN: intellect

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top