ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

light-headed

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -light-headed-, *light-headed*, light-head, light-heade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light-headed[ADJ] วิงเวียนศีรษะ, Syn. giddy, dizzy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IF YOU FEEL LIGHT-HEADED OR PANICKY--หรือปวดหัว เครียดอะไรขึ้นมา Poison Ivy (2007)
Did you feel dizzy or light-headed before the crash?คุณรู้สึกมึนงง จะเป็นลม ก่อนที่จะชนไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
And all of a sudden, you know, I started to feel light-headed and then... and then I don't remember.แล้วอยู่ดี ๆ จากนั้น ฉันก็จำอะไรไม่ได้เลย มันกำลังเกิดขึ้น Out of Control (2012)
You're light-headed because you gave blood this morning.คุณเวียนหัวเพราะว่าคุณบริจาคเลือดเมื่อเช้านี้ Handle with Care (2013)
Light-headed - good.ปวดหัว - ดี The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
light-headedI suddenly stood up and felt faint and light-headed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิวๆ[ADV] dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
light-headed    (j) lˈaɪt-hˈɛdɪd (l ai1 t - h e1 d i d)
light-headedly    (a) lˈaɪt-hˈɛdɪdliː (l ai1 t - h e1 d i d l ii)
light-headedness    (n) lˈaɪt-hˈɛdɪdnəs (l ai1 t - h e1 d i d n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light-headed \Light"-head`ed\ (l[imac]t"h[e^]d`[e^]d), a.
   1. Disordered in the head; dizzy; feeling faint; delirious.
    [WordNet sense 1] --Walpole.
 
   Syn: faint, swooning, lightheaded.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Thoughtless; heedless; volatile; unsteady; fickle; loose;
    lacking seriousness; given to frivolity; as, light-headed
    teenagers. [WordNet sense 2] "Light-headed, weak men."
    --Clarendon.
 
   Syn: airheaded, dizzy, empty-headed, featherbrained, giddy,
     lightheaded, silly.
     [1913 Webster + WordNet 1.5] -- {Light"-head`ed*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 light-headed
   adj 1: weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt
       faint from the pain"; "was sick and faint from hunger";
       "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed
       with wine"; "light-headed from lack of sleep" [syn:
       {faint}, {light}, {swooning}, {light-headed},
       {lightheaded}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top