ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอบ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอบ-, *บอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอบ[ADJ] weak, See also: faint, feeble, Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ, Ant. แข็งแรง, Example: เขาพาร่างกายที่บอบแสนสาหัสกลับบ้านแทบไม่รอด, Thai definition: อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไป
บอบช้ำ[V] wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
บอบบาง[ADJ] fragile, See also: slight, feeble, Syn. เปราะ, เปราะบาง, อ่อน, Ant. แข็ง, แข็งแกร่ง, แข็งแรง, Example: บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้, Thai definition: ไม่คงทนแข็งแรง
บอบบาง[V] be weak, See also: be feeble, be fragile, be frail, be infirm, be sickly, be puny, Syn. บาง, อ้อนแอ้น, Example: แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก, Thai definition: ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ
บอบบาง[V] be fragile, See also: be delicate, be breakable, be brittle, be flimsy, be frail, Syn. เปราะ, Example: แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะบอบบางไม่คงทนถาวร, Thai definition: มีลักษณะไม่ทนทาน
บอบแบบ[ADV] flimsily, See also: limply, feebly, Syn. อ่อนป้อแป้, Ant. แข็งแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอบว. อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกำลังมากเกินไปเป็นต้น.
บอบช้ำว. ฟกชํ้าและระบม.
บอบบางว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.
บอบแบบว. อ่อนป้อแป้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No nation can progress with such ideas.ไม่มีประเทศใด เจริญกับระบอบดังกล่าว The Great Dictator (1940)
Did you ever see anything so delicate?คุณเคยเห็นอะไรที่บอบบางเช่นนี้มั้ย Rebecca (1940)
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง 12 Angry Men (1957)
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One night, Bobby Vinton sent us champagne. There was nothing like it.คืนหนึ่ง, บอบบี้ วินตั้น ส่งแชมเปญมาให้เรา ไม่มีอะไรเทียบได้ Goodfellas (1990)
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย In the Name of the Father (1993)
- They're very fragile.- มันบอบบางมาก Junior (1994)
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ Wild Reeds (1994)
And then a third for your, uh delicates.แล้วเครื่องที่ 3 สำหรับเอ่อ ของบอบบาง นั่นก็คือ คือยกทรง The One with the East German Laundry Detergent (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle

English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eggshell[ADJ] บอบบาง, See also: แตกง่าย, Syn. brittle, fragile, frail
ethereal[ADJ] บอบบาง, See also: เปราะบาง, ละเอียดอ่อน, Syn. delicate, refined
fragile[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
gossamer[ADJ] บอบบาง, See also: บางเบา, Syn. cobwebby, silky, gauzy
lily[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, เปราะ, Syn. pale, fragile, weak
pained[ADJ] บอบช้ำ, See also: เจ็บปวด, Syn. hurt, tortured, distressed
black and blue[SL] บอบช้ำ (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)
slimline[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimy[ADJ] บอบบาง, See also: สะโอดสะอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top