ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渺-, *渺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[渺, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] vast, boundless
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  眇 (miǎo ㄇㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,966

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] vague; remote, #40,437 [Add to Longdo]
[miǎo xiǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ, ] minute; tiny; negligible; insignificant, #18,561 [Add to Longdo]
[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] uncertain; remote; distant and indistinct; vague, #19,052 [Add to Longdo]
[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ, / ] faintly discernable; as in a mist, #29,726 [Add to Longdo]
[hào miǎo, ㄏㄠˋ ㄇㄧㄠˇ, ] vast; extending into the distance, #70,185 [Add to Longdo]
无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken, #126,199 [Add to Longdo]
前途[qián tú miǎo máng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] not knowing what to do next; at a loose end [Add to Longdo]
[kuàng miǎo, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄧㄠˇ, / ] remote and vast [Add to Longdo]
[miǎo zǐ, ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ, ] muon (in elementary particle physics) [Add to Longdo]
紧凑子线圈[jǐn còu miǎo zǐ xiàn quān, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] Compact muon solenoid (CMS) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad [Add to Longdo]
[びょうぼう, byoubou] (adj-t,adv-to) vast; boundless [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fry. He seems so small now. I'd forgotten about him.[CN] 他太少了 我已忘记他了 Saboteur (1942)
- They're pretty hopeless.[CN] 希望很 Ninotchka (1939)
- Made up of stupid little people.[CN] - 由小而愚蠢的人组成 Gilda (1946)
You know, of course, that your chances to herd me into your little flock were limited, because I'm not exactly sheep-like.[CN] You know, of course, that your chances to herd me into your little flock were limited, 当然你清楚,把我接收进你的 羊群的机会比较茫 because I'm not exactly sheep -like. Strange Cargo (1940)
It's a desperate chance, but it's worth taking.[CN] 机会很茫,但值得一试 Night Train to Munich (1940)
Because it's 100-to-1 shot because it's much more than line of duty because there's so little chance of us coming out of it I felt I ought to put up to you.[CN] 因为机会只有百分之一 因为这不只是任务 因为我们逃出去的机会 Sahara (1943)
- A necessary part of it. - Doesn't life punish us enough?[CN] 但他的失败太小了 The Paradine Case (1947)
Yes, a very slim one.[CN] 是的,机会很 Ninotchka (1939)
And it wasn't when you'd the courage to stand before the whole world... and confess your own mistakes.[CN] 不是我出生那一刻 那太小了 The Paradine Case (1947)
It's hopeless, Pinocchio.[CN] 希望茫,皮诺曹 Pinocchio (1940)
Painstaking sifting and searching... until O'Brien began to wonder if the trail were cold... or too faint to follow.[CN] 艰难的筛选和搜寻... 直到奥布莱恩开始怀疑是不是已经没有希望了... 或者希望太茫以至于无迹可寻 T-Men (1947)
Why, this is the most remote, uninhabited place east of the Mojave.[CN] 为什么, 这是最偏远最无人烟的地方 Leave Her to Heaven (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top