ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dizzy

D IH1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dizzy-, *dizzy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dizzy(adj) โง่, See also: ไม่มีสมอง, โง่เง่า, Syn. absurd, ludicrous, stupid, Ant. sensible
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, See also: หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ, Syn. giddy, woozy, reeling, Ant. steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, ยุ่งเหยิง, สับสน, ซึ่งทำให้สับสน, ไม่ระมัดระวัง, โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy

English-Thai: Nontri Dictionary
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, ตาลาย, หน้ามืด, วิงเวียน, หัวหมุน, งง, สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ, ทำให้วิงเวียน, ทำให้สับสน, ทำให้หัวหมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dizzyเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid I'm gonna forget to spike, get dizzy and fall on my face.ฉันกลัวว่าจะลืม แล้วก็ตื่นเต้น จนแทบลมใส่ Dirty Dancing (1987)
Where you going, you dizzy motherfucker, you?นายจะไปไหน ไอเต่าล้านปีเอ้ย Goodfellas (1990)
If you have five seconds when you're not dizzy with the smell of her pussy, ask yourself:ถ้าคุณมีเวลาซัก 5 วินาที ตอนที่คุณไม่เวียนหัว... ...ไปกับกลิ่นสวาทของเธอ ถามตัวเองว่า : Basic Instinct (1992)
The dizzy dancing way that you feelวิธีเต้นของคุณ ที่ทำให้หน้ามืดตาลาย Love Actually (2003)
I think you're still dizzy from that hit!ผมว่าคุณโดนชนยังไม่หายมึนนะ The Longest Yard (2005)
I feel dizzy leaving the Ocean.ฉันรู้สึกเวียนหัวจัง ตั้งแต่กลับจากทะเล March of the Penguins (2005)
Just a bit dizzy from holding my breath in your stairwell.Just a bit dizzy from holding my breath in your stairwell. Distant Past (2007)
You a dizzy motherfucker.เขางอกป่าวเนี่ย บอกว่าแค่หยดเดียว Escape from Dragon House (2008)
Don't get dizzy climbin' that social ladder.เอาแต่ไต่บันไดลงอย่างเดียวระวังมึนนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
These glasses don't make me dizzy or anything.แว่นพวกนี้ไม่ทำให้ฉันเวียนหัว หรืออะไรเลย The House Bunny (2008)
You know, the one that, the carpet that made you dizzy when we picked up that cardiac arrest?คือที่มีพรม ตอนที่นายหน้ามืด ตอนที่เราไปช่วยคนที่กำลังหัวใจหยุดเต้น Emotional Rescue (2009)
Did you feel dizzy or light-headed before the crash?คุณรู้สึกมึนงง จะเป็นลม ก่อนที่จะชนไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dizzyBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.
dizzyFeeling a little dizzy, I sat down for a while.
dizzyI feel sort of dizzy and I feel like throwing up.
dizzy"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
dizzyI get dizzy spells when I stand up.
dizzyThe beggar was dizzy with hunger and fatigue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิวๆ(adv) dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
เป็นลม[penlom] (v, exp) EN: faint ; have a stroke ; dizzy  FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
ตาลาย[tālāi] (v) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy
เวียนหัว[wīenhūa] (v) EN: feel dizzy ; feel giddy  FR: avoir la tête qui tourne
วิง[wing] (adj) EN: dizzy ; giddy
วิงเวียน[wingwīen] (v) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl
หวิว[wiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIZZY D IH1 Z IY0
DIZZYING D IH1 Z IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dizzy (v) dˈɪziː (d i1 z ii)
dizzying (v) dˈɪzɪɪŋ (d i1 z i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] dizzy; halo; ring around moon or sun #3,507 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dizzy; dazzled #6,674 [Add to Longdo]
头晕[tóu yūn, ㄊㄡˊ ㄩㄣ, / ] dizzy #8,737 [Add to Longdo]
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ, / ] dizzy; giddy; one's head spins #26,060 [Add to Longdo]
昏昏沉沉[hūn hūn chén chén, ㄏㄨㄣ ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ ㄔㄣˊ, ] dizzy #35,932 [Add to Longdo]
晕头[yūn tóu, ㄩㄣ ㄊㄡˊ, / ] dizzy [Add to Longdo]
头昏脑眩[tóu hūn nǎo xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] dizzying; it makes one's head spin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwindelerregend; schwindlig; schwindelig { adj } | schwindelerregender; schwindliger | am schwindelerregendsten; am schwindligstendizzy | dizzier | dizziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらっと[kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na, adv-to, vs, adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1, vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint [Add to Longdo]
目が舞う;目が眩う[めがまう, megamau] (exp, v5u) (See 目が回る) to feel dizzy [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp, v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]
眩う[まう, mau] (v5u, vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k, vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dizzy \Diz"zy\, v. t. [imp. & p. p. {Dizzied}; p. pr. & vb. n.
   {Dizzying}.]
   To make dizzy or giddy; to give the vertigo to; to confuse.
   [1913 Webster]
 
      If the jangling of thy bells had not dizzied thy
      understanding.              --Sir W.
                          Scott.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dizzy \Diz"zy\ (d[i^]z"z[y^]), a. [Compar. {Dizzier}
   (d[i^]z"z[i^]*[~e]r); superl. {Dizziest}.] [OE. dusi, disi,
   desi, foolish, AS. dysig; akin to LG. d["u]sig dizzy, OD.
   deuzig, duyzig, OHG. tusig foolish, OFries. dusia to be
   dizzy; LG. dusel dizziness, duselig, dusselig, D. duizelig,
   dizzy, Dan. d["o]sig drowsy, slepy, d["o]se to make dull,
   drowsy, d["o]s dullness, drowsiness, and to AS. dw[=ae]s
   foolish, G. thor fool. [root]71. Cf. {Daze}, {Doze}.]
   1. Having in the head a sensation of whirling, with a
    tendency to fall; vertiginous; giddy; hence, confused;
    indistinct.
    [1913 Webster]
 
       Alas! his brain was dizzy.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing, or tending to cause, giddiness or vertigo.
    [1913 Webster]
 
       To climb from the brink of Fleet Ditch by a dizzy
       ladder.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Without distinct thought; unreflecting; thoughtless;
    heedless. "The dizzy multitude." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dizzy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]
   v 1: make dizzy or giddy; "a dizzying pace"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top