ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dizzy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dizzy-, *dizzy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dizzy(adj) โง่, See also: ไม่มีสมอง, โง่เง่า, Syn. absurd, ludicrous, stupid, Ant. sensible
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, See also: หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ, Syn. giddy, woozy, reeling, Ant. steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, ยุ่งเหยิง, สับสน, ซึ่งทำให้สับสน, ไม่ระมัดระวัง, โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy

English-Thai: Nontri Dictionary
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, ตาลาย, หน้ามืด, วิงเวียน, หัวหมุน, งง, สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ, ทำให้วิงเวียน, ทำให้สับสน, ทำให้หัวหมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dizzyเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you have five seconds when you're not dizzy with the smell of her pussy, ask yourself:ถ้าคุณมีเวลาซัก 5 วินาที ตอนที่คุณไม่เวียนหัว... ...ไปกับกลิ่นสวาทของเธอ ถามตัวเองว่า : Basic Instinct (1992)
I'm getting dizzy.ฉันกำลังจะเวียนหัว The Lawnmower Man (1992)
I'm sorry. I feel dizzy.ขอโทษ ฉันรู้สึกวิงเวียน Wild Reeds (1994)
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา The Old Man and the Sea (1958)
I'll knock you dizzy.ผมจะเคาะคุณวิงเวียน The Godfather (1972)
Can't you stay put? I'm getting dizzy.อยู่กับที่ได้มั้ย ผมชักเวียนหัวแล้วนะ The Little Prince (1974)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
I... feel... awfully... dizzy!ผม... รู้สึก... เวียนหัว... Return to Oz (1985)
I'm afraid I'm gonna forget to spike, get dizzy and fall on my face.ฉันกลัวว่าจะลืม แล้วก็ตื่นเต้น จนแทบลมใส่ Dirty Dancing (1987)
Truly, you have a dizzying intellect.จริงๆแล้ว นายคงกำลังสับสนอยู่ The Princess Bride (1987)
When Henry picked me up, I was dizzy.พอเฮนรี่มารับ, ฉันเมาไปแล้ว Goodfellas (1990)
Where you going, you dizzy motherfucker, you?นายจะไปไหน ไอเต่าล้านปีเอ้ย Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dizzyBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.
dizzyFeeling a little dizzy, I sat down for a while.
dizzyI feel sort of dizzy and I feel like throwing up.
dizzy"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
dizzyI get dizzy spells when I stand up.
dizzyThe beggar was dizzy with hunger and fatigue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิวๆ(adv) dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dizzy
dizzying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dizzy
dizzying

WordNet (3.0)
dizzy(v) make dizzy or giddy
dizzy(adj) having or causing a whirling sensation; liable to falling, Syn. vertiginous, woozy, giddy
airheaded(adj) lacking seriousness; given to frivolity, Syn. featherbrained, light-headed, dizzy, lightheaded, giddy, silly, empty-headed

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dizzy

a. [ Compar. Dizzier superl. Dizziest. ] [ OE. dusi, disi, desi, foolish, AS. dysig; akin to LG. düsig dizzy, OD. deuzig, duyzig, OHG. tusig foolish, OFries. dusia to be dizzy; LG. dusel dizziness, duselig, dusselig, D. duizelig, dizzy, Dan. dösig drowsy, slepy, döse to make dull, drowsy, dös dullness, drowsiness, and to AS. dw&aemacr_;s foolish, G. thor fool. √71. Cf. Daze, Doze. ] 1. Having in the head a sensation of whirling, with a tendency to fall; vertiginous; giddy; hence, confused; indistinct. [ 1913 Webster ]

Alas! his brain was dizzy. Drayton. [ 1913 Webster ]

2. Causing, or tending to cause, giddiness or vertigo. [ 1913 Webster ]

To climb from the brink of Fleet Ditch by a dizzy ladder. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. Without distinct thought; unreflecting; thoughtless; heedless. “The dizzy multitude.” Milton. [ 1913 Webster ]

Dizzy

v. t. [ imp. & p. p. Dizzied p. pr. & vb. n. Dizzying. ] To make dizzy or giddy; to give the vertigo to; to confuse. [ 1913 Webster ]

If the jangling of thy bells had not dizzied thy understanding. Sir W. Scott.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] dizzy; halo; ring around moon or sun #3,507 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dizzy; dazzled #6,674 [Add to Longdo]
头晕[tóu yūn, ㄊㄡˊ ㄩㄣ,   /  ] dizzy #8,737 [Add to Longdo]
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ,   /  ] dizzy; giddy; one's head spins #26,060 [Add to Longdo]
昏昏沉沉[hūn hūn chén chén, ㄏㄨㄣ ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ ㄔㄣˊ,    ] dizzy #35,932 [Add to Longdo]
晕头[yūn tóu, ㄩㄣ ㄊㄡˊ,   /  ] dizzy [Add to Longdo]
头昏脑眩[tóu hūn nǎo xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄒㄩㄢˋ,     /    ] dizzying; it makes one's head spin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwindelerregend; schwindlig; schwindelig { adj } | schwindelerregender; schwindliger | am schwindelerregendsten; am schwindligstendizzy | dizzier | dizziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらっと[kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na, adv-to, vs, adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1, vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint [Add to Longdo]
目が舞う;目が眩う[めがまう, megamau] (exp, v5u) (See 目が回る) to feel dizzy [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp, v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]
眩う[まう, mau] (v5u, vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k, vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top