Search result for

corries

(168 entries)
(0.2706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corries-, *corries*, corrie , corry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา corries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *corries*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corridor[N] ทางเดินยาวในตึก, Syn. hallway, passage
corrigible[ADJ] ที่ทำให้ดีขึ้นได้, Syn. improved, improvable, reformable
corrigendum[N] ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข, Syn. error, mistake
incorrigible[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้, See also: ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้, Syn. unredeemable, Ant. repenting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
corrida(โครี'ดะ) n. กีฬาในสเปน ใช้คนสู้กับวัว
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
corrie(คอ'รี) บริเวณเวิ้งเป็นวงกลมข้างภูเขา
corrigendum(คอ'ริเจนเดิม) n. ความผิดที่ควรแก้ไข (โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์ผิด), See also: corrigenda n. ใบแก้คำผิด -pl. corrigenda
corrigible(คอ'ริจจิเบิล) adj. ซึ่งแก้ไขได้,ซึ่งปรับปรุงได้, See also: corrigibility n. ดูcorrigible, Syn. reparable
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
incorrigible(adj) แก้ไม่ไหว,แก้ไขไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, collapsing; pulse, Corrigan's; pulse, water-hammerชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, Corrigan's; pulse, collapsing; pulse, water-hammerชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, water-hammer; pulse, collapsing; pulse, Corrigan'sชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collapsing pulse; pulse, Corrigan's; pulse, water-hammerชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corridor๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Corrigan's pulse; pulse, collapsing; pulse, water-hammerชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water-hammer pulse; pulse, collapsing; pulse, Corrigan'sชีพจรเต้นฟุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
East-West Economic Corrideor (Asia)เส้นทางเชื่อมสายตะวันตก-ตะวันออก (เอเชีย) [TU Subject Heading]
Corrision การกัดกร่อน
การกัดกร่อนหรือเสื่อมสภาพของวัสดุ เนื่องจากปฎิกิริยาเคมี ซึ่งมักจะเกิดจากกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี เริ่มตั้งแต่พื้นผิวภายนอกแล้วค่อย ๆ กร่อนไปถึงภายใน [สิ่งแวดล้อม]
East-West Economic Corridorการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะฝั่งตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม [การทูต]
Economic Corridorพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจะเน้นการพัฒนาตามแนวโครงข่ายคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ [การทูต]
Corrinคอร์ริน [การแพทย์]
Corrin Coenzymesคอร์รินโคเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Corrin Ringsวงคอร์ริน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corridor[corridor] (n ) corridor
economic corridor (n ) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No.Corrine? How the Sausage Is Made (2016)
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
Marley, you're incorrigible.มาร์ลีย์ แกมันนิสัยเสียจริงๆ Marley & Me (2008)
Incorrigible?นิสัยเสีย? Marley & Me (2008)
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก WarGames: The Dead Code (2008)
I think it's,uh... it's down this corridor on the left.ฉันคิดว่า มัน... ลงบันไดไปอยู่ทางซ้าย Dirt Nap (2008)
Down the corridor on the left. Cell 40.ลงบันไดไปอยู่ทางซ้าย ห้อง 40 Dirt Nap (2008)
She's heading down the west corridor.เธอตรงไปทางตะวันออก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We confronted them in one of the first floor corridors.เราปะทะกับกลุ่มของมันในพื้นที่ชั้นหนึ่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
He's heading north into the industrial corridor.กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังเขตโรงงานอุตสาหกรรม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It's been tricky clearing a flight corridor since FAA still has st privateกำลังรอเรื่องเส้นทางบิน ตั้งแต่ FAA Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Mrs. Waldorf,i'm sure that between corrineคุณวาดอฟ ฉันแน่ใจว่านั้นคือระหว่างคุณกับคอรีนน Seder Anything (2009)
(Cyrus) so if,uh,corrine would get everyoneดังนั้น ถ้าคอลีนจะจัดการใครสักคน น้ำเกลือที่หยด Seder Anything (2009)
Where's corrine with the salt water? Hold on.แล้วคอรีนกับน้ำเกลือยู่ไหน เดี๋ยวๆ ฉันขอโทษ Seder Anything (2009)
I'll follow him. You take the west corridor.ข้าจะตามมันไป เจ้าอ้อมไปด้านตะวันตก The Hidden Enemy (2009)
You take the north corridor, and we'll take the southเจ้าไปทางเดินเหนือ ส่วนเราจะไปทางใต้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
From there the party 'the R D and this corridor leads to the structures for the test.ตรงนั้นเป็นส่วนของการวิจัยและพัฒนา และเฉลียงไปสู่ตึกสำหรับการทดสอบ Chuck Versus the Dream Job (2009)
South-east corridor.ทางทิศ ตะวัน เฉียงใต้ Air: Part 1 (2009)
It's restricted to that corridor.มันจำกัดอยู่ที่ทางเดินยาวนั่น Earth (2009)
We need to force it down this corridor, through those doors.เราต้องบังคับมันให้มาทางนี้ ผ่านประตูนั่น Episode #3.5 (2009)
- Yeah,what do we know about that? - It's called the cass corridor. It's right here.เรารู้อะไรบ้าง ที่นี่เรียกว่า แคส คอร์ริดอร์ ตรงนี้ To Hell... And Back (2009)
We'd like you with us in the cass corridor.อยากให้คุณไปกับพวกเราที่ cass corridor To Hell... And Back (2009)
Those are all in the cass corridor.ทั้งหมดอยู่ย่าน cass corridor. To Hell... And Back (2009)
We thought it was just the hospital, but then Corrie got a call from her mother in Chicago.เราคิดว่า แค่ในโรงพยาบาล, แต่ว่า Corrie ได้รับโทรศัพท์ จากแม่ของเธอในกชิคาโก้ No More Good Days (2009)
that triggered the fire now consuming more than 20 acres here along the route 17 corridor.ทำให้เกิดไฟและลุกไหม้ไปกว่า 20 เอเคอร์ ยาวไปถึงถนนสายที่ 17 Free to Be You and Me (2009)
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม" Haunted (2009)
Code gray, corridor "B."รหัสสีเทา ตรงประตู "บี" Grey Matters (2009)
Now, William Bell told me the man with that marking would try to open a corridor from our universe to the other side.วิลเลี่ยม เบล บอกฉันว่า ผู้ชายที่มีสัญลักษณ์นั้น จะพยายามเปิดประตูเชื่อม จากเอกภพของเรา ไปยังอีกแห่งหนึ่ง Grey Matters (2009)
'At the end of the corridor. Morgana's chamber is next.'สุดระเบียงนั้น ห้องของมอร์กาน่าอยู่ถัดไป The Witch's Quickening (2009)
Once there was a young man, who, like you sat in this very hall walked this castle's corridors, slept under its roof.ครั้งหนึ่ง ที่แห่งนี้ได้มีเด็กหนุ่ม เหมือนๆกับพวกเธอ เคยนั่งในโถงนี้ เคยเดินตามระเบียงปราสาท เคยนอนใต้หลังคาแห่งนี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I just discovered this boy lurking in an upstairs corridor.ผมเพิ่งพบเด็กคนนี้ ด้อมๆมองๆตรงโถงบรรได้ครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Can't nobody get in or out of their room in that corridor without me seeing.-ครับ ไม่มีใครเข้าออกห้องผ่านทางเดินนี่ โดยที่ผมไม่เห็น Shutter Island (2010)
That Roman. Incorrigible.โรมานนั้น แก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ Easy A (2010)
He's sealing off corridors all over the ship.เขาปิดทางเดินในตัวยาน เกือบทั้งหมดเลย Divided (2010)
Basically a corridor of gatesง่ายๆก็คือ ทางเดินของเกต Lost (2010)
Because we've hit the edge of the corridor,เพราะเราเล็งไปที่ขอบของเส้นทาง Lost (2010)
All right, Kirsch, take the corridor.เอาล่ะ เคิร์ท คอยคุ้มกัน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
You didn't pass anyone in the corridor just now?คุณไม่เห็นใครเดินผ่านมาบ้างเหรอ Pain (2010)
They got trapped during the attack when a corridor collapsed.พวกเขาติดอยู่ระหว่างที่ถูกโจมตีเพราะทางเดินพังถล่ม Subversion (2010)
All surrounding corridors have been placed in lockdown.ทางเดินโดยรอบทั้งหมด จะมีการวางกำลังและปิดล็อค Incursion: Part 1 (2010)
They've also occupied the surrounding corridors.พวกเขายังเริ่มใช้งาน ทางเดินรอบๆอีกด้วย Incursion: Part 1 (2010)
Between them and us, 30 feet of corridor either way.ระหว่างพวกมันและพวกเรา 30ฟุตจากทางเดิน Incursion: Part 1 (2010)
That section of the corridor is exposed to space.ส่วนนี้เป็นทางเดินยาวที่เปิดออกไปสู่อวกาศ Incursion: Part 1 (2010)
But we could seal the corridor againแต่พวกเราสามารถ ปิดทางเดินในยานได้อีกด้วย Incursion: Part 1 (2010)
In one of the access corridors.ในทางเดินเข้ามาบริเวณหนึ่ง Incursion: Part 1 (2010)
There's a hull breach in the access corridor that's under your control.มันมีทางเดินในตัวยาน ที่อยู่ในบริเวณของพวกคุณ Incursion: Part 2 (2010)
In position outside south corridor.ประจำที่ นอกระเบียง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Would try to open a corridor from our universeพยามยามที่จะเปิดเส้นแบ่งเขต จากฝั่งเอกภพของเรา Jacksonville (2010)
She's in the east wing corridor. Hurry!นางอยู่ตรงทางเดิน ตะวันออก เร็วเข้า ! Senate Murders (2010)
Corrigan, Stone, get over here.คอริแกน.. สโตน.. ! Guadalcanal/Leckie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corri"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
corriHe sighed deeply and headed to the corridor.
corriI happened to witness the bullying in the corridor.
corriThe corridors were so crowded that we couldn't walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทอเรซ[N] terrace, See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor, Syn. เทอร์เรซ, นอกชาน, ระเบียง, Notes: (อังกฤษ)
เหลือขอ[ADJ] incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่
เหลือขอ[V] be incorrigible, See also: be intractable, be unruly, be beyond control, be refractory, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: เด็กคนนี้เหลือขอจริงๆ, Thai definition: เอาไว้ไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดนิสัย[v.] (dat nisai) EN: correct ; chastise   FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
กลับตัว[v.] (klaptūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
ไม่อาจจะเยียวยาได้[X] (mai āt ja yīoyā dāi) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ตรวจแก้[v.] (trūat kaē) EN: correct   FR: corriger

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRIB    K AO1 R IH2 B
CORRIN    K AO1 R IH2 N
CORRIE    K AO1 R IY0
CORRINA    K ER0 IY1 N AH0
CORRICK    K AO1 R IH0 K
CORRIDOR    K AO1 R AH0 D ER0
CORRIGAN    K AO1 R IH0 G AH0 N
CORRIHER    K AO1 R AH0 HH ER0
CORRIERE    K AO2 R Y EH1 R
CORRIDORS    K AO1 R AH0 D ER0 Z
CORRIVEAU    K AO1 R IH0 V OW0
CORRINGTON    K AO1 R IH0 NG T AH0 N
CORRIGAN'S    K AO1 R IH0 G AH0 N Z
INCORRIGIBLE    IH2 N K AA1 R AH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrie    (n) (k o1 r ii)
corries    (n) (k o1 r i z)
corridor    (n) (k o1 r i d oo r)
corridors    (n) (k o1 r i d oo z)
corrigenda    (n) (k o2 r i jh e1 n d @)
corrigible    (j) (k o1 r i jh @ b l)
corrigendum    (n) (k o2 r i jh e1 n d @ m)
incorrigible    (j) (i1 n k o1 r i jh @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Corrigendum {n}; Korrektur {f}; Korrekturliste {f} | Corrigenda {pl}corrigendum | corrigenda [Add to Longdo]
Fügsamkeit {f}corrigibility [Add to Longdo]
Korridor {m}; Gang {m}; Flur {m} | Korridore {pl}; Gänge {pl}; Flure {pl}corridor | corridors [Add to Longdo]
Unverbesserlichkeit {f}incorrigibility [Add to Longdo]
Unverbesserlichkeiten {pl}incorrigibleness [Add to Longdo]
korrigierbarcorrigible [Add to Longdo]
korrigierbar {adv}corrigibly [Add to Longdo]
lenksamcorrigible [Add to Longdo]
lenksam {adv}corrigibly [Add to Longdo]
unverbesserlichincorrigible [Add to Longdo]
unverbesserlich {adv}incorrigibly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
コリーダ[, kori-da] (n) corrida (spa [Add to Longdo]
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P) [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
圏谷[けんこく, kenkoku] (n) (See カール) cirque; corrie; cwm [Add to Longdo]
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible [Add to Longdo]
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous [Add to Longdo]
性懲り[しょうこり, shoukori] (n) persistent; incorrigible [Add to Longdo]
性懲りもなく;性懲りも無く[しょうこりもなく, shoukorimonaku] (adv) incorrigibly [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] (n) errata; erratum; corrigenda; corrigendum [Add to Longdo]
千本鳥居[せんぼんどりい, senbondorii] (n) many torii; torii corridor [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
中廊下[なかろうか, nakarouka] (n) central corridor; middle corridor [Add to Longdo]
柱廊[ちゅうろう, chuurou] (n) pillared corridor [Add to Longdo]
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
度し難い[どしがたい, doshigatai] (adj-i) beyond help; incorrigible [Add to Longdo]
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible [Add to Longdo]
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway [Add to Longdo]
門廊[もんろう, monrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
[ろう, rou] (n) corridor; passage; hall [Add to Longdo]
廊下[ろうか, rouka] (n) corridor; hallway; passageway; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless [Add to Longdo]
嘉峪关城[Jiā yù guān chéng, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ, / ] Jiayuguan fort in the Gansu corridor; Ming dynasty military fort, the western end of the Great Wall [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] palace corridor or passageway [Add to Longdo]
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, / ] corridor; passageway (in storied building) [Add to Longdo]
沉湎酒色[chén miǎn jiǔ sè, ㄔㄣˊ ㄇㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to wallow in alcohol and sex (成语 saw); over-indulgence in wine and women; an incorrigible drunkard and lecher [Add to Longdo]
河西走廊[Hé xī zǒu láng, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, 西] Gansu corridor [Add to Longdo]
无可救药[wú kě jiù yào, ˊ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] (set phrase) incorrigible; incurable [Add to Longdo]
甬道[yǒng dào, ㄩㄥˇ ㄉㄠˋ, ] corridor [Add to Longdo]
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda [Add to Longdo]
超级走廊[chāo jí zǒu láng, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, / ] super-corridor (media); information super-highway [Add to Longdo]
过道[guò dào, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄠˋ, / ] passageway; corridor [Add to Longdo]
长廊[cháng láng, ㄔㄤˊ ㄌㄤˊ, / ] the Long Corridor at Summer Palace 頤和園|颐和园 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top