ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portico

P AO1 R T AH0 K OW2   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portico-, *portico*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portico[N] หน้ามุข, Syn. arcade, colonnade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes,porticos, Syn. porch

English-Thai: Nontri Dictionary
portico(n) หลังคาทางเดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda   FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTICO    P AO1 R T AH0 K OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portico    (n) pˈɔːtɪkou (p oo1 t i k ou)
porticos    (n) pˈɔːtɪkouz (p oo1 t i k ou z)
porticoes    (n) pˈɔːtiːkouz (p oo1 t ii k ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säulengang {m}; Säulenhalle {f} [arch.] | Säulengänge {pl} | mit Säulengang versehenportico | porticoes | porticoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
ポルティコ;ポーチコ;ポルチコ;ポーティコ[, poruteiko ; po-chiko ; poruchiko ; po-teiko] (n) portico (ita [Add to Longdo]
前廊[ぜんろう, zenrou] (n) porch; portico; colonnaded entranceway; ante-hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portico \Por"ti*co\, n.; pl. {Porticoes}or {Porticos}. [It., L.
   porticus. See {Porch}.] (Arch.)
   A colonnade or covered ambulatory, especially in classical
   styles of architecture; usually, a colonnade at the entrance
   of a building.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colonnade \Col`on*nade"\, n. [F. colonnade, It. colonnata, fr.
   colonna column. See {Colonel}.] (Arch.)
   A series or range of columns placed at regular intervals with
   all the adjuncts, as entablature, stylobate, roof, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: When in front of a building, it is called a {portico};
      when surrounding a building or an open court or square,
      a {peristyle}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portico
   n 1: a porch or entrance to a building consisting of a covered
      and often columned area

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top