ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -湎-, *湎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[湎, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] drunk, flushed
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  面 (miàn ㄇㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A man's face 面 after drinking 氵; 面 also provides the pronunciation,  Rank: 4,504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] drunk, #49,111 [Add to Longdo]
酒色[chén miǎn jiǔ sè, ㄔㄣˊ ㄇㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to wallow in alcohol and sex (成语 saw); over-indulgence in wine and women; an incorrigible drunkard and lecher [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Caught up in the game that was the last I heard[CN] ♪ 最后一次听到他的消息是他正沉于财富游戏之中 Now Is Good (2012)
In case you want to tip the valet when you're at the Ritz.[CN] 蓓 颓嵘 配 醚鲜 炮厍? 绒皂? 後吻香 惹彷Þ Buried (2006)
And you have to kill the addict to kill the addiction.[CN] 你会杀了那些沉上瘾的人 Surrogates (2009)
What you did for me that day at the motel ain't nobody in my life has been to bat for me like that.[CN] 闱 葳崾? 犴 惹彷Þ 徙 磔卺? Buried (2006)
- 10-5 Dispatch to all units.[CN] 橇 裴? 蹄碲 轻嫱锨Ê Buried (2006)
I told you from day one I would not indulge in gossip.[CN] 第一天我就告诉过你我不会沉于谣言 Starting Out in the Evening (2007)
You will find only pain, living in the past.[CN] 沉于过去只会使你痛苦 War (2007)
Wallow in despair.[CN] 沉於絕望 Ordinary People (2011)
Oh, I don't live in the past, Mr. Fletcher. It was so long ago.[CN] 我可不会沉于过去,弗莱切尔先生 都已经过去那么久了 Music and Lyrics (2007)
I'm not the type to look behind[CN] ♪ 也不会沉过去 ♪ For Love's Sake (2012)
Fernando![CN] (菅淝? Buried (2006)
Then perhaps you are dwelling on things past.[CN] 又或者你仍沉於往事 Jane Eyre (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top