ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intractable

IH2 N T R AE1 K T AH0 B AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intractable-, *intractable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intractable[ADJ] ซึ่งยากที่จะรักษา
intractable[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant

English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intractable ulcerแผลเปื่อยหายยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intractableที่ไม่ตอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And for those really intractable stains, I mean, we're talking shower doors,และสำหรับรอยเปื้อนที่ฝังลึกมากไปกว่านั้น อย่างเช่น ประตูห้องน้ำ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Prozac has helped millions of people overcome intractable mood disorders, making miserable lives livable.ยาโปรแซค รักษาโรคทางอารมณ์ให้คนเป็นล้าน Love & Other Drugs (2010)
A good friend once showed me that, even with an intractable problem, one can still find a way to do the right thing.เพื่อนที่ดีคนหนึ่งเคยแสดง ให้ผมเห็นครั้งหนึ่งว่า แม้จะมีปัญหาที่หาทางออกไม่เจอ เขาก็ยังคงหาทางที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเจอ No Good Deed (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือขอ[ADJ] incorrigible, See also: intractable, unruly, refractory, recalcitrant, Syn. เกเร, ดื้อ, ดื้อด้าน, Example: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ, Thai definition: ที่เอาไว้ไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
สอนยาก[v. exp.] (søn yāk) EN: intractable   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRACTABLE IH2 N T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intractable (j) ˌɪntrˈæktəbl (i2 n t r a1 k t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unlösbar {adj} (Konfilkt)intractable (conflict) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intractable \In*tract"a*ble\, a. [L. intractabilis: cf. F.
   intraitable, formerly also intractable. See {In-} not, and
   {Tractable}.]
   Not tractable; not easily governed, managed, or directed;
   indisposed to be taught, disciplined, or tamed; violent;
   stubborn; obstinate; refractory; as, an intractable child.
 
   Syn: Stubborn; perverse; obstinate; refractory; cross;
     unmanageable; unruly; headstrong; violent; ungovernable;
     unteachable. -- {In*tract"a*ble*ness}, n. --
     {In*tract"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intractable
   adj 1: not tractable; difficult to manage or mold; "an
       intractable disposition"; "intractable pain"; "the most
       intractable issue of our era"; "intractable metal" [ant:
       {manipulable}, {tractable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top