Search result for

corridor

(46 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corridor-, *corridor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corridor[N] ทางเดินยาวในตึก, Syn. hallway, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corridor๑. ทางเดินในอาคาร๒. ทางเดินเชื่อมอาคาร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corridor[corridor] (n ) corridor

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก WarGames: The Dead Code (2008)
I think it's,uh... it's down this corridor on the left.ฉันคิดว่า มัน... ลงบันไดไปอยู่ทางซ้าย Dirt Nap (2008)
Down the corridor on the left. Cell 40.ลงบันไดไปอยู่ทางซ้าย ห้อง 40 Dirt Nap (2008)
She's heading down the west corridor.เธอตรงไปทางตะวันออก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We confronted them in one of the first floor corridors.เราปะทะกับกลุ่มของมันในพื้นที่ชั้นหนึ่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
He's heading north into the industrial corridor.กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือไปยังเขตโรงงานอุตสาหกรรม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It's been tricky clearing a flight corridor since FAA still has st privateกำลังรอเรื่องเส้นทางบิน ตั้งแต่ FAA Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'll follow him. You take the west corridor.ข้าจะตามมันไป เจ้าอ้อมไปด้านตะวันตก The Hidden Enemy (2009)
You take the north corridor, and we'll take the southเจ้าไปทางเดินเหนือ ส่วนเราจะไปทางใต้ Mystery of a Thousand Moons (2009)
From there the party 'the R D and this corridor leads to the structures for the test.ตรงนั้นเป็นส่วนของการวิจัยและพัฒนา และเฉลียงไปสู่ตึกสำหรับการทดสอบ Chuck Versus the Dream Job (2009)
South-east corridor.ทางทิศ ตะวัน เฉียงใต้ Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corridor"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
corridorHe sighed deeply and headed to the corridor.
corridorI happened to witness the bullying in the corridor.
corridorThe corridors were so crowded that we couldn't walk.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRIDOR    K AO1 R AH0 D ER0
CORRIDORS    K AO1 R AH0 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corridor    (n) (k o1 r i d oo r)
corridors    (n) (k o1 r i d oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korridor {m}; Gang {m}; Flur {m} | Korridore {pl}; Gänge {pl}; Flure {pl}corridor | corridors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P) [Add to Longdo]
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P) [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
千本鳥居[せんぼんどりい, senbondorii] (n) many torii; torii corridor [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
中廊下[なかろうか, nakarouka] (n) central corridor; middle corridor [Add to Longdo]
柱廊[ちゅうろう, chuurou] (n) pillared corridor [Add to Longdo]
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
歩廊[ほろう, horou] (n) corridor; gallery; platform; passageway [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼道[lóu dào, ㄌㄡˊ ㄉㄠˋ, / ] corridor; passageway (in storied building) [Add to Longdo]
甬道[yǒng dào, ㄩㄥˇ ㄉㄠˋ, ] corridor [Add to Longdo]
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corridor \Cor"ri*dor\ (k?r"r?-d?r or -d?r), n. [F., fr. Itt.
   corridpore, or Sp. corredor; prop., a runner, hence, a
   running or long line, a gallery, fr. L. currere to run. See
   {Course}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) A gallery or passageway leading to several
    apartments of a house.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) The covered way lying round the whole compass of
    the fortifications of a place. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. any relatively narrow passageway or route, such as a strip
    of land through a foreign territory.
    [PJC]
 
   4. a densely populated stretch of land; as, the Northeast
    corridor, extending from Richmond, Virginia into Maine.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corridor
   n 1: an enclosed passageway; rooms usually open onto it

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 corridor [koridɔr]
   corridor; passage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top