Search result for

improved

(33 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improved-, *improved*, improv, improve
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Teacher said that you have improved.อาจารย์บอกว่า นายฝีมือดีขึ้น Beethoven Virus (2008)
You've improved.คุณนั่นแหละ Heartbreak Library (2008)
But things have improved.แต่อะไรๆก็ดีขึ้น The Dark Knight (2008)
well, then your condition is not improved;ถ้าอย่างนั้นอาการคุณก็ยังไม่ดีขึ้นนะ Changeling (2008)
If that's a coincidence, God's improved his sense of humor.คุณเข้าใจผิดแล้ว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
We will be linked... improved forces of theft and anxiety.มิฉะนั้นชะตากรรมนุษย์จะถึงจุดจบ ทำสงครามแห่งความตาย และความกลัวอีกคำรบ Dragonball: Evolution (2009)
I think one element that could be improved a lot is the photography.เขาขอนัดฉันอีกทีวันที่ 3 พฤศจิกายน The Girlfriend Experience (2009)
Our killing method has been improved substantially, and the fishermen in Taiji are using specific-made knife and put the... do that..."ดังนั้นก็ให้อะไรที่คนของพวกคุณ สามารถเห็นได้เป็นการตอบแทน "นั่นมันคุ้มค่ากับการขายเสียงให้กับเรา... อาคารประมง" The Cove (2009)
Unfortunately, the blue shadow virus, in its natural form, thrives only in water until I improved upon that weakness.โชคร้ายหน่อยนะ ตามธรรมชาติของไวรัสบลูชาโดว์ จะเจริญเติบโตได้ในน้ำเท่านั้น Blue Shadow Virus (2009)
Improved by dvdmeer.คุณแม่สามัญประจำบ้านปี 1 Pilot (2009)
So tell me how would all of this be greatly improved by an oil pipeline?ไหนลองบอกสิ... ...องคาพยพมันจะพัฒนาขึ้น ด้วยการมีท่อน้ำมันเหรอ ? Watchmen (2009)
- Norm's attitude has improved lately. - I see you. I see you.นอร์ม มีทัศนคติต่อผมดีขึ้น Avatar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
improvedA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
improvedComputers are constantly being improved.
improvedCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
improvedCorporate results in Japan have improved.
improvedHas sick child improved any?
improvedHas the sick child improved any?
improvedHe has improved in skill.
improvedHer health seems to have improved considerably of late.
improvedHer proficiency in English rapidly improved.
improvedImproved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.
improvedIt has greatly improved compared with what it was.
improvedI think your English has improved a lot.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVED    IH2 M P R UW1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improved    (v) (i1 m p r uu1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
改良型[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen) [Add to Longdo]
改良種[かいりょうしゅ, kairyoushu] (n) improved strain; improved breed [Add to Longdo]
改良品[かいりょうひん, kairyouhin] (n) improved product [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] improved type; good breed; pedigree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improve \Im*prove"\, v. t. [imp. & p. p. {Improved}; p. pr. &
   vb. n. {Improving}.] [Pref. in- in + prove, in approve. See
   {Approve}, {Prove.}]
   1. To make better; to increase the value or good qualities
    of; to ameliorate by care or cultivation; as, to improve
    land. --Donne.
    [1913 Webster]
 
       I love not to improve the honor of the living by
       impairing that of the dead.      --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To use or employ to good purpose; to make productive; to
    turn to profitable account; to utilize; as, to improve
    one's time; to improve his means. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We shall especially honor God by improving
       diligently the talents which God hath committed to
       us.                  --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       A hint that I do not remember to have seen opened
       and improved.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The court seldom fails to improve the opportunity.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       How doth the little busy bee
       Improve each shining hour.      --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Those moments were diligently improved. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       True policy, as well as good faith, in my opinion,
       binds us to improve the occasion.   --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. To advance or increase by use; to augment or add to; --
    said with reference to what is bad. [R.]
    [1913 Webster]
 
       We all have, I fear, . . . not a little improved the
       wretched inheritance of our ancestors. --Bp.
                          Porteus.
 
   Syn: To better; meliorate; ameliorate; advance; heighten;
     mend; correct; rectify; amend; reform.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 improved \improved\ adj.
   1. advanced to a more desirable or valuable or excellent
    state. Opposite of {unimproved}. [Narrower terms: {built,
    reinforced}; {cleared, tilled ; {developed}; {grade ;
    {graded, graveled ] Also See: {restored}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. changed for the better; as, her improved behavior.
 
   Syn: amended.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improved
   adj 1: made more desirable or valuable or profitable; especially
       made ready for use or marketing; "new houses are
       springing up on an improved tract of land near the
       river"; "an improved breed" [ant: {unimproved}]
   2: become or made better in quality; "was proud of his improved
     grades"; "an improved viewfinder"
   3: (of land) made ready for development or agriculture by
     clearing of trees and brush; "improved farmlands"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top