ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanny

F AE1 N IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanny-, *fanny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanny[N] ก้น (คำสแลง), See also: อวัยวะเพศหญิง
fanny[SL] อวัยวะเพศหญิง
fanny[SL] คำเรียกผู้หญิง (มีความหมายว่างเป็นวัตถุทางเพศ)
fanny fart[SL] เสียงคล้ายเสียงตดที่เกิดขึ้นจากอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
fanny magnet[SL] สิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงได้ (มักใช้กับรถแพงๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanny(แฟน' นี) n. ก้น,ตะโพก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fanny pack [American][[แฟนนี-แพค]] (n ) กระเป๋าคาดเอว
See also: S. bum bag [British], waistpack, waist bag,
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before I kick your fanny, I'll make you a deal.ก่อนที่ฉันจะเตะก้นเธอ, ฉันจะทำข้อตกลงกับเธอก่อน. Cinema Paradiso (1988)
Now get your fanny off that stool.ทีนี้ย้ายก้นเธอมานี่สิ. Cinema Paradiso (1988)
Fannyแฟนนี่ Infernal Affairs (2002)
Cos I'm all about crunchin' some of that boo fanny tonight.เพราะคืนนี้พี่กะจะหาซักนาง มาระเบิดระเบิงด้วย Bringing Down the House (2003)
- stay at Aunt Fanny's boarding house, where our motto is:- เราขอให้นายพักที่บ้านป้าแฟนนี่ ซึ่งมีคติประจำบ้านว่า Robots (2005)
Let me just let her know you're here. Aunt Fanny!เดี๋ยวฉันไปบอกป้าก่อนว่านายมา ป้าแฟนนี่ครับ Robots (2005)
Well, then why is she called Aunt Fanny?แล้วทำไมถึงชื่อว่าป้าแฟนนี่ล่ะ Robots (2005)
Aunt Fanny, he needs a place to stay.ป้าแฟนนี่ เขาต้องการที่พักน่ะครับ Robots (2005)
Aunt Fanny we were using our arms.ป้าแฟนนี่... เราใช้แขนนะคะ Robots (2005)
Some of Aunt Fanny's fresh-brewed grease.จาระบีสดร้อนๆ สูตรป้าแฟนนี่เอง Robots (2005)
- Thanks, Aunt Fanny, but I'm-- ขอบคุณครับป้าแฟนนี่ แต่ผม... Robots (2005)
Would you please tell your daughter to drag her fanny out of bed.ช่วยบอกลูกสาวคุณหน่อยได้มั้ยให้ลุกขึ้นมาได้แล้ว Chapter Four 'Collision' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FANNY    F AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fanny    (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fanny    (n) fˈæniː (f a1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方妮[Fāng nī, ㄈㄤ ㄋㄧ, ] Fanny (name), #553,634 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fanny
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: external female sex organs; "in England `fanny' is vulgar
     slang for female genitals" [syn: {female genitalia}, {female
     genitals}, {female genital organ}, {fanny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top