ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欲壑难填

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欲壑难填-, *欲壑难填*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment, #104,177 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until you have it all you won't be freed[CN] 欲壑难填 Into the Wild (2007)
I have something she desperately...[CN] 我有事要办,她欲壑难填 The Stendhal Syndrome (1996)
For personal gain or for greed.[CN] 为了一己私欲和欲壑难填的贪婪 {\1cHF0F0F0}{\3cH202020}For personal gain or for greed. Now You See Me (2013)
Twelve years in prison, I still get a kick out ofthese lights.[CN] 欲壑难填的商人 Machine Gun McCain (1969)
You are the cunt of an overworked whore.[CN] 你这个欲壑难填的浪货 The Hierophant (2013)
In case there are but two capsules, what would humans, greedy as they are, do?[CN] 在仅仅只有2粒胶囊的情况下 像你这样欲壑难填的人会做出怎样的行动 只不过 Black Butler (2014)
Some people are so greedy, such pigs, they have everything.[CN] Anyone in the universe who'll listen to me for some charity. 总有些人贪得无厌 欲壑难填 Perestroika: Beyond Nelly (2003)
♪ I want to want some things ♪[CN] # 我会欲壑难填 # Vamp U (2011)
Fast-growing, hungry China has shaped the world, not always to our benefit.[CN] 飞速增长 欲壑难填的中国重塑了世界 并不总是对我们西方世界有益的 How China Fooled the World: With Robert Peston (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top