ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highest

HH AY1 AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highest-, *highest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highest common factor(n) ตัวหารร่วมมาก, Syn. greatest common divisor

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We heard from the highest court.เราได้ยินจากท่านผู้สูงสุดแล้วครับ Oh, God! (1977)
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ Gandhi (1982)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm a capitalist, and I'm gonna sell my secrets, your secrets, to the highest bidder.ฉันเป็นพวกทุนนิยม, และฉันจะขายความลับของฉัน ความลับของพวกคุณ Clue (1985)
Please understand, I hold you in the highest respect.ขอบอกว่า ข้านับถือเจ้ามาก The Princess Bride (1987)
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ? Akira (1988)
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น Punchline (1988)
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
Your presence on the platform is requested at the highest level.การปรากฎตัวของคุณ บนเวที ถูกขอร้อง มาจากตำแหน่งที่สูงที่สุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's the highest honor they can give you.มันคือเกียรติสูงสุดที่เขาจะให้คุณได้ Goodfellas (1990)
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด The Joy Luck Club (1993)
On our side the boarder patrol and I.N.S. are both in a highest alert.ทางด้านเราก็ตรวจสอบ เคร่งครัดทุกแห่งแล้ว ก็ยังไม่ได้ข่าวเหมือนกัน The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highestAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
highestBody temperature is highest in the afternoon.
highestEverest is the highest mountain in the world.
highestHe got top the highest marks in the exam.
highestHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.
highestHe passed the examination with the highest score.
highestHis work merits the highest praise.
highestI thought the highest mountain in Tsuyama was Takiyama.
highestMt. Everest is the highest mountain in the world.
highestMt. Everest is the highest speak in the world.
highestMt. Fuji is the highest mountain in Japan.
highestMt. Fuji, the highest mountain in Japan, is 3776 meters high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด(adj) highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
ชั้นเอก(n) highest rank, See also: first rank, Example: มีผู้สมัครสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการชั้นเอกเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: อันดับข้าราชการพลเรือนสูงกว่าชั้นโท
สุดยอด(adj) topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
อุกฤษฏ์(adj) highest, See also: the most, Thai Definition: สูงสุด
ตัวหารร่วมมาก(n) highest common factor, H.C.F., Syn. ห.ร.ม., Example: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
ตัวหารร่วมมาก(n) highest common factor, H.C.F., Syn. ห.ร.ม., Example: ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี
โกฏิ(n) ten millions, See also: highest point, Syn. 10 ล้าน, Thai Definition: ชื่อมาตรานับ เท่ากับ 10 ล้าน
สูงสุด(adj) highest, See also: tallest, sky-high, Example: ประธานาธิบดีเป็นบุคคลสำคัญและมีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด, Thai Definition: มากกว่าเพื่อน, มากที่สุด
จุดสูงสุด(n) peak, See also: highest point, point of greatest success, Ant. จุดต่ำสุด, Example: เมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้
จอม(n) top, See also: highest point, peak, Syn. ยอด, Ant. ฐาน, Example: ในตอนท้ายของหนังสือได้กล่าวถึงการประดิษฐานพระพุทธบาทเหนือจอมเขาสุมนกูฎ, Thai Definition: ยอดที่สูงที่สุดของสิ่งที่มีฐานใหญ่ปลายเรียวเล็กขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[børomma-] (pref, (adj)) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
เจ้าฟ้าหญิง[jaofāying] (n) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank  FR: princesse royale [ f ] ; altesse royale [ f ]
จุดสูงสุด[jut sūngsut] (n, exp) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle  FR: summum [ m ] ; pinacle [ m ] ; point culminant [ m ]
ขายประมูล[khāi pramūn] (v, exp) EN: sell to the highest bidder
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
มัธยมบริบูรณ์[matthayombøribūn] (n) EN: highest grade in high school  FR: baccalauréat [ m ] ; bac [ m ] (abrév.)
เปรียญธรรม[parīen tham] (n, exp) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma  FR: diplômé en théologie bouddhique [ m ]
สูงสุด[sūngsut] (adj) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high  FR: culminant ; le plus élevé
ทอดตลาด[thøttalāt] (v) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HIGHEST HH AY1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highest (j) hˈaɪɪst (h ai1 i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely #109 [Add to Longdo]
最高[zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ,  ] highest; highest level #888 [Add to Longdo]
上等[shàng děng, ㄕㄤˋ ㄉㄥˇ,  ] highest quality; top-notch #18,189 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, / ] highest peak #39,889 [Add to Longdo]
明德[Míng dé, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ,  ] highest virtue; illustrious virtue; Middlebury (College) #62,294 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höchstgebot { n }highest offer [Add to Longdo]
Meistbietende { m, f }; Meistbietender; meistbietender Käuferhighest bidder [Add to Longdo]
allerhöchsthighest of all [Add to Longdo]
höchstmöglich { adj }highest possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] (adj-na, n, adj-no) highest; supreme; the most; (P) #757 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, n-pref) (1) (See 従・じゅ) greater (of equal court ranks); upper; senior; (2) (しょう only) (See 長官・かみ) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief; (pref) (3) (しょう only) (before a number) exactly; precisely #784 [Add to Longdo]
長官[ちょうかん, choukan] (n, adj-no) (arch) (See 四等官) director (highest of the four administrative positions of the ritsuryo period); chief #1,886 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) pine tree; (2) highest (of a three-tier ranking system); (P) #2,066 [Add to Longdo]
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight) #2,544 [Add to Longdo]
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me #5,262 [Add to Longdo]
天神[てんじん, tenjin] (n) (1) (also pronounced てんしん) heavenly god; heavenly gods; (2) spirit of Sugawara no Michizane; (3) (See 天満宮) Tenmangu shrine (dedicated to Michizane's spirit); (4) (col) (See 梅干し) pit of a dried plum; dried plum; (5) (abbr) (See 天神髷) tenjin hairstyle; (6) prostitute of the second-highest class (Edo period); (P) #5,853 [Add to Longdo]
大関[おおぜき, oozeki] (n) sumo wrestler of second highest rank; (P) #7,852 [Add to Longdo]
全高[ぜんこう, zenkou] (n) overall height; distance from the ground to the highest point of an object #9,569 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High \High\, a. [Compar. {Higher}; superl. {Highest}.] [OE.
   high, hegh, hey, heh, AS. he['a]h, h?h; akin to OS. h?h,
   OFries. hag, hach, D. hoog, OHG. h?h, G. hoch, Icel. h?r, Sw.
   h["o]g, Dan. h["o]i, Goth. hauhs, and to Icel. haugr mound,
   G. h["u]gel hill, Lith. kaukaras.]
   1. Elevated above any starting point of measurement, as a
    line, or surface; having altitude; lifted up; raised or
    extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as,
    a high mountain, tower, tree; the sun is high.
    [1913 Webster]
 
   2. Regarded as raised up or elevated; distinguished;
    remarkable; conspicuous; superior; -- used indefinitely or
    relatively, and often in figurative senses, which are
    understood from the connection; as
    (a) Elevated in character or quality, whether moral or
      intellectual; pre["e]minent; honorable; as, high aims,
      or motives. "The highest faculty of the soul."
      --Baxter.
    (b) Exalted in social standing or general estimation, or
      in rank, reputation, office, and the like; dignified;
      as, she was welcomed in the highest circles.
      [1913 Webster]
 
         He was a wight of high renown.  --Shak.
    (c) Of noble birth; illustrious; as, of high family.
    (d) Of great strength, force, importance, and the like;
      strong; mighty; powerful; violent; sometimes,
      triumphant; victorious; majestic, etc.; as, a high
      wind; high passions. "With rather a high manner."
      --Thackeray.
      [1913 Webster]
 
         Strong is thy hand, and high is thy right hand.
                          --Ps. lxxxix.
                          13.
      [1913 Webster]
 
         Can heavenly minds such high resentment show?
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (e) Very abstract; difficult to comprehend or surmount;
      grand; noble.
      [1913 Webster]
 
         Both meet to hear and answer such high things.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Plain living and high thinking are no more.
                          --Wordsworth.
    (f) Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods
      at a high price.
      [1913 Webster]
 
         If they must be good at so high a rate, they
         know they may be safe at a cheaper. --South.
    (g) Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; --
      used in a bad sense.
      [1913 Webster]
 
         An high look and a proud heart . . . is sin.
                          --Prov. xxi.
                          4.
      [1913 Webster]
 
         His forces, after all the high discourses,
         amounted really but to eighteen hundred foot.
                          --Clarendon.
      [1913 Webster]
 
   3. Possessing a characteristic quality in a supreme or
    superior degree; as, high (i. e., intense) heat; high (i.
    e., full or quite) noon; high (i. e., rich or spicy)
    seasoning; high (i. e., complete) pleasure; high (i. e.,
    deep or vivid) color; high (i. e., extensive, thorough)
    scholarship, etc.
    [1913 Webster]
 
       High time it is this war now ended were. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       High sauces and spices are fetched from the Indies.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. (Cookery) Strong-scented; slightly tainted; as, epicures
    do not cook game before it is high.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Acute or sharp; -- opposed to {grave} or {low}; as,
    a high note.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phon.) Made with a high position of some part of the
    tongue in relation to the palate, as [=e] ([=e]ve), [=oo]
    (f[=oo]d). See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 10,
    11.
    [1913 Webster]
 
   {High admiral}, the chief admiral.
 
   {High altar}, the principal altar in a church.
 
   {High and dry}, out of water; out of reach of the current or
    tide; -- said of a vessel, aground or beached.
 
   {High and mighty} arrogant; overbearing. [Colloq.]
 
   {High art}, art which deals with lofty and dignified subjects
    and is characterized by an elevated style avoiding all
    meretricious display.
 
   {High bailiff}, the chief bailiff.
 
   {High Church}, & {Low Church}, two ecclesiastical parties in
    the Church of England and the Protestant Episcopal Church.
    The high-churchmen emphasize the doctrine of the apostolic
    succession, and hold, in general, to a sacramental
    presence in the Eucharist, to baptismal regeneration, and
    to the sole validity of Episcopal ordination. They attach
    much importance to ceremonies and symbols in worship.
    Low-churchmen lay less stress on these points, and, in
    many instances, reject altogether the peculiar tenets of
    the high-church school. See {Broad Church}.
 
   {High constable} (Law), a chief of constabulary. See
    {Constable}, n., 2.
 
   {High commission court}, a court of ecclesiastical
    jurisdiction in England erected and united to the regal
    power by Queen Elizabeth in 1559. On account of the abuse
    of its powers it was abolished in 1641.
 
   {High day} (Script.), a holy or feast day. --John xix. 31.
 
   {High festival} (Eccl.), a festival to be observed with full
    ceremonial.
 
   {High German}, or {High Dutch}. See under {German}.
 
   {High jinks}, an old Scottish pastime; hence, noisy revelry;
    wild sport. [Colloq.] "All the high jinks of the county,
    when the lad comes of age." --F. Harrison.
 
   {High latitude} (Geog.), one designated by the higher
    figures; consequently, a latitude remote from the equator.
    
 
   {High life}, life among the aristocracy or the rich.
 
   {High liver}, one who indulges in a rich diet.
 
   {High living}, a feeding upon rich, pampering food.
 
   {High Mass}. (R. C. Ch.) See under {Mass}.
 
   {High milling}, a process of making flour from grain by
    several successive grindings and intermediate sorting,
    instead of by a single grinding.
 
   {High noon}, the time when the sun is in the meridian.
 
   {High place} (Script.), an eminence or mound on which
    sacrifices were offered.
 
   {High priest}. See in the Vocabulary.
 
   {High relief}. (Fine Arts) See {Alto-rilievo}.
 
   {High school}. See under {School}.
 
   {High seas} (Law), the open sea; the part of the ocean not in
    the territorial waters of any particular sovereignty,
    usually distant three miles or more from the coast line.
    --Wharton.
 
   {High steam}, steam having a high pressure.
 
   {High steward}, the chief steward.
 
   {High tea}, tea with meats and extra relishes.
 
   {High tide}, the greatest flow of the tide; high water.
 
   {High time}.
    (a) Quite time; full time for the occasion.
    (b) A time of great excitement or enjoyment; a carousal.
      [Slang]
 
   {High treason}, treason against the sovereign or the state,
    the highest civil offense. See {Treason}.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is now sufficient to speak of high treason as
      treason simply, seeing that petty treason, as a
      distinct offense, has been abolished. --Mozley & W.
 
   {High water}, the utmost flow or greatest elevation of the
    tide; also, the time of such elevation.
 
   {High-water mark}.
    (a) That line of the seashore to which the waters
      ordinarily reach at high water.
    (b) A mark showing the highest level reached by water in a
      river or other body of fresh water, as in time of
      freshet.
 
   {High-water shrub} (Bot.), a composite shrub ({Iva
    frutescens}), growing in salt marshes along the Atlantic
    coast of the United States.
 
   {High wine}, distilled spirits containing a high percentage
    of alcohol; -- usually in the plural.
 
   {To be on a high horse}, to be on one's dignity; to bear
    one's self loftily. [Colloq.]
 
   {With a high hand}.
    (a) With power; in force; triumphantly. "The children of
      Israel went out with a high hand." --Ex. xiv. 8.
    (b) In an overbearing manner, arbitrarily. "They governed
      the city with a high hand." --Jowett (Thucyd. ).
 
   Syn: Tall; lofty; elevated; noble; exalted; supercilious;
     proud; violent; full; dear. See {Tall}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top