ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夸-, *夸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[夸, kuā, ㄎㄨㄚ] extravagant, luxurious; handsome
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  亏 (kuī ㄎㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] great,  Rank: 1,955

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuā, ㄎㄨㄚ, ] to boast, #9,466 [Add to Longdo]
[kuā, ㄎㄨㄚ, / ] to boast; to exaggerate; to praise, #9,466 [Add to Longdo]
[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated, #6,447 [Add to Longdo]
[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]
[kuā jiǎng, ㄎㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to praise; to applaud; to compliment, #16,943 [Add to Longdo]
[fú kuā, ㄈㄨˊ ㄎㄨㄚ, ] grandiose, #20,910 [Add to Longdo]
[zì kuā, ㄗˋ ㄎㄨㄚ, / ] boast, #34,236 [Add to Longdo]
[kuā zàn, ㄎㄨㄚ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to speak highly of; to commend, #34,279 [Add to Longdo]
耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] proudly; flaunt, #39,656 [Add to Longdo]
[kuā kǒu, ㄎㄨㄚ ㄎㄡˇ, / ] to boast, #61,911 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fatter him.[CN] 你奖他了. The Scarlet Empress (1934)
Everything exaggerated.[CN] 张一点 赶紧 It Happened One Night (1934)
Aren't you going to give me a little credit?[CN] 你不打算奖我吗 It Happened One Night (1934)
- Yes. - Now, Ninotchka, you are exaggerating.[CN] 是的噢妮诺契卡 你在大事实吧 Ninotchka (1939)
You go ask her now. Oh, thank you, Miss Scarlett.[CN] 他说他的特派政府朋友 Gone with the Wind (1939)
You're very flattering, Imperial Majesty, but the note contains nothing of importance.[CN] 你太奖了 陛下 但是纸条没有包含 什么重要的东西 The Scarlet Empress (1934)
The most unique spot in all Paris. Really, I'm not exaggerating.[CN] 巴黎最特别的地方 是的我没有大其词 Ninotchka (1939)
Don't overdo it. It's a tiny house.[CN] 别张,房子也太细了 A Mother Should Be Loved (1934)
Thanks.[CN] 多谢 Giving Back (2008)
At the whole ridiculous spectacle of life, at people being so serious... taking themselves pompously, exaggerating their own importance.[CN] 可以笑生活中滑稽的事情 笑一些人如此严肃 笑这些傲慢的人 笑这些大自己重要性的人 Ninotchka (1939)
Son maxillaire supérieur n'est pas aussi prominent.[CN] 他的上额大得没那么张啊 Design for Living (1933)
But before I go, I must compliment you on your gown, Madame Yakushova.[CN] 但是在我走之前我一定要 奖一下你的长袍 雅库西娃小姐 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top