ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无底

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无底-, *无底*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无底[wú dǐ dòng, ˊ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] a bottomless pit, #43,080 [Add to Longdo]
无底[wú dǐ kēng, ˊ ㄉㄧˇ ㄎㄥ, / ] the bottomless pit (Hell in Christian mythology), #527,278 [Add to Longdo]
无底[wú dǐ, ˊ ㄉㄧˇ, / ] bottomless [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sine supremus.[CN] -无底 E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Was he alive? That funnels into a bottomless pit![CN] 把绳子丢过来给我 那变成无底洞了 A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
A sacrifice made by a beautiful woman while still fascinating... and still young, in order to bring the light of affection... into the darkness of a blinded man's life.[CN] 使她置身于一个在外人看来 "是一个险恶,可怖的" 无底深渊的境地 The Paradine Case (1947)
It's like a bottomless pit.[CN] 简直就像一口无底 The V.I.P.s (1963)
It came up from a deep abyss to frighten us.[CN] 从无底深渊来的怪兽 让我们担惊受怕 Oedipus Rex (1967)
And there were traps.[CN] 落入无底的深渊 Les Cousins (1959)
I don't see any point in throwing good money after bad.[CN] 我看得出 钱是投进无底洞里的 Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984)
However bad I feel, it isn't as bad as becoming extinct in a bottomless pit of tar.[CN] 无论我感觉多糟糕,但都没有濒临绝种那样糟... However bad I feel, it isn't as bad as becoming extinct... ...在充满焦油的无底洞。 My Girl 2 (1994)
"I saw a star fall from heaven unto the bottomless pit, and he was cast out as water from the flood... "[CN] 我看见一颗星从天空坠入无底深渊... 他被洪水淹没... Prince of Darkness (1987)
But the lake is said to be bottomless. Nobody's ever been found.[CN] 但据说这湖是无底的 我们从未找到尸体 Lake of the Dead (1958)
And you're a sine supremus.[CN] 那你就是无底 E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top