Search result for

lowest

(54 entries)
(0.1323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowest-, *lowest*
English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowest common multiple[N] ตัวคูณร่วมน้อย, Syn. least common multiple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lowest - Observed - Effect Levelโลเอล
ปริมาณสารเคมีที่น้อยที่สุด เมื่อได้รับทุกวันแล้ว ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That was the lowest I got.แค่เป็นจุดตกต่ำที่สุดของผมเอง Frost/Nixon (2008)
That was Nixon at his lowest point, a total wreck. On his knees? Praying with Kissinger?นั่นคือประเด็นที่ตกต่ำสุดของนิกสัน เสียหายย่อยยับ ต้องคุกเข่ามั้ย? Frost/Nixon (2008)
To the lowest setting, that might work.ด้วยความเร็วต่ำ น่าจะใช้ได้ Safe and Sound (2008)
This is the lowest gauge I could get.นี่ขนาดต่ำสุดที่หาได้แล้ว Blow Out (2008)
In fact, I'm afraid you had one of the lowest scores we've ever had.ที่จริง, ฉันเกรงว่า คุณจะเป็น 1ใน ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด ที่เราเคยมีมา Chuck Versus the First Kill (2009)
Oxygen is kept at the lowest possible level.ข้อมูลที่เก็บ crypts มีเถียง. ออกซิเจนคือต่ำสุดที่ราคาคงที่. Angels & Demons (2009)
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก... The Next Three Days (2010)
Our lowest shall fight at dawn.คู่ต่ำสุดของเราจะสู้เมื่อตะวันขึ้น Legends (2010)
This family's been reduced to those lowest, basest of all creatures.เจ้าเครื่องประหลาดนี่จะแก้ไข ทุกอย่างให้เอง The King's Speech (2010)
I bet we have the lowest crime rate in America.ไม่ต้องไปรับเหรอ ให้เครื่องตอบรับจัดการเถอะ If... (2010)
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง The Einstein Approximation (2010)
They're the lowest of the low, okay?พวกมันเลวมาก เลวจนเข้ากระดูกดำเลย Chuck Versus the Role Models (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lowestHe haunts the lowest resorts.
lowestHe is the lowest of the low to tell such a lie.
lowestIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
lowestIt will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
lowestPlease note that we have quoted the lowest possible price.
lowestThe boughs that bear most hang lowest. [Quote, Garrick]
lowestThe expense is 10000 yen at lowest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
โลกันตร์[N] lowest hell, See also: abyss of hell, Example: คนขายชาติบ้านเมืองจะต้องตกนรกโลกันตร์ตลอดกาล, Thai definition: ชื่อนรกขุมหนึ่งเป็นที่ลงโทษที่หนักที่สุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
ท้ายน้ำ[N] lowest reaches, Ant. ต้นน้ำ, Example: น้ำในเขื่อนเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎรซึ่งอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ, Thai definition: ระยะปลายของกระแสน้ำ
ขั้นต่ำ[ADJ] minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นต่ำ[adj.] (khantam) EN: minimum ; lowest ; minimal   FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
ต่ำสุด [adj.] (tamsut) EN: minimum ; lowest ; nadir   FR: minimum ; minimal
ตัวคูณร่วมน้อย[n. exp.] (tūakhūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM   FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)

CMU English Pronouncing Dictionary
LOWEST    L OW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowest    (j) (l ou1 i s t)
Lowestoft    (n) (l ou1 i s t o f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefststand {m}lowest level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
どんけつ[, donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
阿鼻[あび, abi] (n) {Buddh} Avici (lowest level of hell) [Add to Longdo]
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
下の下[げのげ, genoge] (exp) the lowest (of its kind); the poorest [Add to Longdo]
下宮[げぐう, geguu] (n) building of a Shinto shrine complex built upon the lowest ground [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低[zuì dī, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ, ] lowest [Add to Longdo]
最低谷[zuì dī gǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] lowest point; nadir [Add to Longdo]
最低点[zuì dī diǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] lowest point; minimum (point) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o]"[~e]r); superl.
   {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw.
   l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be
   prostrate.]
   [1913 Webster]
   1. Occupying an inferior position or place; not high or
    elevated; depressed in comparison with something else; as,
    low ground; a low flight.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rising to the usual height; as, a man of low stature;
    a low fence.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in
    winter, and six in summer.
    [1913 Webster]
 
   4. Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide.
    [1913 Webster]
 
   5. Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the
    ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of
    corn; low wages.
    [1913 Webster]
 
   6. Not loud; as, a low voice; a low sound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low
    pitch; a low note.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a low position of part of
    the tongue in relation to the palate; as, [a^] ([a^]m),
    [add] ([add]ll). See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 10, 11.
    [1913 Webster]
 
   9. Near, or not very distant from, the equator; as, in the
    low northern latitudes.
    [1913 Webster]
 
   10. Numerically small; as, a low number.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting strength or animation; depressed; dejected; as,
     low spirits; low in spirits.
     [1913 Webster]
 
   12. Depressed in condition; humble in rank; as, men of low
     condition; the lower classes.
     [1913 Webster]
 
        Why but to keep ye low and ignorant ? --Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low
     mind; a low trick or stratagem.
     [1913 Webster]
 
   14. Not elevated or sublime; not exalted in thought or
     diction; as, a low comparison.
     [1913 Webster]
 
        In comparison of these divine writers, the noblest
        wits of the heathen world are low and dull.
                          --Felton.
     [1913 Webster]
 
   15. Submissive; humble. "Low reverence." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   16. Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse;
     made low by sickness.
     [1913 Webster]
 
   17. Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a
     low temperature; a low fever.
     [1913 Webster]
 
   18. Smaller than is reasonable or probable; as, a low
     estimate.
     [1913 Webster]
 
   19. Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple;
     as, a low diet.
     [1913 Webster]
 
   Note: Low is often used in the formation of compounds which
      require no special explanation; as, low-arched,
      low-browed, low-crowned, low-heeled, low-lying,
      low-priced, low-roofed, low-toned, low-voiced, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Low Church}. See {High Church}, under {High}.
 
   {Low Countries}, the Netherlands.
 
   {Low German}, {Low Latin}, etc. See under {German}, {Latin},
    etc.
 
   {Low life}, humble life.
 
   {Low milling}, a process of making flour from grain by a
    single grinding and by siftings.
 
   {Low relief}. See {Bas-relief}.
 
   {Low side window} (Arch.), a peculiar form of window common
    in medi[ae]val churches, and of uncertain use. Windows of
    this sort are narrow, near the ground, and out of the line
    of the windows, and in many different situations in the
    building.
 
   {Low spirits}, despondency.
 
   {Low steam}, steam having a low pressure.
 
   {Low steel}, steel which contains only a small proportion of
    carbon, and can not be hardened greatly by sudden cooling.
    
 
   {Low Sunday}, the Sunday next after Easter; -- popularly so
    called.
 
   {Low tide}, the farthest ebb of the tide; the tide at its
    lowest point; low water.
 
   {Low water}.
     (a) The lowest point of the ebb tide; a low stage of the
       in a river, lake, etc.
     (b) (Steam Boiler) The condition of an insufficient
       quantity of water in the boiler.
 
   {Low water alarm} or {Low water indicator} (Steam Boiler), a
    contrivance of various forms attached to a boiler for
    giving warning when the water is low.
 
   {Low water mark}, that part of the shore to which the waters
    recede when the tide is the lowest. --Bouvier.
 
   {Low wine}, a liquor containing about 20 percent of alcohol,
    produced by the first distillation of wash; the first run
    of the still; -- often in the plural.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowest
   adv 1: in the lowest position; nearest the ground; "the branch
       with the big peaches on it hung lowest"
   adj 1: lowest in rank or importance; "last prize"; "in last
       place" [syn: {last}, {last-place}, {lowest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top