ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lowest

L OW1 AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowest-, *lowest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lowest common multiple(n) ตัวคูณร่วมน้อย, Syn. least common multiple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lowest - Observed - Effect Levelโลเอล, Example: ปริมาณสารเคมีที่น้อยที่สุด เมื่อได้รับทุกวันแล้ว ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This being our first try, I'll use the lowest setting.ในครั้งแรก ข้าจะใช้ความรุนแรงระดับต่ำก่อน The Princess Bride (1987)
Though this is probably the lowest I've been.คิดว่ามันน่าจะเตี้ยที่สุดที่เคยนั่งมานะเนี่ย Hope Springs (2003)
But I would never say such things. For gossip is the lowest form of discourse.บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด แต่แหมอาการหล่อนออกซะขนาดนั้น Latter Days (2003)
I still feel like the lowest piece of shit when I think about that.ฉันยังคงรู้สึกเลวร้ายสุด ๆ เมื่อคิดถึงมัน The Woodsman (2004)
In this trial exam, our class again got the lowest average gradeในการทดลองสอบล่าสุด ห้องเราได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Of course, the lowest grade was achieve by one of our classmatesแน่นอน เกรดต่ำสุดมันมาจากนักเรียนในชั้นของเราคนนึง 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
We got to find the lowest point. There.เราต้องหาจุดที่เตี้ยที่สุด นั่นไง Open Water 2: Adrift (2006)
We got to get to the lowest point.ต้องหาจุดที่เตี้ยที่สุด Open Water 2: Adrift (2006)
We see who can get the lowest score on their comment cards.แข่งกันว่า ใครจะได้คะแนนต่ำสุด ในใบความเห็นลูกค้า Chuck Versus the Sensei (2008)
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน Chuck Versus the Sensei (2008)
From now on, the employee with the lowest scores will close up every Saturday nightจากนี้ไป ผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด ต้องปิดร้านทุกคืนวันเสาร์ Chuck Versus the Sensei (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lowestHe haunts the lowest resorts.
lowestHe is the lowest of the low to tell such a lie.
lowestIt's an unusually easy to drink potato shochu with the potato's smell held down to the lowest level through use of the latest biotechnology.
lowestIt will cost thirty thousand yen at the lowest estimate.
lowestPlease note that we have quoted the lowest possible price.
lowestThe boughs that bear most hang lowest. [ Quote, Garrick ]
lowestThe expense is 10000 yen at lowest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.(n) least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย(n) least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
โลกันตร์(n) lowest hell, See also: abyss of hell, Example: คนขายชาติบ้านเมืองจะต้องตกนรกโลกันตร์ตลอดกาล, Thai Definition: ชื่อนรกขุมหนึ่งเป็นที่ลงโทษที่หนักที่สุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด
ศูนย์สัมบูรณ์(n) absolute zero, See also: lowest temperature, Thai Definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
ท้ายน้ำ(n) lowest reaches, Ant. ต้นน้ำ, Example: น้ำในเขื่อนเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎรซึ่งอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ, Thai Definition: ระยะปลายของกระแสน้ำ
ขั้นต่ำ(adj) minimum, See also: lowest, minimal, Ant. ขั้นสูง, Example: ชายต้องมีอายุขั้นต่ำคือ 20 ปี จึงจะจดทะเบียนสมรสได้, Thai Definition: ที่มีปริมาณน้อยที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นต่ำ[khantam] (adj) EN: minimum ; lowest ; minimal  FR: minimum ; minimal ; le plus bas
ค.ร.น.[khø.rø.nø.] (n) EN: least common multiple ; lowest common multiple  FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[khūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.  FR: plus petit commun multiple [ m ] ; P.P.C.M. = PPCM [ m ]
ต่ำสุด[tamsut] (adj) EN: minimum ; lowest ; nadir  FR: minimum ; minimal
ตัวคูณร่วมน้อย[tūakhūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM  FR: plus petit commun multiple [ m ] ; PPCM = P.P.C.M. [ m ] (sigle)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOWEST L OW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowest (j) lˈouɪst (l ou1 i s t)
Lowestoft (n) lˈouɪstɒft (l ou1 i s t o f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最低[zuì dī, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ, ] lowest, #1,993 [Add to Longdo]
最低点[zuì dī diǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] lowest point; minimum (point), #20,137 [Add to Longdo]
最低谷[zuì dī gǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] lowest point; nadir [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefststand { m }lowest level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
どんけつ[donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
ドベ[dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
阿鼻[あび, abi] (n) { Buddh } Avici (lowest level of hell) [Add to Longdo]
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n, adj-no) bottommost; lowest; nadir [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
下の下[げのげ, genoge] (exp) the lowest (of its kind); the poorest [Add to Longdo]
下宮[げぐう, geguu] (n) building of a Shinto shrine complex built upon the lowest ground [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o]"[~e]r); superl.
   {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw.
   l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be
   prostrate.]
   [1913 Webster]
   1. Occupying an inferior position or place; not high or
    elevated; depressed in comparison with something else; as,
    low ground; a low flight.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rising to the usual height; as, a man of low stature;
    a low fence.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in
    winter, and six in summer.
    [1913 Webster]
 
   4. Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide.
    [1913 Webster]
 
   5. Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the
    ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of
    corn; low wages.
    [1913 Webster]
 
   6. Not loud; as, a low voice; a low sound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low
    pitch; a low note.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a low position of part of
    the tongue in relation to the palate; as, [a^] ([a^]m),
    [add] ([add]ll). See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 10, 11.
    [1913 Webster]
 
   9. Near, or not very distant from, the equator; as, in the
    low northern latitudes.
    [1913 Webster]
 
   10. Numerically small; as, a low number.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting strength or animation; depressed; dejected; as,
     low spirits; low in spirits.
     [1913 Webster]
 
   12. Depressed in condition; humble in rank; as, men of low
     condition; the lower classes.
     [1913 Webster]
 
        Why but to keep ye low and ignorant ? --Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low
     mind; a low trick or stratagem.
     [1913 Webster]
 
   14. Not elevated or sublime; not exalted in thought or
     diction; as, a low comparison.
     [1913 Webster]
 
        In comparison of these divine writers, the noblest
        wits of the heathen world are low and dull.
                          --Felton.
     [1913 Webster]
 
   15. Submissive; humble. "Low reverence." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   16. Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse;
     made low by sickness.
     [1913 Webster]
 
   17. Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a
     low temperature; a low fever.
     [1913 Webster]
 
   18. Smaller than is reasonable or probable; as, a low
     estimate.
     [1913 Webster]
 
   19. Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple;
     as, a low diet.
     [1913 Webster]
 
   Note: Low is often used in the formation of compounds which
      require no special explanation; as, low-arched,
      low-browed, low-crowned, low-heeled, low-lying,
      low-priced, low-roofed, low-toned, low-voiced, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Low Church}. See {High Church}, under {High}.
 
   {Low Countries}, the Netherlands.
 
   {Low German}, {Low Latin}, etc. See under {German}, {Latin},
    etc.
 
   {Low life}, humble life.
 
   {Low milling}, a process of making flour from grain by a
    single grinding and by siftings.
 
   {Low relief}. See {Bas-relief}.
 
   {Low side window} (Arch.), a peculiar form of window common
    in medi[ae]val churches, and of uncertain use. Windows of
    this sort are narrow, near the ground, and out of the line
    of the windows, and in many different situations in the
    building.
 
   {Low spirits}, despondency.
 
   {Low steam}, steam having a low pressure.
 
   {Low steel}, steel which contains only a small proportion of
    carbon, and can not be hardened greatly by sudden cooling.
    
 
   {Low Sunday}, the Sunday next after Easter; -- popularly so
    called.
 
   {Low tide}, the farthest ebb of the tide; the tide at its
    lowest point; low water.
 
   {Low water}.
     (a) The lowest point of the ebb tide; a low stage of the
       in a river, lake, etc.
     (b) (Steam Boiler) The condition of an insufficient
       quantity of water in the boiler.
 
   {Low water alarm} or {Low water indicator} (Steam Boiler), a
    contrivance of various forms attached to a boiler for
    giving warning when the water is low.
 
   {Low water mark}, that part of the shore to which the waters
    recede when the tide is the lowest. --Bouvier.
 
   {Low wine}, a liquor containing about 20 percent of alcohol,
    produced by the first distillation of wash; the first run
    of the still; -- often in the plural.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowest
   adv 1: in the lowest position; nearest the ground; "the branch
       with the big peaches on it hung lowest"
   adj 1: lowest in rank or importance; "last prize"; "in last
       place" [syn: {last}, {last-place}, {lowest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top