ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

開始

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -開始-, *開始*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
重新开始[chóng xīn kāi shǐ, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ, / ] resume, restart [Add to Longdo]
开始以前[kāi shǐ yǐ qián, ㄎㄞ ㄕˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] before the beginning (of sth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start

Japanese-English: EDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] (n) {comp} beginning tag; starting tag; opening tag [Add to Longdo]
開始ビット[かいしビット, kaishi bitto] (n) {comp} start bit [Add to Longdo]
開始時刻[かいしじこく, kaishijikoku] (n) starting time; (P) [Add to Longdo]
開始[かいしび, kaishibi] (n) start date [Add to Longdo]
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] (n) {comp} starting variable; SV [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A whistle is blown at the start of a game.ゲームの開始には笛が吹かれる。
Before embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.このタイプのセラピーを開始する前に患者自信の希望を注意深く考慮に入れなければならない。
It'll be opening time, time I get down there.そこにたどりついたときはもう開始の時刻になっているだろう。
The Soviet troops started to withdraw from Afghanistan.ソ連軍はアフガニスタンからの撤退を開始した。
At last they began to count down cautiously.ついに彼らは用心しながら秒読みを開始した。
Direct flights between New York and Tokyo commenced recently.ニューヨーク・東京間の直行便が最近開始された。
Will we be in time for the beginning of the party?パーティーの開始に間に合うでしょうか。
What time does the boarding begin?何時に搭乗開始ですか。
The police began to go into the matter in no time.警察は直ちにその事件の調査を開始した。
The police have started a nationwide hunt for the criminal.警察は犯人の全国的な捜索を開始した。
Working healthy people contribute to the repression of medical expenses, the raise of the beginning age of benefits and curtailment of its cost.健康であれば、当然医療費を抑制できる。健康であれば働くことが出来、年金支給開始年齢の引き上げと支給額の抑制に役立つ。
The training session is scheduled to begin at 4 p.m.研修会は午後4時開始の予定。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without it I'm lost.[CN] 沒有它我完全不知從何開始 Corridors of Blood (1958)
This is just the start[CN] 這只是開始 East of Eden (1955)
I'm beginning to think that no one in the hotel has actually seen Kaplan.[CN] 我開始認為全旅館沒人真的見過卡普蘭 North by Northwest (1959)
We are recording.[JA] 記録開始 標準時 06: Life (2017)
Initiating emergency course correction and manual retrieval.[JA] 緊急時の衝突回避と 手動でのカプセル確保を開始 Life (2017)
Now, Leonard![CN] 開始吧,利歐納 East of Eden (1955)
That's great. When do we start?[CN] 我們什麼時候開始 East of Eden (1955)
I'll be all right as soon as I start working.[CN] 手術一開始,我就沒事了的 Corridors of Blood (1958)
DoD is launching a surgical strike on your location.[JA] DoDは外科手術を開始しています あなたの場所にストライキ。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Start at the fifth verse[CN] 從《詩篇》第五篇開始 East of Eden (1955)
There's a wave of lawlessness spreading through the country[CN] 歐洲開戰後,國內也開始亂了 East of Eden (1955)
- Sometimes I wonder.[CN] -我有時開始懷疑自己的工作 Corridors of Blood (1958)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] initiation (vs) [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] Anfang, Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top