ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commencement

K AH0 M EH1 N S M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commencement-, *commencement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commencement(n) การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
commencement(n) การเริ่มต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น, การเริ่ม, พิธีรับปริญญา, วันรับปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
commencement(n) การเริ่มต้น, การริเริ่ม, พิธีรับปริญญา, วันรับปริญญา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, I'm calling about my, uh, commencement bonus.เอ่อ, ผมโทรมาเรื่องโบนัสเริ่มต้น Shut Down (2008)
Well, your commencement check's sitting on my deskงั้น เช็คคุณที่อยู่บนโต๊ะทำงานฉัน Safe and Sound (2008)
Cooked up a little commencement mix that I think all of you will enjoy.มันอาจจะมีเรื่องเรียนจบนิดหน่อย ผมว่าพวกคุณน่าจะชอบนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
The U.S. and the Visitors have agreed to the commencement of diplomatic relations.ในฐานะ ผู้ช่วยผู้กำกับเคนดริค ก่อนที่จะเริ่ม แอนนาอยากจะกล่าวบางสิ่ง V (2009)
After weeks of investigation, the state department announced moments ago the united states and the visitors have agreed to the commencement of diplomatic relations.หลังจากผ่านการสืบสวน ไปหลายสัปดาห์ ทางรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ ไปสักครู่นี่ว่า ทางสหรัฐและผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
This is your Emergency Broadcast System announcing the commencement of The Annual Purge sanctioned by the US Government.is the system emergency broadcast ... under the auspices the American government. The Purge: Anarchy (2014)
Yes I'm giving the commencement address at this year's ceremonyผมได้ไปกล่าวให้โอวาท ในงานรับปริญญาปีนี้ด้วย Fifty Shades of Grey (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเปิดฉาก(n) beginning, See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening, Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น, Example: การให้มีการแปลจารึกหลักนี้ขึ้นถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากใหม่ของวิชาศิลาจารึก, Thai Definition: การเริ่มต้นทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หะแรก[haraēk] (x) EN: first  FR: au début ; au commencement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMENCEMENT K AH0 M EH1 N S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commencement (n) kˈəmˈɛnsmənt (k @1 m e1 n s m @ n t)
commencements (n) kˈəmˈɛnsmənts (k @1 m e1 n s m @ n t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] TH: การเริ่มต้น  EN: commencement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfang { m }; Beginn { m } | Anfänge { pl }commencement | commencements [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n, vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) #294 [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
蓋開け;蓋明け[ふたあけ, futaake] (n) opening; beginning; commencement [Add to Longdo]
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container [Add to Longdo]
仕掛かり[しかかり, shikakari] (n) commencement [Add to Longdo]
始業[しぎょう, shigyou] (n, vs) start of work; commencement; opening; (P) [Add to Longdo]
櫓太鼓[やぐらだいこ, yaguradaiko] (n) drums which announce the opening of a stage performance or commencement of sumo bouts; the sound produced by such drums [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commencement \Com*mence"ment\, n. [F. commencement.]
   1. The first existence of anything; act or fact of
    commencing; rise; origin; beginning; start.
    [1913 Webster]
 
       The time of Henry VII. . . . nearly coincides with
       the commencement of what is termed "modern history."
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. The day when degrees are conferred by colleges and
    universities upon students and others.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commencement
   n 1: the time at which something is supposed to begin; "they got
      an early start"; "she knew from the get-go that he was the
      man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
      {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
      {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   2: an academic exercise in which diplomas are conferred [syn:
     {commencement}, {commencement exercise}, {commencement
     ceremony}, {graduation}, {graduation exercise}]
   3: the act of starting something; "he was responsible for the
     beginning of negotiations" [syn: {beginning}, {start},
     {commencement}] [ant: {finish}, {finishing}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 commencement /kɔmɑ̃səmɑ̃/ 
  beginning; commencement; start

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top