Search result for

ตอนแรก

(22 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนแรก-, *ตอนแรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนแรก[ADV] at first, See also: first, firstly, Syn. ตอนต้น, Example: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท, Thai definition: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ตอนแรก[ADV] at first, See also: first, firstly, Syn. ตอนต้น, Example: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท, Thai definition: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So first nate's a part of the family,ตอนแรกเนทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา Pret-a-Poor-J (2008)
We're back to where we started.เขากลับมาเป็นเหมือนตอนแรก Adverse Events (2008)
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก Lucky Thirteen (2008)
And at first she says no, but she has issues with self-esteem.และตอนแรกเธอบอกว่าไม่ แต่เธอมีความเคารพตนเอง Joy (2008)
The damage to the hyperdrive was not as bad as we first thought.ความเสียหายของไฮเปอร์ไดรฟ์ ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกครับ Destroy Malevolence (2008)
H. Uh... initially,I thought that this clock broke at 8:00 in the morning - at 8:00 in the morning the office was a full-blown crime scene.เอช เอ่อ... ตอนแรกผมคิดว่า นาฬิกานี่พังตอน 8 โมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
He fooled me,too, in the beginning.เขาหลอกฉันเหมือนกันในตอนแรก And How Does That Make You Kill? (2008)
Of the new season of "heroes,"ที่จะได้ชมตอนแรกของ ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
At first... I was afraid.ตอนแรก ผมก็หวั่นกลัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I met him when he as a newbornข้าเคยพบกเขาตอนแรกเกิด Iljimae (2008)
Yeah. She brought us the job in the first place.ใช่ เธอเอางานมาให้เราในตอนแรก The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนแรก[adv.] (tønraēk) EN: at first ; originally ; first ; firstly   FR: au début ; tout d'abord ; dans un premier temps ; initialement

English-Thai: Longdo Dictionary
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginning[N] เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour

English-Thai: Nontri Dictionary
first(n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top