ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นต้น

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นต้น-, *ชั้นต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นต้น[ADJ] initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น
ชั้นต้น[N] initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count unit: ชั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So they denied Jane her whistleblower status overturned the case and withdrew her $425,000 award.ศาลจึงปฏิเสธสถานะตามกฎหมาย whistle blower ของเจน พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นและสั่งยกเลิกค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ The Corporation (2003)
This court will hear preliminary motions by tomorrow morning;ศาลจะเริ่มพิจารณาในชั้นต้น เช้าวันพรุ่งนี้ Changeling (2008)
Black Rock is a code name for Protocol Seven, a secret FULCRUM base in Barstow.Black Rockเป็นโค๊ดเนม ของสนธิสัญญาชั้นต้นทั้ง7 เป็นฐานลับของFULCRUM ในBarstow Chuck Versus the First Kill (2009)
Have we got the original statement?เรามีบันทึกคำให้การชั้นต้นมั๊ย? The Case of Itaewon Homicide (2009)
As noted in the original verdict, the defendant and Pearson entered the compact restroom and one of them stabbed the victim in a split second, and one of them stabbed the victim in a split second, but since both parties hold each other accountable for the murder,ตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น จำเลยและเพียร์สัน ได้เข้าไปในห้องน้ำแคบๆ และ 1 ในนั้น.. The Case of Itaewon Homicide (2009)
Therefore, the original verdict will be overturned and the case will be sent to the Supreme Court.ดังนั้น คำตัดสินจากศาลชั้นต้นจึงได้ถูกหักล้างแล้ว คดีนี้จะถูกส่งต่อไปยังชั้นศาลฏีกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Perhaps their initial impactบางทีอาจจะเป็นเพราะ ผลกระทบชั้นต้น Faith (2010)
Okay, okay.โอเคในรายงานชั้นต้นของคุณ The Beginning in the End (2010)
Preliminary I.D. matches a body we found floating in the river this morning.ระบุศพชั้นต้นตรงกับศพที่เราเจอ ลอยอยู่ในแม่น้ำเมื่อเช้านี้ The Good Shepherd (2012)
My father confessed to everything, and was sentenced to death at his first trial.พ่อของผมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา และถูกตัดสินประหารชีวิต ตั้งแต่ขึ้นศาลชั้นต้น Values (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage   
ชั้นต้น[adj.] (chan ton) EN: initial ; first   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
initial[ADJ] ชั้นต้น, See also: เบื้องต้น, เริ่มแรก, Syn. beginning, introductory, primary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
initial(adj) ชั้นต้น,แรกเริ่ม,ชั้นแรก,ดั้งเดิม
prefatory(adj) ชั้นต้น,เป็นคำนำ,เป็นการเริ่ม,เป็นส่วนนำ
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
protocol(n) พิธีการทูต,พิธีสาร,สนธิสัญญาชั้นต้น,ต้นร่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top