ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เริ่มแรก

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เริ่มแรก-, *เริ่มแรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริ่มแรก[ADV] (at) first, See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place, Syn. เริ่มต้น, Example: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
เริ่มแรก[ADJ] beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่มแรกว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานเริ่มแรกของเขาคือรับราชการ เริ่มแรกที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, แรกเริ่ม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember everything from the start.ผมจำได้ ทุกสิ่งตั้งแต่เริ่มแรก A Short Film About Love (1988)
I found him the first month of the first year of this frigging new centuryของปีเริ่มแรก ของศตวรรษใหม่เฮงซวยนี่ จะต้องเรียกว่า The Legend of 1900 (1998)
Fire-fighters started as private companiesในยุคเริ่มแรก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นบริษัทเอกชน The Corporation (2003)
For a start, Barry is quite well-known.ตอนเริ่มแรก แบรี่มีชื่อเสียงพอดู Cashback (2006)
The first thing I found was his diary.เริ่มแรกผมเจอสมุดบันทึกของเขา The Omen (2006)
But First, What'S Going On With Our Parents?คือ เริ่มแรกเลย เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา Blair Waldorf Must Pie! (2007)
well, first, you have to reach a point near death then the vampire, Sire, feeds you their own bloodดี เริ่มแรก คุณจะต้องใกล้ที่จะตาย แล้วแวมไพร์ ผู้สร้าง จะให้เลือดเขาแก่คุณ Dr. Feelgood (2007)
Only a few at first, but then more and more.เริ่มแรกไม่มากนัก แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Resident Evil: Extinction (2007)
-...the original inspiration came to me-- -The song sucks, Dave....แรงบันดาลใจเริ่มแรกที่เกิดกับฉัน\ เพลงมันห่วยเดฟ Alvin and the Chipmunks (2007)
But I'm done.เริ่มแรก โลกจะเศร้าโศก Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Well, for starters,เริ่มแรกเลยนะ Hello, Little Girl (2008)
[ Encoffining Manual ] ...first apply cotton stuffing and cleansing.[คู่มือการบรรจุศพ] ...เริ่มแรกบรรจุผ้าฝ้ายและทำความสะอาด Departures (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original   
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place   FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginning[N] เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
for a start[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
for openers[IDM] เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
for starters[IDM] เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
for starts[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
firstly[ADV] เริ่มแรก, See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก, Syn. first, in the first place, Ant. lastly
in the first place[IDM] เริ่มแรก, See also: ประการแรก
primo[ADV] เริ่มแรก, See also: อย่างแรก
git-go[SL] เริ่มแรก
up front[SL] เริ่มแรก, See also: ล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
firstlyadv. อันแรก,แรก,เริ่มแรก
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,

English-Thai: Nontri Dictionary
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์,ตัวอ่อน,ขั้นต้น,ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
incipient(adj) เริ่มแรก,แรกเริ่ม,เริ่มเกิดขึ้น
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก

German-Thai: Longdo Dictionary
zunächstเริ่มแรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top