ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impudent

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impudent-, *impudent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impudent[ADJ] ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ, Syn. insolent, rude, saucy
impudently[ADV] อย่างไม่เกรงใจ, See also: อย่างไม่เคารพนับถือ, Syn. insolent, rude, saucy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold

English-Thai: Nontri Dictionary
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว! Pinocchio (1940)
We've been impudent since the day we were born!เราได้เคยอวดดีตั้งแต่วันที่เราเกิด! Princess Mononoke (1997)
Passepartout, will you tell this impudent fellow that we must leave within six and a half hours, or we miss our connection in Constantinople.นายบอกเขาซิว่าเราต้องออกเดินทาง ใน 6 ชม.ครึ่ง ไม่งั้นจะพลาดรถคอนสแตนติโนเปิล Around the World in 80 Days (2004)
How dare you to answer my call in such impudent manner?นี่เธอกล้าดียังไงรับโทรศัพท์ฉัน ด้วยท่าทางอวดดีห๊า? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Get all impudent after all our kindnessพวกเราช่วยเหลือกัน ยังทำหน้าไม่อาย Grave of the Fireflys (2005)
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก Becoming Jane (2007)
Impudent Bean!แม่ตัวดี Dong Yi (2010)
You impudent punk!ไอ้เลวนี่ แกกล้าดียังไง? Episode #1.12 (2010)
You're an impudent little wench, aren't you?เจ้านี่มันหญิงสามานย์เสียจริง You Win or You Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impudentDon't talk so impudently.
impudentIt is impudent of him to say so.
impudentIt is impudent of you to jest at him.
impudentIt is impudent of you to make fun of adults.
impudentThe impudent child extended her legs across my lap.
impudentThe old man assumed an impudent attitude.
impudentWe mustn't give way to these impudent demands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบ[ADJ] impolite, See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough, Syn. หยาบคาย, กระด้าง, Example: ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ, Thai definition: ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene   FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impudent (j) ˈɪmpjudənt (i1 m p y u d @ n t)
impudently (a) ˈɪmpjudəntliː (i1 m p y u d @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frech; unverschämt {adj} | frecher | am frechstenimpudent | more impudent | most impudent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
減らず口[へらずぐち, herazuguchi] (n) impudent talk [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
小癪[こしゃく, koshaku] (adj-na,n) impudent [Add to Longdo]
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous [Add to Longdo]
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impudent \Im"pu*dent\ ([i^]m"p[-u]*dent), a. [L. impudens,
   -entis; pref. im- not + pudens ashamed, modest, p. pr. of
   pudere to feel shame: cf. F. impudent.]
   1. Behaving boldly, with contempt or disregard for propriety
    in behavior toward others; unblushingly forward;
    impertinent; saucy.
    [1913 Webster +PJC]
 
       More than impudent sauciness.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When we behold an angel, not to fear
       Is to be impudent.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking modesty; shameless. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Shameless; audacious; brazen; bold-faced; pert;
     immodest; rude; saucy; impertinent; insolent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impudent
   adj 1: marked by casual disrespect; "a flip answer to serious
       question"; "the student was kept in for impudent
       behavior" [syn: {impudent}, {insolent}, {snotty-nosed},
       {flip}]
   2: improperly forward or bold; "don't be fresh with me";
     "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent
     boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!"
     [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold},
     {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top