Search result for

conceited

(47 entries)
(0.1215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceited-, *conceited*, conceit, conceite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceited    [ADJ] ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, Syn. vain, arrogant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble

English-Thai: Nontri Dictionary
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, you conceited ape.ทำไมคุณลิงหยิ่ง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง Wild Reeds (1994)
- Conceited.- หยิ่ง 10 Things I Hate About You (1999)
I-I defended you when people called you conceited,ฉะ-ฉันน่ะ ปกป้องเธอ ตอนที่คนว่าเธอว่าหยิ่ง 10 Things I Hate About You (1999)
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
-I love you. -"Love is never boastful nor conceited.ผมรักคุณ / รักจะไม่อวดดี ไม่หลงตัวเอง A Walk to Remember (2002)
You're selfish, conceited and you don't know what the world is like!คุณน่ะเห็นแก่ตัว อวดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกน่ะเป็นยังไง My Lovely Sam-Soon (2005)
I don't mean to sound conceited, but I'm, like, the fucking hottest cheerleader they've got.ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น แต่ฉันเป็นเชียลีดเดอร์ฮอตที่สุด ที่พวกเขาต้องการ Halloween (2007)
Yeah, Lynda, that doesn't sound conceited.ใช่ ลินดา ฟังดูไม่ใช่แบบนั้นเลย Halloween (2007)
[I am not conceited, but...]ผมไม่ได้อวดดี แต่ว่า ... Spider Lilies (2007)
And I'm sure it's not your fault you're so conceited.ฉันว่ามันไม่ใช่ความผิดเธฮหรอก ดูเธอภูมิใจกับมันมากเลยนี่ The Serena Also Rises (2008)
You are so conceited.เธอนี่ช่างเพ้อเจ้อ Gone with the Will (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceitedEveryone is more or less conceited.
conceitedSelf conceited people take it for granted that they are superior to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ตัว [ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ฟุ้งเฟ้อ    [ADJ] conceited, Syn. เห่อเหิม, Example: ชีวิตภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฎของเขา เป็นชีวิตที่ค่อนข้างฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน, Thai definition: คึกคะนองเพราะได้ใจ
โอหัง [ADJ] conceited, See also: arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited   
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant ; be conceited   
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited   FR: fier ; dédaigneux
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty   FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEITED    K AH0 N S IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceited    (j) (k @1 n s ii1 t i d)
conceitedly    (a) (k @1 n s ii1 t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
思い上がる(P);思いあがる[おもいあがる, omoiagaru] (v5r,vi) to be conceited; (P) [Add to Longdo]
自惚れる[うぬぼれる, unuboreru] (v1,vi) to be conceited; (P) [Add to Longdo]
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad [Add to Longdo]
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, / ] conceited; responsible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceited \Con*ceit"ed\, a.
   1. Endowed with fancy or imagination. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was . . . pleasantly conceited, and sharp of wit.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. Entertaining a flattering opinion of one's self; vain.
    [1913 Webster]
 
       If you think me too conceited
       Or to passion quickly heated.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Conceited of their own wit, science, and politeness.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. Curiously contrived or designed; fanciful. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A conceited chair to sleep in.    --Evelyn.
 
   Syn: Vain; proud; opinionated; egotistical.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceited
   adj 1: characteristic of false pride; having an exaggerated
       sense of self-importance; "a conceited fool"; "an
       attitude of self-conceited arrogance"; "an egotistical
       disregard of others"; "so swollen by victory that he was
       unfit for normal duty"; "growing ever more swollen-headed
       and arbitrary"; "vain about her clothes" [syn:
       {conceited}, {egotistic}, {egotistical}, {self-
       conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top