ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declaration

D EH2 K L ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declaration-, *declaration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declaration(n) การยืนยัน, See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน, Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal, Ant. denial, disavowal, negation
declaration(n) การอุทธรณ์, See also: คำอุทธรณ์
declaration(n) คำประกาศ, See also: แถลงการณ์, การประกาศ, คำสั่ง, ประกาศิต, Syn. announcement, bulletin, document, edict, manifesto, notice, notification, proclamation, statement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declaration(เดคคละเร'เชิน) n. การประกาศ, See also: declarative ดิแคล'ระทิฟว adj., Syn. statement

English-Thai: Nontri Dictionary
declaration(n) คำประกาศ, การประกาศ, การเปิดเผย, การแจ้ง, แถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declarationการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
declaration๑. คำประกาศ, ปฏิญญา๒. การประกาศ, การแสดง๓. การสำแดง (ศุลกากร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaration๑. คำแถลง๒. การแจ้งรายละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of associationการแสดงเจตนาก่อตั้งบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of bonusการประกาศเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ bonus declaration [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of disinheritanceการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of dividendการประกาศจ่ายเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Declaration of Independenceคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaration of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
declarationปฏิญญา มีความหมาย 3 อย่าง คือ (1) ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะผูกพัน (2) ปฏิญญาฝ่ายเดียว ซึ่งก่อสิทธิและหน้าที่ให้แก่ประเทศอื่น และ (3) ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอื่นทราบความเห็นและเจตนาของตนในเรื่องบาง เรื่อง [การทูต]
Declarationคำประกาศ หรือ ปฏิญญา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า คำนี้มีความหมายต่างกันอยู่สามประการ คือประการแรก ใช้เป็นชื่อเรียกข้อกำหนดต่าง ๆ ของสนธิสัญญา กล่าวคือ ตามสนธิสัญญานี้ ภาคีคู่สัญญารับที่จะปฏิบัติตามแนวทางบางประการในอนาคตประการที่สอง เป็นคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่รัฐอื่นๆ เช่น คำประกาศสงครามประการสุดท้าย หมายถึง การกระทำซึ่งรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐได้ติดต่อแจ้งไปยังรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของฝ่ายตนในอดีต หรืออธิบายทรรศนะและเจตจำนงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง คำประกาศสำหรับความหมายสองประการหลังไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอนึ่ง ในกรณีคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) นั้น บางทีรัฐหนึ่งต้องการเสนอนโยบายหรือหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของตน โดยประกาศนโยบายหรือหนทางปฏิบัตินั้นไปให้รัฐอื่นๆ ทราบกันไว้ อาทิเช่น ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกไปในรูปคำประกาศถ่ายเดียว เป็นต้น [การทูต]
Declaration of ASEAN Concord IIปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ผู้นำประเทศสมาชิก อาเซียนได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี เมื่อเดือนตุลาคม 2547 กำหนดที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2563 [การทูต]
Declaration of intentionเจตนา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Declaration on Populationคำประกาศว่าด้วยประชากร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Declaration of a State of Emergency(n) ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A declaration of war.คำประกาศสงคราม The Great Dictator (1940)
- Your declaration of war.- คำประกาศสงครามของท่าน The Great Dictator (1940)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
The declaration of war has already been delivered to the ambassadors.เอกสารประกาศสงคราม ถูกส่งไปให้เอกอัครราชทูตแล้ว... Malèna (2000)
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
The Declaration of Independence.ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า, ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก. National Treasure (2004)
I'm not gonna let you steal the Declaration of Independence.ฉันไม่ต้องการให้นายขโมย ใบกระกาศอิสรภาพ National Treasure (2004)
He's gonna steal the Declaration of Independence, Ben.ฉันหมายถึงเอียน. เขาจะขโมยใบประกาศอิสรภาพหนะ, เบน. National Treasure (2004)
Is it really so hard to believe that someone's gonna try to steal the Declaration of Independence?มันยากที่จะเชื่อ ว่ามีใครต้องการจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ? National Treasure (2004)
Someone's gonna steal the Declaration of Independence.มีคนจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declarationA customs declaration is required.
declarationA declaration of political views.
declarationPlease fill out the Customs Declaration Form.
declarationYou can say that the circumstances were thus in the period leading up to the declaration of war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำประกาศ(n) announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(n) Declaration of Human Rights, Example: ประเทศต่างๆ ให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, Thai Definition: การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันถึงสิทธิหรืออำนาจอันชอบธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ปฏิญญา(n) declaration, See also: vow, agreement, pledge, promise, Syn. สัญญา, คำสาบาน, Example: นานาประเทศได้เข้าร่วมกันตกลงทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: การให้คำมั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง, Notes: (บาลี)
ญัตติ(n) announcement, See also: declaration, Syn. คำเผดียงสงฆ์, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน, Notes: (บาลี)
กรรมวาจา(n) declaration, See also: deed by word, ecclesiastical edict, Syn. คำประกาศ, Example: ท่านเจ้าอาวาสได้แสดงกรรมวาจาต่อพระภิกษุ, Thai Definition: คำประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์
คำแถลง(n) statement, See also: declaration, remark, assertion, Example: ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
การแสดงเจตนา(n) declaration of intention, See also: disclosing one's intention, intention representation, Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย, Example: การแสดงเจตนาของผู้เขียนเรื่องนี้ แสดงด้วยถ้อยคำพูดที่ไม่ปรุงแต่งให้สวยงามนัก เพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs declaration form
แจ้งเกิด[jaēng koēt] (n, exp) EN: notification of birth  FR: déclaration de naissance [ f ]
การแจ้ง[kān jaēng] (n) EN: declaration
การประกาศ[kān prakāt] (n) EN: announcement ; declaration ; stating  FR: déclaration [ f ] ; annonce [ f ] ; proclamation [ f ]
การประกาศจ่ายเงินปันผล[kān prakāt jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: declaration of a dividend
การประกาศเจตจำนง[kān prakāt jētjamnong] (n, exp) EN: declaration of intent  FR: déclaration d'intention [ f ]
การประกาศสงคราม[kān prakāt songkhrām] (n, exp) EN: declaration of war  FR: déclaration de guerre [ f ]
การแสดงเจตนา[kān sadaēng jettanā] (n, exp) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation  FR: déclaration d'intention [ f ]
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [ f ]
การแถลงร่วมกัน[kān thalaēng ruam kan] (n, exp) EN: joint declaration  FR: déclaration commune [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECLARATION D EH2 K L ER0 EY1 SH AH0 N
DECLARATIONS D EH2 K L ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declaration (n) dˌɛklərˈɛɪʃən (d e2 k l @ r ei1 sh @ n)
declarations (n) dˌɛklərˈɛɪʃənz (d e2 k l @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣言[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
申报单[shēn bào dān, ㄕㄣ ㄅㄠˋ ㄉㄢ, / ] declaration form, #82,907 [Add to Longdo]
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Declaration of Independence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absichtserklärung { f }declaration of intent [Add to Longdo]
Bankrotterklärung { f }declaration of bankruptcy [Add to Longdo]
Deklaration { f } | Deklarationen { pl }declaration | declarations [Add to Longdo]
Erklärung { f } | Erklärungen { pl }declaration | declarations [Add to Longdo]
Konkurserklärung { f }; Insolvenzerklärung { f } | Konkurserklärungen { pl }; Insolvenzerklärungen { pl }declaration of bankruptcy; declaration of insolvency | declarations of bankruptcy; declarations of insolvencies [Add to Longdo]
Kriegserklärung { f } | Kriegserklärungen { pl }declaration of war | declarations of war [Add to Longdo]
Liebeserklärung { f }declaration of love [Add to Longdo]
Prioritätserklärung { f }declaration of priority [Add to Longdo]
Todeserklärung { f } | Todeserklärungen { pl }declaration of death | declarations of death [Add to Longdo]
Wertangabe { f } | Wertangaben { pl }declaration of value | declarations of value [Add to Longdo]
Willenserklärung { f } | Willenserklärungen { pl }declaration of intention | declarations of intention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] (n) { comp } global declaration [Add to Longdo]
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] (n) { comp } system declaration [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) { comp } marked section declaration [Add to Longdo]
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] (n) { comp } markup declaration [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) { comp } implicit declaration [Add to Longdo]
意思表示[いしひょうじ, ishihyouji] (n, vs) declaration of intention; (P) [Add to Longdo]
課税証明書[かぜいしょうめいしょ, kazeishoumeisho] (n) tax declaration certificate [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) { comp } open marked section declaration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration [Add to Longdo]
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration [Add to Longdo]
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration [Add to Longdo]
記法宣言[きほうせんげん, kihousengen] notation declaration [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
再宣言[さいせんげん, saisengen] redeclaration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Declaration \Dec`la*ra"tion\, n. [F. d['e]claration, fr. L.
   declaratio, fr. declarare. See {Declare}.]
   1. The act of declaring, or publicly announcing; explicit
    asserting; undisguised token of a ground or side taken on
    any subject; proclamation; exposition; as, the declaration
    of an opinion; a declaration of war, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is declared or proclaimed; announcement;
    distinct statement; formal expression; avowal.
    [1913 Webster]
 
       Declarations of mercy and love . . . in the Gospel.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. The document or instrument containing such statement or
    proclamation; as, the Declaration of Independence (now
    preserved in Washington).
    [1913 Webster]
 
       In 1776 the Americans laid before Europe that noble
       Declaration, which ought to be hung up in the
       nursery of every king, and blazoned on the porch of
       every royal palace.          --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) That part of the process or pleadings in which the
    plaintiff sets forth in order and at large his cause of
    complaint; the narration of the plaintiff's case
    containing the count, or counts. See {Count}, n., 3.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence}. (Amer. Hist.) See Declaration
    of Independence in the vocabulary. See also under
    {Independence}.
 
   {Declaration of rights}. (Eng. Hist) See {Bill of rights},
    under {Bill}.
 
   {Declaration of trust} (Law), a paper subscribed by a grantee
    of property, acknowledging that he holds it in trust for
    the purposes and upon the terms set forth. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 declaration
   n 1: a statement that is emphatic and explicit (spoken or
      written)
   2: (law) unsworn statement that can be admitted in evidence in a
     legal transaction; "his declaration of innocence"
   3: a statement of taxable goods or of dutiable properties
   4: (contract bridge) the highest bid becomes the contract
     setting the number of tricks that the bidder must make [syn:
     {contract}, {declaration}]
   5: a formal public statement; "the government made an
     announcement about changes in the drug war"; "a declaration
     of independence" [syn: {announcement}, {proclamation},
     {annunciation}, {declaration}]
   6: a formal expression by a meeting; agreed to by a vote [syn:
     {resolution}, {declaration}, {resolve}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top