ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

testimony

T EH1 S T IH0 M OW2 N IY0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testimony-, *testimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testimony[N] หลักฐาน, Syn. evidence, proof
testimony[N] คำให้การภายใต้การสาบาน, Syn. attestation, declaration
testimony[N] การยืนยันโดยเปิดเผย, Syn. affirmationการยืนยันโดยเปิดเผย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
testimonyคำเบิกความของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my testimony helped change the sexual mores of this country.และคำให้การของผมช่วยเปลี่ยน จารีตทางเพศของประเทศนี้ After Porn Ends 2 (2017)
Your report quotes extensively from firsthand testimony of a man called Tauber.รายงานของคุณพูดอย่าง กว้างขวาง จากพยานหลักฐานโดยตรง ของชายคนหนึ่งที่เรียกว่าโตเบอร์ Denial (2016)
The testimony of a criminal?ประจักษ์พยานของผู้ร้าย? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth,คุณสาบานต่อพระเจ้าหรือไม่ว่า คำให้การนี้... เป็นความจริงทุกประการ Deepwater Horizon (2016)
Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คุณสาบานต่อพระเจ้าหรือไม่ว่าคำให้การนี้... เป็นความจริงทุกประการ ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความจริง Deepwater Horizon (2016)
In light of Mr. James' testimony and the complete absence of any other evidence provided by the State,จากคำให้การของคุณเจมส์ และการขาด หลักฐานใดๆ ภายใต้เงื่อนไขของรัฐ Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
Despite the eyewitness testimony that has you physically abusing Emma in the street the week she was killed.ทั้งๆที่มีพยานรู้เห็น ว่าคุณทำร้ายร่างกายเอ็มม่าบนถนน หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เธอจะตายเหรอ Emma Wilson's Father (2015)
This woman's testimony is enough to bring them down.คำให้การของผู้หญิงคนนี้ มากพอจะโค่นพวกมันลงได้ The Whites of His Eyes (2015)
This testimony is an insult to a great house.คำให้การณ์นี้ ดูหมิ่นตระกูลใหญ่อย่างยิ่ง Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
And according to the law of the Seven, neither kings nor queens are exempt from testimony at a holy inquest.- ถูก ตามกฏแห่งสัตตพักตร์ ราชา ราชินี ไม่ได้รับการยกเว้น Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
My testimony is attached to the warrants.ให้พยานของผมโดนหมายจับ Penguin's Umbrella (2014)
My testimony is based on my professional--คำให้การของฉันมาจากความชำนาญการ... Hassun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testimonyBut still you people do not accept our testimony.
testimonyHe did not need man's testimony about man.
testimonyHe did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man.
testimonyHis testimony stands on facts.
testimonyI have to give a testimony in the courtroom tomorrow.
testimonyNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
testimonyThe detective took down his oral testimony on the spot.
testimonyThe detective took down his testimony on the spot.
testimonyThe detective took down his testimony on the spot, word for word.
testimonyThen John gave this testimony;
testimonyThere were points in her testimony that didn't add up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำให้การ[N] testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ปากคำ[N] testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
คำเบิกความ[n. exp.] (kham boēkkhwām) EN: testimony   
คำเบิกความ(ของ)พยาน[n. exp.] (kham boēkkhwām (khøng) phayān) EN: testimony   
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony   FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
ปากคำ[n.] (pākkham) EN: testimony   
พยานหลักฐาน[n. exp.] (phayān lakthān) EN: evidence ; testimony ; proof   FR: témoignage [m] ; preuve [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTIMONY    T EH1 S T IH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testimony    (n) tˈɛstɪməniː (t e1 s t i m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证词[zhèng cí, ㄓㄥˋ ㄘˊ, / ] testimony, #25,427 [Add to Longdo]
证言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] testimony, #27,128 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezeugung {f} | Bezeugungen {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]
Zeugnis {n} | Zeugnisse {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P) [Add to Longdo]
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]
言った言わない[いったいわない, ittaiwanai] (n) he said, she said (differing unsubstantiated testimony) [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]
証言[しょうげん, shougen] (n,vs) evidence; testimony; (P) [Add to Longdo]
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony [Add to Longdo]
人証[じんしょう;にんしょう, jinshou ; ninshou] (n) testimony of a witness [Add to Longdo]
人的証拠[じんてきしょうこ, jintekishouko] (n) testimony of a witness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testimony \Tes"ti*mo*ny\, n.; pl. {Testimonies}. [L.
   testimonium, from testis a witness: cf. OF. testimoine,
   testemoine, testimonie. See {Testify}.]
   1. A solemn declaration or affirmation made for the purpose
    of establishing or proving some fact.
    [1913 Webster]
 
   Note: Such declaration, in judicial proceedings, may be
      verbal or written, but must be under oath or
      affirmation.
      [1913 Webster]
 
   2. Affirmation; declaration; as, these doctrines are
    supported by the uniform testimony of the fathers; the
    belief of past facts must depend on the evidence of human
    testimony, or the testimony of historians.
    [1913 Webster]
 
   3. Open attestation; profession.
    [1913 Webster]
 
       [Thou] for the testimony of truth, hast borne
       Universal reproach.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Witness; evidence; proof of some fact.
    [1913 Webster]
 
       When ye depart thence, shake off the dust under your
       feet for a testimony against them.  --Mark vi. 11.
    [1913 Webster]
 
   5. (Jewish Antiq.) The two tables of the law.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt put into the ark the testimony which I
       shall give thee.           --Ex. xxv. 16.
    [1913 Webster]
 
   6. Hence, the whole divine revelation; the sacre? Scriptures.
    [1913 Webster]
 
       The testimony of the Lord is sure, making wise the
       simple.                --Ps. xix. 7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Proof; evidence; attestation; witness; affirmation;
     confirmation; averment.
 
   Usage: {Testimony}, {Proof}, {Evidence}. Proof is the most
      familiar, and is used more frequently (though not
      exclusively) of facts and things which occur in the
      ordinary concerns of life. Evidence is a word of more
      dignity, and is more generally applied to that which
      is moral or intellectual; as, the evidences of
      Christianity, etc. Testimony is what is deposed to by
      a witness on oath or affirmation. When used
      figuratively or in a wider sense, the word testimony
      has still a reference to some living agent as its
      author, as when we speak of the testimony of
      conscience, or of doing a thing in testimony of our
      affection, etc. Testimony refers rather to the thing
      declared, evidence to its value or effect. "To conform
      our language more to common use, we ought to divide
      arguments into demonstrations, proofs, and
      probabilities; ba proofs, meaning such arguments from
      experience as leave no room for doubt or opposition."
      --Hume. "The evidence of sense is the first and
      highest kind of evidence of which human nature is
      capable." --Bp. Wilkins. "The proof of everything must
      be by the testimony of such as the parties produce."
      --Spenser.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testimony \Tes"ti*mo*ny\, v. t.
   To witness; to attest; to prove by testimony. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testimony
   n 1: a solemn statement made under oath
   2: an assertion offering firsthand authentication of a fact;
     "according to his own testimony he can't do it"
   3: something that serves as evidence; "his effort was testimony
     to his devotion" [syn: {testimony}, {testimonial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top