Search result for

หลักฐาน

(75 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักฐาน-, *หลักฐาน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักฐานทางโบราณคดี    [N] archaeological evidence, Example: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย
หลักฐานทางธรณีวิทยา    [N] geological evidence, Example: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักฐานน. พื้นเพมั่นคง เช่น พ่อแม่เขาเป็นคนมีหลักฐาน, ความมั่นคงอันเป็นพื้นที่ตั้ง เช่น เขามีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน
หลักฐานเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน เช่น เขาถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน.
หลักฐานเป็นหนังสือน. เอกสารที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด และมีข้อความแสดงว่าได้มีการทำนิติกรรมไว้.
ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะหลักฐาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา.
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audit trailหลักฐานการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identity, evidence ofหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
written evidenceหลักฐานเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel paperหลักฐานเป็นหนังสือ, พยานเอกสาร (เกี่ยวกับทรัพย์) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of titleหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
internal evidenceหลักฐานในเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accounting evidenceหลักฐานการบัญชี [การบัญชี]
Audit evidenceหลักฐานจากการสอบบัญชี [การบัญชี]
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Evidencesหลักฐาน [การแพทย์]
Evidences, Confirmingหลักฐานที่ยืนยัน [การแพทย์]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
Unfortunately, there was no hard evidence of that,โชคร้ายที่มันไม่มีหลักฐานสำหรับสิ่งนั้นนะซิ Pret-a-Poor-J (2008)
The Separatists don't want any witnesses.พวกแบ่งแยกไม่ยอมให้ใครเหลือรอดเป็นหลักฐานแน่ๆ Rising Malevolence (2008)
No signs of cast-off.ไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
So the killer tried to get rid of evidence by disinfecting it.งั้นฆาตกรก็พยายามที่จะ ทำลายหลักฐานด้วยการฆ่าเชื้อออกไป And How Does That Make You Kill? (2008)
So,any DNA evidence would remain intact.หลักฐานดีเอ็นเอยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
But none of this evidence will be admissible.แต่หลักฐานพวกนี้เอาไปใช้อะไรไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
- Perhaps. Have you any proof?- บางที เธอน่าจะหาหลักฐานก่อนนะ Valiant (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม? Valiant (2008)
- Do you have evidence?- ลูกมีหลักฐานไหม? - หม่อมฉันมีพะย่ะค่ะ Valiant (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักฐาน[n. exp.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis   
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony   FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
หลักฐาน[v. exp.] (rūaprūam lakthān) EN: collect evidence   FR: rassembler des preuves
หลักฐานทางธรณีวิทยา[n. exp.] (lakthān thāng thøranīwitthayā) EN: geological evidence   
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thāng bōrānnakhadī) EN: archaeological evidence   
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (lakthān thī pen rūp tham) EN: concrete evidence   
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์[n. exp.] (lakthān sadaēng kammasit) EN: evidence of title   
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai phø) EN: lack of evidence ; want proof   

English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate    [N] หลักฐานทางการเงิน, Syn. statement
confutation    [N] หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด
evidence    [N] หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
exhibit    [N] หลักฐาน, See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล, Syn. evidence, proof
geological evidence    [N] หลักฐานทางธรณีวิทยา
king's evidence    [N] หลักฐานที่ได้จากจำเลย, Syn. queen's evidence
premise    [N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premiss    [N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
proof    [N] หลักฐาน, Syn. verification, evidence, testimony
ammo    [SL] หลักฐาน, See also: ข้อมูลสนับสนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท,หลักฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
証拠[しょうこ, shouko] (n) หลักฐาน(ในคดี)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top