Search result for

edict

(53 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edict-, *edict*
English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edict[N] คำสั่ง, See also: กฤษฎีกา, คำประกาศ, Syn. decree, order, proclaimation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
maledict(แมล'อิดิคทฺ) adj. ถูกสาป,ถูกแช่งด่า vt. สาป,แช่ง,แช่งด่า
malediction(แมลลิดิค'เชิน) n. การด่า,การแช่งด่า,การสาปแช่ง., See also: maledictive adj. maledictory adj., Syn. curse,slander
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
benedict(n) ชายที่เพิ่งแต่งงาน
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
predict(vt) พยากรณ์,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edictกฤษฎีกา, ตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With respect, sir, a comprehensive investigation under your edict cleared him of any wrongdoing.ด้วยความเครพค่ะท่าน การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้คำสั่งของคุณ ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหาทุกๆการกระทำผิดกฎหมาย Episode #1.1 (2010)
It is the edict of our King.มันเป็นคำสั่งของกษัตริย์เรา BrotherFae of the Wolves (2011)
It's forbidden by edict of the King. If you're caught you could be killed.ด้วยคำสั่งของพระราชามันเป็นของต้องห้ามนะ ถ้าถูกจับได้โดนตัดหัวแน่ The Sword in the Stone: Part One (2011)
According to the edict issued by the previous King...ในระหว่างที่พระบรมราชโองการของพระราชาองค์ก่อน... The King and the Clown (2005)
Will you exercise the final edict? Spill his blood?ท่านจะสังหารทายาทของพระองค์ไหม ? The Da Vinci Code (2006)
- Sookie must be protected. - Now, that sounds like an edict.ก็แล้วทำไมนายต้องการเธอ? Plaisir d'amour (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคาดการณ์[n.] (kān khātkān) EN: prediction   
การคาดหมาย[n.] (kān khātmāi) EN: prediction   
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; prognosis   
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo chīo) EN: that's so predictable !   FR: c'est évident !
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate   FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir

CMU English Pronouncing Dictionary
EDICT    IY1 D IH0 K T
EDICTS    IY1 D IH0 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edict    (n) (ii1 d i k t)
edicts    (n) (ii1 d i k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlass {m} | Erlasse {pl}edict | edicts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
ベネディクト修道会[ベネディクトしゅうどうかい, benedeikuto shuudoukai] (n) Order of Saint Benedict [Add to Longdo]
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document [Add to Longdo]
競馬予想[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edict \E"dict\, n. [L. edictum, fr. edicere, edictum, to
   declare, proclaim; e out + dicere to say: cf. F. ['e]dit. See
   {Diction}.]
   A public command or ordinance by the sovereign power; the
   proclamation of a law made by an absolute authority, as if by
   the very act of announcement; a decree; as, the edicts of the
   Roman emperors; the edicts of the French monarch.
   [1913 Webster]
 
      It stands as an edict in destiny.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Edict of Nantes} (French Hist.), an edict issued by Henry
    IV. (A. D. 1598), giving toleration to Protestants. Its
    revocation by Louis XIV. (A. D. 1685) was followed by
    terrible persecutions and the expatriation of thousands of
    French Protestants.
 
   Syn: Decree; proclamation; law; ordinance; statute; rule;
     order; manifesti; command. See {Law}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edict
   n 1: a formal or authoritative proclamation
   2: a legally binding command or decision entered on the court
     record (as if issued by a court or judge); "a friend in New
     Mexico said that the order caused no trouble out there" [syn:
     {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top