Search result for

คำประกาศ

(37 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำประกาศ-, *คำประกาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Declaration of Independenceคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Independence, Declaration ofคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestoคำประกาศเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communiquéคำประกาศทางการหรือแถลงการณ์ทางการ ซึ่งรายงานให้ทราบผลของการประชุม หรือการเจรจาเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในรัฐบาล เช่น ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เอกอัครราชทูต หรือบุคคลอื่นในระดับนั้น คำแถลงการณ์ที่เรียกว่า Communiqué นี้ไม่มีรูปแบบโดยเฉพาะแต่อย่างใด โดยปกติอะไรที่ได้ตกลงกันไว้ในการเจรจาจะบรรจุไว้ด้วยถ้อยคำกว้างๆ ส่วนอะไรที่มิได้ระบุไว้ในแถลงการณ์มักจะมีความสำคัญยิ่งกว่าถ้อยคำที่เขียน ไว้เสียด้วย [การทูต]
Declarationคำประกาศ หรือ ปฏิญญา ตามความเห็นของผู้ทรงคุณความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า คำนี้มีความหมายต่างกันอยู่สามประการ คือประการแรก ใช้เป็นชื่อเรียกข้อกำหนดต่าง ๆ ของสนธิสัญญา กล่าวคือ ตามสนธิสัญญานี้ ภาคีคู่สัญญารับที่จะปฏิบัติตามแนวทางบางประการในอนาคตประการที่สอง เป็นคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่รัฐอื่นๆ เช่น คำประกาศสงครามประการสุดท้าย หมายถึง การกระทำซึ่งรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐได้ติดต่อแจ้งไปยังรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนพฤติกรรมของฝ่ายตนในอดีต หรืออธิบายทรรศนะและเจตจำนงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง คำประกาศสำหรับความหมายสองประการหลังไม่ถือว่ามีลักษณะเป็นสนธิสัญญาอนึ่ง ในกรณีคำประกาศถ่ายเดียว (Unilateral Declaration) นั้น บางทีรัฐหนึ่งต้องการเสนอนโยบายหรือหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของตน โดยประกาศนโยบายหรือหนทางปฏิบัตินั้นไปให้รัฐอื่นๆ ทราบกันไว้ อาทิเช่น ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกไปในรูปคำประกาศถ่ายเดียว เป็นต้น [การทูต]
Declaration on Populationคำประกาศว่าด้วยประชากร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Beecher, give me a copy of the Bill of Rights.บีเชอร์ เอาคำประกาศสิทธิมาเล่มนึง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The Bill of Rights? Why?คำประกาศสิทธิเอามาทำไม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The attorney general just issued a proclamation for his immunity.และทนายทั่วไปได้ตีพิมพ์คำประกาศ เพื่อคุ้มกันเค้า Rates of Exchange (2009)
That being said, I'll let you have the first pass at drafting the announcement, all right?อย่างที่เราพูดกัน ผมจะให้นาย ได้สอบผ่านด่านแรกไปก่อน นั่นคือการร่างคำประกาศ ทั้งหมดนั้นดีมั้ย? Playing Cards with Coyote (2009)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
I hope you find something that just changes the entirnotion of what it mns to be human.ฉันหวังว่าคุณจะค้นพบอะไร ที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ The Beginning in the End (2010)
When the word goes out there will be a run on the banks, gas stations, grocery stores, you name it.และเมื่อมีคำประกาศ ผู้คนจะวิ่งกันในธนาคาร ปั๊ม ร้านค้า ทุกๆที่ Contagion (2011)
The arrival at Westminster Abbey, the pronouncement by the Lord Rector.ขบวนมาโบสถ์เวสต์มินเตอร์ คำประกาศของพระอธิการ Royal Wedding (2011)
And how many have clicked on the link to our manifesto?และมีซักเท่าไหร่ ที่เชื่อในคำประกาศ ของเรา Time's Up (2012)
Quick... who wrote the Declaration of Independence?ใครเขียนคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ New Car Smell (2012)
I received your graduation announcement.ฉันได้รับคำประกาศการจบการศึกษาของคุณ Graduation (2013)
Ah, I don't want to overwhelm the public with more announcements.อา ฉันไม่อยากจะ ปกคลุมคน ด้วยคำประกาศไปมากกว่านี้ เครื่องรับสัญญาณของฉัน Exigent Circumstances (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำประกาศ[n.] (khamprakāt) EN: announcement ; declaration   
คำประกาศิต[n.] (khamprakāsit) EN: command   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announcement[N] คำประกาศ, Syn. statement, news
declaration[N] คำประกาศ, See also: แถลงการณ์, การประกาศ, คำสั่ง, ประกาศิต, Syn. announcement, bulletin, document, edict, manifesto, notice, notification, proclamation, statement
dictum[N] คำแถลง, See also: คำประกาศ, ถ้อยแถลง, ประกาศ, Syn. decree, edict, fiat, order
rescript[N] คำแถลงการณ์, See also: คำประกาศ, พระราชกำหนด, Syn. law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
rescript(รีสคริพทฺ') n. พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,คำแถลง,คำประกาศ,สิ่งที่เขียนใหม่,เอกสารที่เขียนใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
rescript(n) คำประกาศ,คำแถลง,พระราชกำหนด

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| คำประกาศ
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top