Search result for

declaration of independence

(19 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declaration of independence-, *declaration of independence*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Declaration of Independenceคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's starting to look like the declaration of independence.นี่เริ่มเหมือนการประกาศอิสระภาพ Moments Later (2011)
Quick... who wrote the Declaration of Independence?ใครเขียนคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ New Car Smell (2012)
You're a descendant of Edward Rutledge the youngest signatory of the Declaration of Independence.คุณคือทายาทของ เอ็ดเวิร์ด รัทเลจ ผู้ที่มีอายุน้อยสุดในการลงนาม คำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา The Sin Eater (2013)
"On what date was the Declaration of Independence ratified?""วันที่เท่าไหร่ มีการลงสัตยาบันคำประกาศอิสรภาพ" The Sisters Mills (2015)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
Charles Carroll was the last surviving signer of the Declaration of Independence.ชาลล์ คาร์รอลล์ เป็นคนลงนามในใบประกาศเอกราช ที่เหลือรอดคนสุดท้าย. National Treasure (2004)
The Declaration of Independence.ใบประกาศอิสรภาพ. National Treasure (2004)
Come on, there's no invisible map on the back of the Declaration of Independence.ไม่เอาน่า,ไม่มีแผนที่ที่มองไม่เห็น หลังใบประกาศอิสรภาพนั่นหรอก. National Treasure (2004)
I'm not gonna let you steal the Declaration of Independence.ฉันไม่ต้องการให้นายขโมย ใบกระกาศอิสรภาพ National Treasure (2004)
He's gonna steal the Declaration of Independence, Ben.ฉันหมายถึงเอียน. เขาจะขโมยใบประกาศอิสรภาพหนะ, เบน. National Treasure (2004)
Is it really so hard to believe that someone's gonna try to steal the Declaration of Independence?มันยากที่จะเชื่อ ว่ามีใครต้องการจะขโมย ใบประกาศอิสรภาพ? National Treasure (2004)

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立宣言[どくりつせんげん, dokuritsusengen] (n) Declaration of Independence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Declaration of Independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independence \In`de*pend"ence\, n. [Cf. F. ind['e]pendance.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being independent; freedom from
    dependence; exemption from reliance on, or control by,
    others; self-subsistence or maintenance; direction of
    one's own affairs without interference.
    [1913 Webster]
 
       Let fortune do her worst, . . . as long as she never
       makes us lose our honesty and our independence.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sufficient means for a comfortable livelihood.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence} (Amer. Hist.), the declaration
    of the Congress of the Thirteen United States of America,
    on the 4th of July, 1776, by which they formally declared
    that these colonies were free and independent States, not
    subject to the government of Great Britain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Declaration of Independence \Declaration of Independence\, n.
   (Amer. Hist.)
   The document promugated, July 4, 1776, by the leaders of the
   thirteen British Colonies in America that they have formed an
   independent country. See note below.
   [PJC]
 
   Note: The Declaration of Independence of The United States of
      America
      When in the Course of human events, it becomes
      necessary for one people to dissolve the political
      bands which have connected them with another, and to
      assume, among the Powers of the earth, the separate and
      equal station to which the Laws of Nature and of
      Nature's God entitle them, a decent respect to the
      opinions of mankind requires that they should declare
      the causes which impel them to the separation.
      We hold these truths to be self-evident, that all men
      are created equal, that they are endowed by their
      Creator with certain unalienable Rights, that among
      these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.
      That to secure these rights, Governments are instituted
      among Men, deriving their just powers from the consent
      of the governed, That whenever any Form of Government
      becomes destructive of these ends, it is the Right of
      the People to alter or to abolish it, and to institute
      new Government, laying its foundation on such
      principles and organizing its powers in such form, as
      to them shall seem most likely to effect their Safety
      and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that
      Governments long established should not be changed for
      light and transient causes; and accordingly all
      experience hath shown, that mankind are more disposed
      to suffer, while evils are sufferable, than to right
      themselves by abolishing the forms to which they are
      accustomed. But when a long train of abuses and
      usurpations, pursuing invariably the same Object
      evinces a design to reduce them under absolute
      Despotism, it is their right, it is their duty, to
      throw off such Government, and to provide new Guards
      for their future security. -- Such has been the patient
      sufferance of these Colonies; and such is now the
      necessity which constrains them to alter their former
      Systems of Government.
      The history of the present King of Great Britain is a
      history of repeated injuries and usurpations, all
      having in direct object the establishment of an
      absolute Tyranny over these States. To prove this, let
      Facts be submitted to a candid world.
      He has refused his Assent to Laws, the most wholesome
      and necessary for the public good.
      He has forbidden his Governors to pass Laws of
      immediate and pressing importance, unless suspended in
      their operation till his Assent should be obtained; and
      when so suspended, he has utterly neglected to attend
      to them.
      He has refused to pass other Laws for the accommodation
      of large districts of people, unless those people would
      relinquish the right of Representation in the
      Legislature, a right inestimable to them and formidable
      to tyrants only.
      He has called together legislative bodies at places
      unusual, uncomfortable, and distant from the depository
      of their Public Records, for the sole purpose of
      fatiguing them into compliance with his measures.
      He has dissolved Representative Houses repeatedly, for
      opposing with manly firmness his invasions on the
      rights of the people.
      He has refused for a long time, after such
      dissolutions, to cause others to be elected; whereby
      the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have
      returned to the People at large for their exercise; the
      State remaining in the mean time exposed to all the
      dangers of invasion from without, and convulsions
      within.
      He has endeavoured to prevent the population of these
      States; for that purpose obstructing the Laws of
      Naturalization of Foreigners; refusing to pass others
      to encourage their migration hither, and raising the
      conditions of new Appropriations of Lands.
      He has obstructed the Administration of Justice, by
      refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary
      Powers.
      He has made judges dependent on his Will alone, for the
      tenure of their offices, and the amount and payment of
      their salaries.
      He has erected a multitude of New Offices, and sent
      hither swarms of Officers to harass our People, and eat
      out their substance.
      He has kept among us, in times of peace, Standing
      Armies without the Consent of our legislatures.
      He has affected to render the Military independent of
      and superior to the Civil Power.
      He has combined with others to subject us to a
      jurisdiction foreign to our constitution, and
      unacknowledged by our laws; giving his Assent to their
      Acts of pretended legislation:
      For quartering large bodies of armed troops among us:
      For protecting them, by a mock Trial, from Punishment
      for any Murders which they should commit on the
      Inhabitants of these States:
      For cutting off our Trade with all parts of the world:
      For imposing taxes on us without our Consent:
      For depriving us, in many cases, of the benefits of
      Trial by Jury:
      For transporting us beyond Seas to be tried for
      pretended offences:
      For abolishing the free System of English Laws in a
      neighbouring Province, establishing therein an
      Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so
      as to render it at once an example and fit instrument
      for introducing the same absolute rule into these
      Colonies:
      For taking away our Charters, abolishing our most
      valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of
      our Governments:
      For suspending our own Legislatures, and declaring
      themselves invested with Power to legislate for us in
      all cases whatsoever.
      He has abdicated Government here, by declaring us out
      of his Protection and waging War against us.
      He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt
      our towns, and destroyed the lives of our people.
      He is at this time transporting large armies of foreign
      mercenaries to compleat the works of death, desolation
      and tyranny, already begun with circumstances of
      Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most
      barbarous ages, and totally unworthy of the Head of a
      civilized nation.
      He has constrained our fellow Citizens taken Captive on
      the high Seas to bear Arms against their Country, to
      become the executioners of their friends and Brethren,
      or to fall themselves by their Hands.
      He has excited domestic insurrections amongst us, and
      has endeavoured to bring on the inhabitants of our
      frontiers, the merciless Indian Savages, whose known
      rule of warfare, is an undistinguished destruction of
      all ages, sexes and conditions.
      In every stage of these Oppressions We have Petitioned
      for Redress in the most humble terms: Our repeated
      Petitions have been answered only by repeated injury. A
      Prince, whose character is thus marked by every act
      which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of
      a free People.
      Nor have We been wanting in attention to our British
      brethren. We have warned them from time to time of
      attempts by their legislature to extend an
      unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded
      them of the circumstances of our emigration and
      settlement here. We have appealed to their native
      justice and magnanimity, and we have conjured them by
      the ties of our common kindred to disavow these
      usurpations, which would inevitably interrupt our
      connections and correspondence. They too have been deaf
      to the voice of justice and of consanguinity. We must,
      therefore, acquiesce in the necessity, which denounces
      our Separation, and hold them, as we hold the rest of
      mankind, Enemies in War, in Peace Friends.
      We, therefore, the Representatives of the United States
      of America, in General Congress, Assembled, appealing
      to the Supreme Judge of the world for the rectitude of
      our intentions, do, in the Name, and by the Authority
      of the good People of these Colonies, solemnly publish
      and declare, That these United Colonies are, and of
      Right ought to be Free and Independent States; that
      they are Absolved from all Allegiance to the British
      Crown, and that all political connection between them
      and the State of Great Britain, is and ought to be
      totally dissolved; and that as Free and Independent
      States, they have full Power to levy War, conclude
      Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to
      do all other Acts and Things which Independent States
      may of right do. And for the support of this
      Declaration, with a firm reliance on the Protection of
      Divine Providence, we mutually pledge to each other our
      Lives, our Fortunes and our sacred Honor.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Declaration \Dec`la*ra"tion\, n. [F. d['e]claration, fr. L.
   declaratio, fr. declarare. See {Declare}.]
   1. The act of declaring, or publicly announcing; explicit
    asserting; undisguised token of a ground or side taken on
    any subject; proclamation; exposition; as, the declaration
    of an opinion; a declaration of war, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is declared or proclaimed; announcement;
    distinct statement; formal expression; avowal.
    [1913 Webster]
 
       Declarations of mercy and love . . . in the Gospel.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. The document or instrument containing such statement or
    proclamation; as, the Declaration of Independence (now
    preserved in Washington).
    [1913 Webster]
 
       In 1776 the Americans laid before Europe that noble
       Declaration, which ought to be hung up in the
       nursery of every king, and blazoned on the porch of
       every royal palace.          --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) That part of the process or pleadings in which the
    plaintiff sets forth in order and at large his cause of
    complaint; the narration of the plaintiff's case
    containing the count, or counts. See {Count}, n., 3.
    [1913 Webster]
 
   {Declaration of Independence}. (Amer. Hist.) See Declaration
    of Independence in the vocabulary. See also under
    {Independence}.
 
   {Declaration of rights}. (Eng. Hist) See {Bill of rights},
    under {Bill}.
 
   {Declaration of trust} (Law), a paper subscribed by a grantee
    of property, acknowledging that he holds it in trust for
    the purposes and upon the terms set forth. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Declaration of Independence
   n 1: the document recording the proclamation of the second
      Continental Congress (4 July 1776) asserting the
      independence of the Colonies from Great Britain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top