ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denial

D IH0 N AY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denial-, *denial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denial(n) การปฎิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. disovowal, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, การไม่ยอมรับ, การบังคับใจตัวเอง, การไม่ยอมตามใจตัวเอง
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง, การหักห้ามใจ, การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ, การบอกปัด
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ, การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of accessการห้ามเข้าใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of justiceการไม่ให้ความยุติธรรม, การปฏิเสธความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denialไม่ยอมรับรู้, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับความเป็นจริง, การปฏิเสธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Denial can be an ugly thing.สงสัยทำใจไม่ได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ Pilot (2001)
Please. I'm still in a state of denial about that.น่าๆ พ่อยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Denial is the most predictable of all human responses.การปฏิเสธคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้า The Matrix Reloaded (2003)
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง An Inconvenient Truth (2006)
I also know denial is the first stage of the grieving processรู้ด้วยว่าการปฎิเสธเป็นขั้นแรก ของการไว้อาลัย See-Through (2007)
It wasn't a denial of service level.มันไม่ใช่ไฟตก Live Free or Die Hard (2007)
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humanity itself.ไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว Becoming Jane (2007)
Don't let denial get in the way of that.อย่าเพิ่งปฏิเสธคำแนะนำผม The Deaths of Ian Stone (2007)
Denial is a powerful thing.ไม่มีประโยชน์หรอก The Mist (2007)
They say a strong denial is like an affirmation.ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่' Episode #1.13 (2009)
Let's go right from denial to acceptance. Oh, my- oh, my god, you son of a bitch. - nathan.จงทำใจแล้วยอมรับมันซะ ไม่ ไม่... Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denialThe police didn't believe his denial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปฏิเสธ[kham patisēt] (n) EN: refusal ; denial

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DENIAL D IH0 N AY1 AH0 L
DENIALS D IH0 N AY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denial (n) dˈɪnˈaɪəl (d i1 n ai1 @ l)
denials (n) dˈɪnˈaɪəlz (d i1 n ai1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberkennung { f }; Entzug { m }; Entziehung { f } | Aberkennungen { pl }; Entzüge { pl }; Entziehungen { pl }denial | denials [Add to Longdo]
Verweigerung { f }; Ablehnung { f } | Verweigerungen { pl }; Ablehnungen { pl } | Verweigerer { pl }denial | denials | deniers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
否定[ひてい, hitei] (n, vs, adj-no) (1) negation; denial; repudiation; (2) { comp } NOT operation; (P) #2,039 [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n, vs, adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) #2,333 [Add to Longdo]
克己[こっき, kokki] (n, vs, adj-no) self denial; self control; (P) #12,494 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
抹殺[まっさつ, massatsu] (n, vs) erasure; denial; obliteration; ignoring (an opinion); (P) #15,580 [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) { comp } denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv, adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] (n) { comp } denial of service [Add to Longdo]
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) { comp } denial of service attack [Add to Longdo]
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) { comp } denial of service attack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denial \De*ni"al\, n. [See {Deny}.]
   1. The act of gainsaying, refusing, or disowning; negation;
    -- the contrary of {affirmation}.
    [1913 Webster]
 
       You ought to converse with so much sincerity that
       your bare affirmation or denial may be sufficient.
                          --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. A refusal to admit the truth of a statement, charge,
    imputation, etc.; assertion of the untruth of a thing
    stated or maintained; a contradiction.
    [1913 Webster]
 
   3. A refusal to grant; rejection of a request.
    [1913 Webster]
 
       The commissioners, . . . to obtain from the king's
       subjects as much as they would willingly give, . . .
       had not to complain of many peremptory denials.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. A refusal to acknowledge; disclaimer of connection with;
    disavowal; -- the contrary of confession; as, the denial
    of a fault charged on one; a denial of God.
    [1913 Webster]
 
   {Denial of one's self}, a declining of some gratification;
    restraint of one's appetites or propensities; self-denial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denial
   n 1: the act of refusing to comply (as with a request); "it
      resulted in a complete denial of his privileges"
   2: the act of asserting that something alleged is not true [syn:
     {denial}, {disaffirmation}]
   3: (psychiatry) a defense mechanism that denies painful thoughts
   4: renunciation of your own interests in favor of the interests
     of others [syn: {abnegation}, {self-abnegation}, {denial},
     {self-denial}, {self-renunciation}]
   5: a defendant's answer or plea denying the truth of the charges
     against him; "he gave evidence for the defense" [syn:
     {defense}, {defence}, {denial}, {demurrer}] [ant: {criminal
     prosecution}, {prosecution}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top