ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirmation

AE2 F ER0 M EY1 SH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirmation-, *affirmation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)

English-Thai: Nontri Dictionary
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmationการยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)
Well, we're 100% locally sourced, biodynamic, and you get a free affirmation with every order.อาหารของเรามาจากท้องถิ่นและปลอดสารพิษ และคุณจะได้รับการรับรอง\ ในทุกเมนู The Mentalists (2011)
It is an affirmation of the power of science over nature.ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าวิทยาศาสตร์มีอำนาจเหนือกว่าธรรมชาติ Welcome to Briarcliff (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmationThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIRMATION AE2 F ER0 M EY1 SH AH0 N
AFFIRMATIONS AE2 F ER0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirmation (n) ˌæfəmˈɛɪʃən (a2 f @ m ei1 sh @ n)
affirmations (n) ˌæfəmˈɛɪʃənz (a2 f @ m ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekräftigung {f} | Bekräftigungen {pl}affirmation | affirmations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P) [Add to Longdo]
肯定[こうてい, koutei] (n,vs) positive; affirmation; (P) [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P) [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affirmation \Af`fir*ma"tion\, n. [L. affirmatio: cf. F.
   affirmation.]
   1. Confirmation of anything established; ratification; as,
    the affirmation of a law. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of affirming or asserting as true; assertion; --
    opposed to {negation} or {denial}.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is asserted; an assertion; a positive
    statement; an averment; as, an affirmation, by the vender,
    of title to property sold, or of its quality.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A solemn declaration made under the penalties of
    perjury, by persons who conscientiously decline taking an
    oath, which declaration is in law equivalent to an oath.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affirmation
   n 1: a statement asserting the existence or the truth of
      something [syn: {avowal}, {avouchment}, {affirmation}]
   2: the act of affirming or asserting or stating something [syn:
     {affirmation}, {assertion}, {statement}]
   3: (religion) a solemn declaration that serves the same purpose
     as an oath (if an oath is objectionable to the person on
     religious or ethical grounds)
   4: a judgment by a higher court that the judgment of a lower
     court was correct and should stand [ant: {reversal}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affirmation /afiʀmasjɔ̃/ 
  assent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top