ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ญัตติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ญัตติ-, *ญัตติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญัตติ(n) announcement, See also: declaration, Syn. คำเผดียงสงฆ์, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน, Notes: (บาลี)
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ญัตติน. คำสวดประกาศเป็นภาษาบาลี เสนอให้ที่ประชุมสงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน, คำเผดียงสงฆ์ ก็ว่า
ญัตติข้อเสนอเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ญัตติข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
ญัตติหัวข้อโต้วาที เช่น โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน.
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปน. มาตรการสำคัญอย่างหนึ่งของระบบรัฐสภาที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากฝ่ายนิติบัญญัติในการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion to expungeญัตติขอให้ตัดข้อความออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expunge, motion toญัตติขอให้ตัดข้อความออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconsider, motion toญัตติขอให้พิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to reconsiderญัตติขอให้พิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, pro formaญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to postpone indefinitelyญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
the motion is rejected (lost)ญัตติเป็นอันตกไป [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 14th amendment was passed at the end of the Civil War to give equal rights to black people.(เฮาเวิร์ด ซินน์ ผู้เขียนหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชน) เมื่อสิ้นสงครามกลางเมือง มีการผ่านญัตติแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 The Corporation (2003)
So the Onsung Tourism Bill is now lawญัตติการท่องเที่ยวอองซัง ก็เป็นกฎหมายใช้แล้วตอนนี้ The City of Violence (2006)
There's a liability issue, and I'm afraid the board has already passed the motion.พวกเธอมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ และครูก็ต้องบอกว่า คณะกรรมการร.ร.ได้ผ่านญัตตินี้แล้ว Charlie Bartlett (2007)
The NSC executive proposes a vote on the following motion:การกีฬาแห่งแอฟริกาใต้.. จะทำการเสนอญัตติให้ลงคะแนนในหัวข้อ.. Invictus (2009)
I second Chuck's motion.ฉันสนับสนุนญัตติของชัค Chuck Versus the Predator (2009)
The Vampire Rights Amendment's impending passing has left many up in arms, but perhaps none so much...พรบ.สิทธิแวมไพร์ ใกล้จะผ่านญัตติแล้ว ถึงเสียเสียงสนับสนุนไปเยอะ แต่คาดว่าไม่มากนัก... 9 Crimes (2010)
Well, maybe I can put a motion on the floor.เอ่อ บางทีข้าอาจจะยื่นญัตติได้ Senate Murders (2010)
Let it be known that the motion to stop the the creation of more clone troops has failed.ขอประกาศว่าญัตติที่ให้ระงับ การสร้างทหารโคลน เพิ่มเติมนั้นล้มไปแล้ว Senate Murders (2010)
I will raise a Sixth Amendment issue.ผมจะขออ้างถึง\ บัญญัตติข้อที่หก The Excelsior Acquisition (2010)
We're legal citizens of this country demonstrating our first amendment rights to a peaceful assembly, in order to protest the unlawful arrest of Omar morales.พวกเราเป็นพลเมือง ที่ถูกกฏหมายของเมืองนี้ ซึ่งแสดงสิทธิแรกในการแปรญัตติ เกี่ยวกับความสงบสุข Rite of Passage (2010)
Good day, Amy Farrah Fowler.ญัตติอนุมัติ The Zazzy Substitution (2010)
I think it's the second amendment. Fetch!ฉันคิดว่ามันเป็นการแปรญัตติ ครั้งที่สอง ไปเอามา! Last Temptation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญัตติ[yatti] (n) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition  FR: proposition [ f ] ; motion [ f ]
ญัตติให้เลื่อนการประชุม[yatti hai leūoen kān prachum] (xp) EN: motion to adjourn a meeting

English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motion(n) ญัตติ, See also: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม, Syn. offer, submission
proposition(n) ญัตติ, See also: หัวข้อที่นำมาอภิปราย, Syn. statement, theorem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amend(อะเมนดฺ') vt., vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
bill(บิล) { billed, billing, bills } n. ตั๋วเงิน, พันธบัตร, ธนบัตร, บิล, ใบเสร็จ, ใบแสดงรายงานซื้อขาย, พระราชบัญญัติ, ญัตติ, ร่างญัตติ, คำโฆษณา, รายการ, หนังสือยื่นฟ้อง, จะงอยปาก, ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่, Syn. resolve
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n., v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ, ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา, , See also: filibusterer n. filibusterism n.
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน, ข้อเสนอ, แผน, โครงการ, หัวข้อ, ข้อวินิจฉัย, ญัตติ, เรื่องราว, ปัญหา, จุดประสงค์, ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ, เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt., vi. พิจารณาใหม่, พิจารณาทบทวน, คิดใหม่, แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง, เรื่องพูด, ญัตติ, กฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, Syn. theme, subject, point, field

English-Thai: Nontri Dictionary
amend(vt) แก้ไข, แก้ตัว, ทำให้ถูกต้อง, แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข, การแปรญัตติ
bill(n) บิล, ใบเสร็จ, ธนบัตร, พันธบัตร, ตั๋วเงิน, ใบแจ้งความ, พระราชบัญญัติ, ร่างญัตติ
motion(n) การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, ญัตติ, แรงดลใจ, ความโน้มน้าว
proposition(n) ข้อเสนอ, ทฤษฎีบท, โจทย์, เรื่อง, ปัญหา, ญัตติ, ข้อวินิจฉัย
topic(n) หัวข้อเรื่อง, ญัตติ, กฎเกณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top