ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavowal

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavowal-, *disavowal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disavowal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disavowal*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavowal (n) dˌɪsəvˈauəl (d i2 s @ v au1 @ l)
disavowals (n) dˌɪsəvˈauəlz (d i2 s @ v au1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichtanerkennung {f}disavowal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disavowal \Dis`a*vow"al\, n.
   The act of disavowing, disclaiming, or disowning; rejection
   and denial.
   [1913 Webster]
 
      An earnest disavowal of fear often proceeds from fear.
                          --Richardson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disavowal
   n 1: denial of any connection with or knowledge of [syn:
      {disavowal}, {disclaimer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top